Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionu- Historia Turcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-TUR-2-16B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia regionu- Historia Turcji
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nykiel
Prowadzący grup: Piotr Nykiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, NFTr1A_W04+


Umiejętności

• potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, NFTr1A_U06+

• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków, NFTr1A_U10+


Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy, NFTr1A_K01+

• ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, NFTr1A_K05+


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny (student musi zreferować trzy wybrane przez prowadzącego zagadnienia – każde z innej epoki).

Student nie jest zobowiązany do uczęszczania na wykłady, ale musi mieć świadomość, że na egzaminie obowiązywał będzie materiał z autorskich wykładów prowadzącego, a literatura dostępna w jęz. polskim nie obejmuje całości zagadnień. Regularna obecność na wykładach leży więc w interesie studenta.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 60 godz. = 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii ludów tureckich od ich zarania (ze szczególnym nastawieniem na plemiona, które w wyniku migracji dotarły na tereny Anatolii i Europy) oraz Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji.

Celem zajęć jest poszerzenie horyzontów studenta o wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej Turków oraz uwypuklenie wpływu konkretnych wydarzeń z historii Turcji na dzieje świata i współczesny obraz tego kraju.

Literatura:

Podstawowe lektury uzupełniające:

Okres przedanatolijski i seldżucki

• Gumilow L., Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

• Gumilow L., Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

• Hauziński J., Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.

• Łukawski Z., Dzieje Azji Środkowej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1996.

• Roux J-P., Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003.

• Waterson J., Wojny Mameluków. Władcy i rycerze islamu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.

• Seria biografii Wydawnictwa Amber z cyklu Wielcy Historii (m. in. Attyla, Czyngis-Chan, Kubiłaj-Chan, Tamerlan).

Okres osmański

• Hathaway J., Barbir K. K., Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800, Dialog, Warszawa 2012.

• İnalcık H., Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

• İnalcık H., Quataert D., Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Kołodziejczyk D., Podole pod panowaniem tureckim, Ejalet Kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994.

• Kołodziejczyk D., Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.

• Kunt M. i Woodhead C. (red.), Sulejman Wspaniały i jego czasy, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.

• McMeekin S., Ekspres Berlin-Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie, 1898-1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

• Morawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.

• Nykiel P., Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915), Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków – Międzyzdroje 2008.

• Pajewski J., Buńczuk i Koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997.

• Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.

• Shaw S. J., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom 1, 1280-1808, Dialog, Warszawa 2012.

• Shaw S. J., Shaw E. K., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom 2, 1808-1975, Dialog, Warszawa 2012.

• Zürcher E. J., Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Uwagi:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nykiel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, NFTr1A_W04+


Umiejętności

• potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, NFTr1A_U06+

• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków, NFTr1A_U10+


Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy, NFTr1A_K01+

• ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, NFTr1A_K05+


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny (student musi zreferować trzy wybrane przez prowadzącego zagadnienia – każde z innej epoki).

Student nie jest zobowiązany do uczęszczania na wykłady, ale musi mieć świadomość, że na egzaminie obowiązywał będzie materiał z autorskich wykładów prowadzącego, a literatura dostępna w jęz. polskim nie obejmuje całości zagadnień. Regularna obecność na wykładach leży więc w interesie studenta.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 60 godz. = 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii ludów tureckich od ich zarania (ze szczególnym nastawieniem na plemiona, które w wyniku migracji dotarły na tereny Anatolii i Europy) oraz Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji.

Celem zajęć jest poszerzenie horyzontów studenta o wiedzę z zakresu historii politycznej i społecznej Turków oraz uwypuklenie wpływu konkretnych wydarzeń z historii Turcji na dzieje świata i współczesny obraz tego kraju.

Literatura:

Podstawowe lektury uzupełniające:

Okres przedanatolijski i seldżucki

• Gumilow L., Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

• Gumilow L., Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

• Hauziński J., Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.

• Łukawski Z., Dzieje Azji Środkowej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1996.

• Roux J-P., Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003.

• Waterson J., Wojny Mameluków. Władcy i rycerze islamu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.

• Seria biografii Wydawnictwa Amber z cyklu Wielcy Historii (m. in. Attyla, Czyngis-Chan, Kubiłaj-Chan, Tamerlan).

Okres osmański

• Hathaway J., Barbir K. K., Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800, Dialog, Warszawa 2012.

• İnalcık H., Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

• İnalcık H., Quataert D., Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Kołodziejczyk D., Podole pod panowaniem tureckim, Ejalet Kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994.

• Kołodziejczyk D., Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.

• Kunt M. i Woodhead C. (red.), Sulejman Wspaniały i jego czasy, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.

• McMeekin S., Ekspres Berlin-Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie, 1898-1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

• Morawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.

• Nykiel P., Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915), Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków – Międzyzdroje 2008.

• Pajewski J., Buńczuk i Koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997.

• Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.

• Shaw S. J., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom 1, 1280-1808, Dialog, Warszawa 2012.

• Shaw S. J., Shaw E. K., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom 2, 1808-1975, Dialog, Warszawa 2012.

• Zürcher E. J., Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.