Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Równowagi fazowe (ZMiN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-IM063.0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Równowagi fazowe (ZMiN)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, I stopień, II rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Abdank-Kozubski
Prowadzący grup: Rafał Abdank-Kozubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu przedmiotu student:


K_W 01: Ma podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji i interpretacji wykresów równowagi oraz w zakresie termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej.

K_W 03: rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa dotyczące warunków równowagi faz

K_U 01: potrafi analizować problemy związane z równowagą faz oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody

K_U 06: potrafi, w sposób przystępny, przedstawić podstawowe fakty z dziedziny równowag fazowych w materiałach

K_U 07: potrafi uczyć się samodzielnie, potrafi zarządzać czasem

K_U 09: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych dotyczących równowag faz w materiałach, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_K 01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K 03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K 05: rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Prerekwizyt:

Podstawy fizyki: Termodynamika MS WFAIS.IF-D005.3

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw termodynamiki

Forma i warunki zaliczenia:

Forma: 2 kolokwia w formie pisemnych testów.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów na każdym z kolokwiów, jak również nie przekroczenie liczby 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dwa pisemne kolokwia. Kryteria ocen:

55% - 64 % maksymalnej liczby punktów - dostateczny (3.0)

65% - 74% maksymalnej liczby punktów - plus dostateczny (3.5)

75% - 84% maksymalnej liczby punktów - dobry (4.0)

85% -90% maksymalnej liczby punktów - plus dobry (4.5)

91% - 100% maksymalnej liczby punktów - bardzo dobry (5.0)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

2

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Skrócony opis:

Wykład składa się z dwóch części:

(i) omówienie termodynamicznych podstaw równowag fazowych w ujęciu fenomenologicznym i statystycznym;

(ii) systematyczna dyskusja wykresów równowagi (ich konstrukcji i interpretacji) dla układów jedno-, dwu- i trójskładnikowych.

Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności interpretowania wykresów równowagi na podstawie konkretnych przykładów.

Pełny opis:

Równowaga termodynamiczna – ujęcie fenomenologiczne i statystyczne – potencjały termodynamiczne – zasada pracy minimalnej – potencjał chemiczny - reguła faz Gibbsa

Istota równowagi faz – wyznaczanie potencjałów chemicznych

Termodynamika roztworów – reguła dźwigni, porządkowanie i rozpad

Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych

Wykres równowagi układu dwuskładnikowego – nawiązanie do kopuły mieszalności

Układy proste z nieograniczoną rozpuszczalnością

Układy proste z ograniczoną rozpuszczalnością

Układy z fazami międzymetalicznymi: teoria faz przejściowych

Przegląd układów z fazami przejściowymi

Układy trójskładnikowe.

Podstawy modelowania równowag fazowych - metody symulacyjne.

Literatura:

K. Zalewski, "Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej", PWN Warszawa 1973

J. Kaczyński, S. Prowans, "Podstawy teoretyczne metaloznawstwa" Sląsk, Katowice 1972

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.