Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-01B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Pomorska
Prowadzący grup: Hilal Oytun Altun, Agata Pawlina, Barbara Podolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; NFTr1A_W01 ++;

Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i w języku tureckim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFTr1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka tureckiego na język polski i z języka polskiego na język turecki; NFTr1A_U05 +++

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne; NFTr1A_U06 ++

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy; NFTr1A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFTr1A_K02 ++
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość praktycznego języka tureckiego (czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenie) oraz dobra znajomość gramatyki opisowej z zakresu pierwszego roku studiów licencjackich. Uzyskanie zaliczenia w sesji zimowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Uwaga!

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie cząstkowych zaliczeń u każdego z prowadzących przedmiot.


Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie:

- obecności na zajęciach. Nie jest dopuszczona nieusprawiedliwiona nieobecność. W sytuacjach losowych Studenci zobowiązani są do kontaktu z prowadzącymi w celu uzgodnienia warunków zaliczenia.

- aktywnego uczestniczenia w zajęciach;

- zaliczenia kolokwiów cząstkowych (forma i częstotliwość kolokwiów wyznaczana jest indywidualnie przez każdego prowadzącego);

- egzamin składający się z części pisemnej i ustnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- obecność na zajęciach;

- kolokwia zaliczeniowe;

- do oceny ciągłej wliczana jest aktywność studentów na zajęciach

- postępy w nauce.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody eksponujące: film;

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 150 godzin = 5 ECTS

Praca własna studentów i przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu = 5 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – turkologia

Skrócony opis:

Zajęcia na podstawie podrecznika İstanbul yabancılat için Türkçe. A2

Pełny opis:

Zakres gramatyczny

Doskonalenie zagadnień omawianych w pierwszym semestrze.

a) Imiesłowy (participia i gerundia);

b) formy -dik/-acak/-ma-/mak

Zakres leksykalny - słownictwo z następujących dziedzin:

- handel i usługi;

- produkcja i handel (żywność, sprzęt AGD); finanse, zakupy;

- technologi i rozwój; sukces

- uczucia, odczucia; osobowość; charakter;

- stosunki społeczne

- niepełnosprawność.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, tłumaczenia (ustnego i pisemnego) oraz rozumienia ze słuchu nagrań native speaker'ów wraz z notowaniem wysłuchanych treści

Literatura:

Podręcznik: İstanbul yabancılat için Türkçe. A2

Materiały internetowe.

Materiały autorskie prowadzących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.