Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-01A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Pomorska
Prowadzący grup: Hilal Oytun Altun, Nalan Avhan, Joanna Florek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; NFTr1A_W01 ++;

Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i w języku tureckim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFTr1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka tureckiego na język polski i z języka polskiego na język turecki; NFTr1A_U05 +++

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne; NFTr1A_U06 ++

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy; NFTr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFTr1A_K02 ++
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość praktycznego języka tureckiego (czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenie) oraz dobra znajomość gramatyki opisowej z zakresu pierwszego roku studiów licencjackich.

Forma i warunki zaliczenia:

Uwaga!

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie cząstkowych zaliczeń u każdego z prowadzących przedmiot.


Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie:

- obecności na zajęciach. Nie jest dopuszczona nieusprawiedliwiona nieobecność. W sytuacjach losowych Studenci zobowiązani są do kontaktu z prowadzącymi w celu uzgodnienia warunków zaliczenia.

- aktywnego uczestniczenia w zajęciach;

- zaliczenia kolokwiów cząstkowych (forma i częstotliwość kolokwiów wyznaczana jest indywidualnie przez każdego prowadzącego);

- pisemnego kolokwium zaliczeniowego obejmującego całość materiału i przeprowadzonego pod koniec semestru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- obecność na zajęciach;

- kolokwia zaliczeniowe;

- do oceny ciągłej wliczana jest aktywność studentów na zajęciach,

- postępy w nauce


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody eksponujące: film;

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 150 godzin = 5 ECTS

Praca własna studentów i przygotowanie się do zaliczenia = 4 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia

Pełny opis:

Zakres gramatyczny:

Powtórzenie ogólne zagadnień gramatycznych z pierwszego roku.

a) czasy złożone;

b) przypadki i ich użycie;

c) tryby: warunkowy; tryby: życzeniowy (Optativ); konieczności (necessitativ); możliwości (Potential); niemożliwości (Impotential);

Zakres leksykalny - słownictwo z następujących dziedzin:

- posiłki, kuchnia, zwyczaje kulinarne;

- wakacje, plany wakacyjne i ich realizacja; turystyka

- zakupy, rodzaje sklepów, podstawowe produkty, w tym produkty żywienia, środki płatnicze;

- plany na przyszłość, marzenia, przewidywanie przyszłości;

- bajka, legenda, opowieść o przeszłości; anegdota;

- hobby, media; świat kina i telewizji, prasa - wiadomości bieżące;

- zdrowie, wizyta u lekarza, lekarstwa, pierwsza pomoc.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz rozumienia ze słuchu nagrań native speaker'ów wraz z notowaniem wysłuchanych treści.

Literatura:

Pordęcznik İstanbul yabancılar için Türkçe A2

Materiały internetowe

Materiały autorskie prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Pomorska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; NFTr1A_W01 ++;

Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i w języku tureckim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFTr1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka tureckiego na język polski i z języka polskiego na język turecki; NFTr1A_U05 +++

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne; NFTr1A_U06 ++

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy; NFTr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFTr1A_K02 ++
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość praktycznego języka tureckiego (czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenie) oraz dobra znajomość gramatyki opisowej z zakresu pierwszego roku studiów licencjackich.

Forma i warunki zaliczenia:

Uwaga!

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie cząstkowych zaliczeń u każdego z prowadzących przedmiot.


Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie:

- obecności na zajęciach. Nie jest dopuszczona nieusprawiedliwiona nieobecność. W sytuacjach losowych Studenci zobowiązani są do kontaktu z prowadzącymi w celu uzgodnienia warunków zaliczenia.

- aktywnego uczestniczenia w zajęciach;

- zaliczenia kolokwiów cząstkowych (forma i częstotliwość kolokwiów wyznaczana jest indywidualnie przez każdego prowadzącego);

- pisemnego kolokwium zaliczeniowego obejmującego całość materiału i przeprowadzonego pod koniec semestru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- obecność na zajęciach;

- kolokwia zaliczeniowe;

- do oceny ciągłej wliczana jest aktywność studentów na zajęciach,

- postępy w nauce


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody eksponujące: film;

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 150 godzin = 5 ECTS

Praca własna studentów i przygotowanie się do zaliczenia = 4 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia

Pełny opis:

Zakres gramatyczny:

Powtórzenie ogólne zagadnień gramatycznych z pierwszego roku.

a) czasy złożone;

b) przypadki i ich użycie;

c) tryby: warunkowy; tryby: życzeniowy (Optativ); konieczności (necessitativ); możliwości (Potential); niemożliwości (Impotential);

Zakres leksykalny - słownictwo z następujących dziedzin:

- posiłki, kuchnia, zwyczaje kulinarne;

- wakacje, plany wakacyjne i ich realizacja; turystyka

- zakupy, rodzaje sklepów, podstawowe produkty, w tym produkty żywienia, środki płatnicze;

- plany na przyszłość, marzenia, przewidywanie przyszłości;

- bajka, legenda, opowieść o przeszłości; anegdota;

- hobby, media; świat kina i telewizji, prasa - wiadomości bieżące;

- zdrowie, wizyta u lekarza, lekarstwa, pierwsza pomoc.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz rozumienia ze słuchu nagrań native speaker'ów wraz z notowaniem wysłuchanych treści.

Literatura:

Pordęcznik İstanbul yabancılar için Türkçe A2

Materiały internetowe

Materiały autorskie prowadzących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.