Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial instruments and pricing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-Y485.0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Financial instruments and pricing
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka - semestr zimowy - kursy fakultatywne dla WFAIS
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gizbert-Studnicki
Prowadzący grup: Jakub Gizbert-Studnicki
Strona przedmiotu: http://cs.if.uj.edu.pl/finance/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Prerekwizyt:

Matematyczne metody fizyki i astrofizyki 1 OA.MMPAp1
Matematyczne metody fizyki MS WFAIS.IF-M006.1
Matematyczne metody fizyki MT WFAIS.IF-M006.2

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego.


Znajomość podstaw analizy matematycznej i algebry oraz podstaw rachunku prawdopodobieństwa, np. ukończenie Matematycznych Metod Fizyki lub podobnego kursu. Wszystkie pojęcia ekonomiczne/finansowe oraz stosowane metody matematyczne zostaną wprowadzane i wyjaśnione w trakcie zajęć. Rozwiązanie niektórych zadań będzie wymagać wspomagania się metodami numerycznymi (wystarczy pobieżna znajomość pakietu Mathematica / MatLab / Maple/Python/... czy podobnego)

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach/laboratorium i rozwiązywanie zadań w grupach.


Egzamin z wykładu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zaliczenia jest regularne uczestnictwo w ćwiczeniach/warsztatach.


Ocena z ćwiczeń zależy od zaangażowania studenta w trakcie pracy indywidualnej / w grupach oraz oddawania zadań rozwiązywanych w trakcie zajęć.


Końcowy egzamin z wykładu (prawdopodobnie w formie testowej)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Wykład teoretyczny z licznymi przykładami praktycznymi oraz przykładami rozwiązań problemów numerycznych.


Ćwiczenia/laboratorium komputerowe poświęcone samodzielnemu / grupowemu rozwiązywaniu zadań rachunkowych z wykorzystaniem komputera.

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne przeznaczone dla studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych zainteresowanych problematyką modelowania finansowego rozważających możliwość przyszłej kariery w finansach i bankowości.

Zajęcia będą prowadzone w języku ANGIELSKIM !

Poruszane zagadnienia:

1/ Podstawy matematyki finansowej

2/ Definicje i przykłady podstawowych instrumentów oraz rynków finansowych

3/ Podstawowe metody wyceny

4/ Wycena opcji

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne przeznaczone dla studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych zainteresowanych problematyką modelowania finansowego rozważających możliwość przyszłej kariery w finansach i bankowości.

Zajęcia będą prowadzone w języku ANGIELSKIM !

Poruszane zagadnienia:

1/ Podstawy matematyki finansowej

- Wartość pieniądza w czasie (przepływy pieniężne, kapitalizacja, dyskontowanie, ...)

- Efektywna stopa procentowa (stopa nominalna, inflacja, realne stopy procentowe, procent prosty i złożony, kapitalizacja ciągła, raty płatności, konwencje płatności odsetkowych, IRR, ...)

- Struktura czasowa stóp procentowych (stopa zero-kuponowa, bootstraping, krzywa dochodowości, ...)

2/ Definicje i przykłady podstawowych instrumentów oraz rynków finansowych

- Podstawowe instrumenty rynku spot: akcje i towary (akcje, towary, indeksy giełdowe, ...), instrumenty dłużne i waluty (depozyty, kredyty, obligacje, bony skarbowe, obligacje zero-kuponowe, obligacje zmiennokuponowe/indeksowane, krzywa LIBOR, waluty,....), instrumenty ryzyka kredytowego (obligacje korporacyjne/samorządowe, rating, CDOs, CDS, ....)

- Instrumenty pochodne (forwardy, futures, FRA, swapy, IRS, CIRS, opcje, opcje europejskie/amerykańskie, cap, floor, collar, swaption, przykłady opcji egzotycznych, np. bermudzkich, azjatyckich, lookback, barierowych, binarnych, złożonych, koszykowych, rainbow, quanto, przykłady produktów strukturyzowanych...)

- Rynki finansowe (rynki pieniężne/kapitałowe, rynki pierwotne/ wtórne, rynki OTC vs. rynki regulowane, przykłady czołowych giełd, podstawowe zasady handlu i rozliczeń transakcji, ...)

3/ Podstawowe metody wyceny

- Rachunki dot. depozytów i kredytów

- Wycena obligacji (cena brudna/czysta, narosłe odsetki, YTM, duration, convexity, konstrukcja i wycena z użyciem krzywych zero-kuponowych, ...)

- Wycena podstawowych instrumentów pochodnych (forward, parytet forward-spot, swapy, idea zabezpieczenia i wyceny arbitrażowej, granice cen opcji, parytet put-call, ...

4/ Wycena opcji

- Rachunek stochastyczny (procesy stochastyczne, proces dwumianowy, proces Wienera, martyngały, całka Ito, lemat Ito, pochodna Randona-Nikodema, twierdzenie Girsanova, twierdzenie o reprezentacji martyngałowej, formuła Feynmana-Kaca)

- Model dwumianowy (wyprowadzenie dla opcji europejskich/amerykańskich z wykorzystaniem zależności arbitrażowych, koncepcja wyceny "bez ryzyka",...)

- Model Blacka-Scholesa (geometryczny proces Wienera, wyprowadzenie równania Blacka Scholesa z wykorzystaniem zależności arbitrażowych, wzór B-S dla opcji europejskich, związki z modelem dwumianowym, ...)

- Wycena z użyciem metod Monte-Carlo (idea wyceny "bez ryzyka", przykłady dla opcji egzotycznych, ...)

- Dyskusja strategii zabezpieczających (delta-hedging, implied volatility, Greeks, zabezpieczenie portfeli opcyjnych, testowanie strategii zabezpieczających z użyciem metod Monte-Carlo, …)

Literatura:

1. John C. Hull

Kontrakty terminowe i opcje : wprowadzenie

Warszawa : WIG-PRESS, 1999

(dostępne w bibliotece W. MAT. i INF. - Czytelnia)

2. John C. Hull

Options, futures, and other derivative securities

Englewood Cliffs : Prentice-Hall Intern., 1989

(dostępne w bibliotece W. MAT. i INF. - Czytelnia)

3. Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters

Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management

Cambridge University Press, 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.