Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

I Pracownia fizyczna MS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-D006.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: I Pracownia fizyczna MS
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz. med. i biof. molek.), II rok, studia I stopnia - semestr zimowy, przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Korecki
Prowadzący grup: Andrzej Budkowski, Agata Kubisiak, Ewelina Lipiec
Strona przedmiotu: http://www.1pf.if.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie przez studenta umiejętności planowania i prowadzenia prostych eksperymentów. Student kształci sprawność eksperymentalną, uczy się prowadzenia obserwacji przebiegu eksperymentu, zaznajamia się z podstawowymi metodami pomiarowymi oraz zdobywa umiejętności oceny błędów pomiarowych. Wykonywane doświadczenia uczą samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętnego organizowania czasu pracy, wyciągania wniosków z uzyskanych danych pomiarowych i formułowania ich w postaci pisemnych sprawozdań. Ćwiczenia dla studentów przydzielane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje dot. regulaminu I Pracowni Fizycznej, zasad BHP oraz informacje organizacyjne umieszczone są na stronie www pracowni http://www.1pf.if.uj.edu.pl/.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

zagadnienia statystyki, potrafi przeprowadzić analizę danych, wykonywać testy statystyczne, porównywać zestawy danych, dysponuje wiedzą z zakresu podstaw metod obliczeniowych,

zagadnienia fizyczne niezbędne do opisu problemów biofizycznych


Student potrafi:

przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu fizyki i biofizyki,

wykonywać analizę statystyczną na zestawie danych,

stosować metody obliczeniowe oraz oprogramowanie użytkowe w życiu codziennym i zawodowym,

przygotowywać raporty z doświadczeń w języku polskim,

pracować w laboratorium, zna zasady BHP.


Student jest gotów do:

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania zadań

Wymagania wstępne:

Przed przystąpieniem do każdego ćwiczenia student musi zdać krótkie pisemne lub ustne kolokwium.

Forma i warunki zaliczenia:

Po ćwiczeniu student przygotowuje raport/sprawozdanie. Warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie średniej 3.0 z ocen cząstkowych. Poszczególne sprawozdania oceniane są w skali 2.0 – 5.0. Sprawozdanie nieoddane liczone jest do średniej jako 0.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Na Pracowni wykonywane są ćwiczenia z różnych działów fizyki: mechaniki, ciepła, optyki, elektryczności. Przykład wykonywanych ćwiczeń:

1. Proste pomiary bezpośrednie i pośrednie z elementami analizy niepewności pomiarowych.

2. Cechowanie termopary i termistora.

3. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

4. Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

5. Badanie drgań wahadeł sprzężonych.

6. Temperaturowa zależności oporu przewodników.

7. Wyznaczanie współczynnika Halla.

8. Wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

9. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a.

10. Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

Aktualna lista ćwiczeń podawana jest na stronie IPF.

Literatura:

1. Skrypt IPF, wersja elektroniczna: http://www.if.uj.edu.pl/pl/edukacja/pracownia_I/

2. D. Haliday, R. Resnick, Fizyka, PWN 1998.

3. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN 1960.

4. H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN 1997.

5. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN 1967.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.