Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium turkologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-05A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium turkologiczne
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jordanka Georgiewa-Okoń
Prowadzący grup: Karolina Olszowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

-ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NFTr1A_W02+

-ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane ze specjalnością NFTr1A_W08+

Umiejętności

Student:

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFTr1A_U06+

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego NFTr1A_U07+

Kompetencje społeczne

Student:

-potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFTr1A_K02+

-potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFTr1A_K03+

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie:

- obecności na zajęciach - dozwolone są dwie nieobecności w semestrze. W przypadku większej ich liczby student ma obowiązek przeczytać dodatkową, zadaną mu pozycję książkową i zdać z niej materiał;

- aktywności na zajęciach i przygotowywaniu zadań- wygłoszenia i oddania pracy zaliczeniowej na końcu semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzupełnieniem dydaktycznych metod podających (wykładu informacyjnego i prezentacji multimedialnej) są metody problemowe, w tym aktywizujące. W związku z tym metody kształtujące dla oceny ciągłej sprawdzają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności studenta.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz = 1 ECTS

Lektura obowiązującej literatury i przygotowanie zadań: 60 godz = 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Umiejętność przygotowywania zwięzłego (mieszczącego się w określonych ramach czasowych) wystąpienia naukowego. Kryteria doboru źródeł. Atrakcyjność formy przekazu. Udzielanie odpowiedzi na pytania z sali. Udział w dyskusji naukowej. Umiejętność przygotowania pisemnego różnych rodzajów tekstów naukowych. Analiza tekstu i wyciąganie wniosków; Czytanie krytyczne; Przygotowanie do dyskusji naukowej.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego, w zależności od zainteresowań grupy.

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jordanka Georgiewa-Okoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

-ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NFTr1A_W02+

-ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane ze specjalnością NFTr1A_W08+

Umiejętności

Student:

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFTr1A_U06+

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego NFTr1A_U07+

Kompetencje społeczne

Student:

-potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NFTr1A_K02+

-potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFTr1A_K03+

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie:

- obecności na zajęciach - dozwolone są dwie nieobecności w semestrze. W przypadku większej ich liczby student ma obowiązek przeczytać dodatkową, zadaną mu pozycję książkową i zdać z niej materiał;

- aktywności na zajęciach i przygotowywaniu zadań- wygłoszenia i oddania pracy zaliczeniowej na końcu semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzupełnieniem dydaktycznych metod podających (wykładu informacyjnego i prezentacji multimedialnej) są metody problemowe, w tym aktywizujące. W związku z tym metody kształtujące dla oceny ciągłej sprawdzają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności studenta.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz = 1 ECTS

Lektura obowiązującej literatury i przygotowanie zadań: 60 godz = 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Umiejętność przygotowywania zwięzłego (mieszczącego się w określonych ramach czasowych) wystąpienia naukowego. Kryteria doboru źródeł. Atrakcyjność formy przekazu. Udzielanie odpowiedzi na pytania z sali. Udział w dyskusji naukowej. Umiejętność przygotowania pisemnego różnych rodzajów tekstów naukowych. Analiza tekstu i wyciąganie wniosków; Czytanie krytyczne; Przygotowanie do dyskusji naukowej.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego, w zależności od zainteresowań grupy.

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.