Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gandhi - His Life and Thought

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-MON-51B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gandhi - His Life and Thought
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Marlewicz
Prowadzący grup: Rohit Wanchoo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Wstępna wiedza o życiu i filozofii Mohandasa Karamchanda Gandhi, jednego z najbardziej wpływowych plityków i myślicieli XX w., który pochodził z Indii.

Efekty kształcenia:

Wiedza - student:

NFIn1A_W08 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie indianistykiNF1A_W06

Umiejętności - student:

NFIn1A_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem

podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NF1A_U09

NFIn1A_U12 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania

wniosków NF1A_U10

NFIn1A_U13 wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki

studiowanych w ramach kierunku kierunku neofilologia oraz specjalności filologia orientalna-indianistykaNF1A_U11

Kompetencje społeczne - student:

NFIn1A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NF1A_K01

NFIn1A_K05 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego

zachowanie

NF1A_K05

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Skrócony opis:

Mohandas Karamchand Gandhi, znany jako Mahatma Gandhi, poprowadził w XX w. pokojowy ruch przeciwko brytyjskim rządom w Indiach. Twierdził, że brak przemocy nie jest bronią słabych, ale silnych. Wierzył w siłę duszy zamiast brutalnej siły. Zwolennicy satjagrahy to ci, którzy przestrzegali jego zasad niestosowania przemocy - nie wolno było podejmować działań odwetowych przeciwko przemocy lub nienawidzić ciemięzcy. W rzeczywistości jego wyznanie miłości do Anglików często wprawiało w konsternację i rozwścieczało konserwatywnych administratorów. Jeden z największych praktyków niestosowania przemocy chciał rozwinąć "naukę" niestosowania przemocy. Jako jedyny pośród głównych przywódców indyjskiej walki o niepodległość krytykował cywilizację przemysłową i nie chciał, aby Indie stały się jak Wielka Brytania. Preferował samowystarczalne społeczności wiejskie i nie wspierał wielkich armii i scentralizowanych państw. Mahatma został nazwany anarchistą lub anarcho-syndykalist, którzy porównywali go do Mao-Tse-Tunga w Chinach z powodu jego ogromnej chęci zredukowania rozróżnienia między pracą umysłową a fizyczną. Jego krytyka współczesnej medycyny, technologii i materializmu uczyniła go popularnym wśród postmodernistów i antymodernistycznych myślicieli; ostre spostrzeżenia na temat brytyjskiej demokracji parlamentarnej przekonały go do osób niezadowolonych z demokracji proceduralnej i zaniedbania podstawowych potrzeb zwykłych ludzi. Niektórzy myśliciele lewicy próbowali zawłaszczyć jego idee, ponieważ kładli nacisk na polepszanie losu biednych, mimo że inni uważali go za przeszkodę w budowaniu ruchu socjalistycznego z powodu jego sprzeciwu wobec konfliktu klasowego i statystycznych modeli rozwoju.

Pełny opis:

Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, led a non-violent mass movement against British rule in India. He argued that non-violence was not a weapon of the weak but of the strong. He believed in soul force instead of brute force. Satyagrahis- those who adhered to his principles of non-violence- were forbidden to retaliate against violence or to hate the oppressor. In fact his avowal of love for the English often perplexed and infuriated conservative administrators. One of the greatest practitioners of non-violence he wanted to develop the ‘science’ of non-violence. Alone among the major leaders of India’s struggle for independence he critiqued industrial civilization and did not want India to become like Britain. He favoured self-sufficient village communities and did not support big armies and centralized states. The Mahatma has been called an anarchist or anarcho-syndicalist by some and compared to Mao-tse-Tung of China because of his earnest desire to reduce the distinction between mental and manual labour. His critique of modern medicine, technology and materialism has made him popular among postmodernists and anti-modernist thinkers; pungent observations about British parliamentary democracy have endeared him to those who are dissatisfied with procedural democracy and the neglect of the basic needs of common people. Some thinkers on the left have tried to appropriate him because of his emphasis on improving the lot of the poor even while others have regarded him as an obstacle in building a socialist movement because of his opposition to class conflict and statist models of development.

Section A

(1) The formative years of M.K. Gandhi: Porbandar, London and South Africa

(2) Emergence of Gandhi as a national leader: Khilafat and Non-Cooperation Movement

(3) The features of Gandhian mass nationalism: Civil Disobedience and relationship with the peasants and with other social classes

(4) The Quit India movement and the road to Independence

(5) The Post- World War II period: Independence and the Partition of India

Section B

(1) Gandhi’s Hind Swaraj and the concept of Non-Violence and Satyagraha

(2) The critique of industrialization and the idea of decentralized development

(3) Conceptions of Hindu-Muslim harmony

(4) Temple Entry and the fight against Untouchability

(5) The ideals of limitation of wants, of trusteeship of wealth and the Constructive Programme

Section C

(1) The influence of Gandhi on Indian politics and culture

(2) Gandhi and his influence on Martin Luther King, Nelson Mandela and Lech Walesa

(3) Environmental movements and Gandhian ideas

(4) Education for the masses

(5) Ideas of a just society

Literatura:

Bhikhu Parekh, Colonialism, Tradition and Reform: An Analysis of Gandhi’s Political Discourse, New Delhi, Sage: 1989

Judith Brown and Anthony Parel (eds), The Cambridge Companion to Gandhi, Cambridge University Press, Cambridge 2011

David Hardiman, Gandhi in His Time and Ours. The Global Legacy of His Ideas.

London: Hurst, 2003.

Parel, A. J. Gandhi’s Philosophy and the Quest for Harmony, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Lloyd and Susanne Rudolph, Postmodern Gandhi and other Essays: Gandhi in the World and at Home, Chicago University Press, 2006

Shruti Kapila and Faisal Devji (eds) Political Thought in Action:The Bhagavad Gita and Modern India, Cambridge University Press 2011

Debjani Ganguly and John Docker (eds) Rethinking Gandhi and Nonviolent Relationality: Global Perspectives, Routledge, New York, 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.