Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.KFW-333L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Zakład Filologii Węgierskiej
Grupy: PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA III ROKU FILOLOGII WĘGIERSKEJ W SEM. ZIMOWYM
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DLA III ROKU FILOLOGII WĘGIERSKIEJ W SEM. LETNIM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Veres-Guśpiel
Prowadzący grup: Agnieszka Veres-Guśpiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFHu1A_W07 - zna podstawowe metody analizy i interpretacji oraz wartościowania różnych wytworów kultury, w tym zjawisk językowych

NFHu1A_W01 - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej studiowanej specjalności

NFHu1A_W05 - ma podstawową wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz o powiązaniach językoznawstwa węgierskiego z innymi dziedzinami nauki

NFHu1A_W06 - ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie językoznawstwa węgierskiego

NFHu1A_W09 - zna i rozumie główne nurty badań nad językiem węgierskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym

NFHu1A_W10 - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii

NFHu1A_W12 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

NFHu1A_U05 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z wytworami kultury węgierskiej

NFHu1A_U06 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie badań nad językiem węgierskim oraz literatury węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFHu1A_U07 - posiada podstawowe umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych, aby sformułować, a następnie zanalizować, opracować i przedstawić problemy badawcze w zakresie filologii węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFHu1A_U08 - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu filologii węgierskiej oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację na poziomie podstawowym z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

NFHu1A_U09 - potrafi krytycznie czytać w języku węgierskim utwory literackie oraz literaturę fachową

NFHu1A_U10 - umie przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski

NFHu1A_U11 - potrafi porozumiewać się w języku węgierskim i polskim ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

NFHu1A_U12 - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku węgierskim i polskim o charakterze ogólnym (np. prace semestralne, roczne), odnoszącym się do różnych dziedzin życia, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami i opracowaniami gramatycznymi)

NFHu1A_U15 - potrafi przygotować pracę licencjacką w języku polskim, posługując się przy tym literaturą fachową (także w języku węgierskim), kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFHu1A_U16 - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku węgierskim i polskim na wybrany temat, posługując się ogólnie dostępnymi opracowaniami

NFHu1A_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

NFHu1A_K04 - potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu realizację stawianych sobie zadań

NFHu1A_K05 - rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadamiWymagania wstępne:

Ukończenie pierwszych czterech semestrów studiów 1 stopnia.Forma i warunki zaliczenia:

1) Przygotowanie konspektu całej pracy licencjackiej oraz pierwszych końcowych fragmentów pracy licencjackiej.

2) Przygotowanie prezentacji pracy

3) Obecność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Sprawdzanie na bieżąco wydruków pracy licencjackiej.

- Ocena wygłoszonego referatu

- Ocena aktywności na zajęciach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Moduł kształcenia nie przewiduje praktyk.

Pełny opis:

1) Proces wybierania tematu

2) Proces zawężania i poszerzania tematu

3) Język pracy a treść pracy

4) Czym jest plagiat?

5) Czym jest autoplagiat?

6) Jak ustrukturyzować pracę?

7a) Jak pisać bibliografię?

7b) Jak dotrzeć do istniejącej literatury fachowej

8) Jak cytować i powoływać się na źródła w danej pracy — osobliwości prac językoznawczych, literaturoznawczych, historycznych

9) Organizacja czasu

10) Ars Quaerendi — narzędzia i strategie wyszukiwania informacji (Internet, biblioteki, konsultacje)

11) Omówienie spraw merytorycznych związanych z pracami (zależy od wybranych tematów prac licencjackich) (Uwaga! Nie tylko prace pisane pod opieką prowadzącego są omawiane, ale wszystkie prace)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Veres-Guśpiel
Prowadzący grup: Agnieszka Veres-Guśpiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFHu1A_W07 - zna podstawowe metody analizy i interpretacji oraz wartościowania różnych wytworów kultury, w tym zjawisk językowych

NFHu1A_W01 - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej studiowanej specjalności

NFHu1A_W05 - ma podstawową wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz o powiązaniach językoznawstwa węgierskiego z innymi dziedzinami nauki

NFHu1A_W06 - ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie językoznawstwa węgierskiego

NFHu1A_W09 - zna i rozumie główne nurty badań nad językiem węgierskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym

NFHu1A_W10 - ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii

NFHu1A_W12 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

NFHu1A_U05 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z wytworami kultury węgierskiej

NFHu1A_U06 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie badań nad językiem węgierskim oraz literatury węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFHu1A_U07 - posiada podstawowe umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych, aby sformułować, a następnie zanalizować, opracować i przedstawić problemy badawcze w zakresie filologii węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFHu1A_U08 - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu filologii węgierskiej oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację na poziomie podstawowym z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

NFHu1A_U09 - potrafi krytycznie czytać w języku węgierskim utwory literackie oraz literaturę fachową

NFHu1A_U10 - umie przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski

NFHu1A_U11 - potrafi porozumiewać się w języku węgierskim i polskim ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

NFHu1A_U12 - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku węgierskim i polskim o charakterze ogólnym (np. prace semestralne, roczne), odnoszącym się do różnych dziedzin życia, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami i opracowaniami gramatycznymi)

NFHu1A_U15 - potrafi przygotować pracę licencjacką w języku polskim, posługując się przy tym literaturą fachową (także w języku węgierskim), kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFHu1A_U16 - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku węgierskim i polskim na wybrany temat, posługując się ogólnie dostępnymi opracowaniami

NFHu1A_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

NFHu1A_K04 - potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu realizację stawianych sobie zadań

NFHu1A_K05 - rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadamiWymagania wstępne:

Ukończenie pierwszych czterech semestrów studiów 1 stopnia.Forma i warunki zaliczenia:

1) Przygotowanie konspektu całej pracy licencjackiej oraz pierwszych końcowych fragmentów pracy licencjackiej.

2) Przygotowanie prezentacji pracy

3) Obecność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Sprawdzanie na bieżąco wydruków pracy licencjackiej.

- Ocena wygłoszonego referatu

- Ocena aktywności na zajęciach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Moduł kształcenia nie przewiduje praktyk.

Pełny opis:

1) Proces wybierania tematu

2) Proces zawężania i poszerzania tematu

3) Język pracy a treść pracy

4) Czym jest plagiat?

5) Czym jest autoplagiat?

6) Jak ustrukturyzować pracę?

7a) Jak pisać bibliografię?

7b) Jak dotrzeć do istniejącej literatury fachowej

8) Jak cytować i powoływać się na źródła w danej pracy — osobliwości prac językoznawczych, literaturoznawczych, historycznych

9) Organizacja czasu

10) Ars Quaerendi — narzędzia i strategie wyszukiwania informacji (Internet, biblioteki, konsultacje)

11) Omówienie spraw merytorycznych związanych z pracami (zależy od wybranych tematów prac licencjackich) (Uwaga! Nie tylko prace pisane pod opieką prowadzącego są omawiane, ale wszystkie prace)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.