Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka perskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-IRA-1-01A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka perskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kłagisz, Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska
Prowadzący grup: Oskar Podlasiński, Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

(1) ma świadomość istnienia dwóch odmian stylistycznych języka perskiego;

(2) ma podstawową wiedzę w zakresie języka i literatury specjalności; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności (w tym ma podstawową wiedzę na temat struktur gramatycznych i leksykalnych języka perskiego w odmianie literackiej i kolokwialnej; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów); NFIra1A_W03 +++


Umiejętności:

(1) wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego; posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1/B2 (wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego w rejestrze literackim i kolokwialnym); NFIra1A_U01 +++

(2) posiada umiejętności przygotowania w języku perskim podstawowych typów prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury; NFIra1A_U03 +

(3) potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku perskim wystąpienie ustne na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFIra1A_U04 +

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski; NFIra1A_U05 ++

(5) wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia; NFIra1A_U11 +


Kompetencje społeczne:

(1) potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIra1A_K02 +

(2) potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIra1A_K03 ++

Wymagania wstępne:

Znajomość języka perskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Forma i warunki zaliczenia:

Wiedza:

(1) ma świadomość istnienia dwóch odmian stylistycznych języka perskiego;

(2) ma podstawową wiedzę w zakresie języka i literatury specjalności; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności (w tym ma podstawową wiedzę na temat struktur gramatycznych i leksykalnych języka perskiego w odmianie literackiej i kolokwialnej; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów); NFIra1A_W03 +++


Umiejętności:

(1) wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego; posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1/B2 (wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego w rejestrze literackim i kolokwialnym); NFIra1A_U01 +++

(2) posiada umiejętności przygotowania w języku perskim podstawowych typów prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury; NFIra1A_U03 +

(3) potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku perskim wystąpienie ustne na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFIra1A_U04 +

(4) potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski; NFIra1A_U05 ++

(5) wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia; NFIra1A_U11 +


Kompetencje społeczne:

(1) potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIra1A_K02 +

(2) potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIra1A_K03 ++

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz prac pisemnych i nagrań. Po zakończeniu każdego modułu studenci przystępują do testu sprawdzającego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja

Bilans punktów ECTS:

semestr pierwszy = 8 ECTS, 90 h

semestr drugi = 9 ECTS, 90 h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia orientalna - iranistyka, rok 1
filologia orientalna - iranistyka, rok 1

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do egzaminu ze znajomości języka perskiego na poziomie językowym określonym przez standardy ESOKJ dla poziomu C1.

Literatura:

Materiały własne prowadzących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.