Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy diagnostyki medycyny sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-4ST-O-EleDia Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy diagnostyki medycyny sądowej
Jednostka: Katedra Toksykologii
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IVr sem. zimowy,obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/dydaktyka13
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z współczesnymi metodami stosowanymi w analizie toksykologicznej i kryminalistyce do wykrywania i oznaczania ilościowego trucizn.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:


- E.W28 - zagadnienia z zakresu toksykologii ogólnej i szczegółowej

- O.W4 - podstawy teoretyczne i metodyczne zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej.


W zakresie umiejętności:


- O.U9 - wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz formułować opinie

- E.U23 - oceniać skutki działania substancji toksycznych w organizmie oraz opisywać zaburzenia metaboliczne i morfologiczne wywołane przez ksenobiotyki


W zakresie kompetencji:


- O.K6 - korzystania z obiektywnych źródeł informacji

- O.K7 - formułowanie wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

- O.K9 - przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.


Wymagania wstępne:

Chemia analityczna i instrumentalna, biochemia, farmakologia

Forma i warunki zaliczenia:

Proszę określić:

• zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• seminaria aktywizujące

• analiza przypadków klinicznych i dyskusja dydaktyczna

• seminaria w laboratorium kryminalistyki, chemii sądowej oraz analiz środowiskowych


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 20h


seminaria – 20h


Praca własna studenta - 10h


w sumie: 30h = 1 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia z zakresu nowoczesnych technik analitycznych wykorzystywanych na obszarze analizy toksykologicznej i kryminalistyki. Poruszane są zagadnienia z zakresu analizy leków, dopalaczy, narkotyków, środków ochrony roślin.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie metod analitycznych stosowanych w analizie toksykologicznej i kryminalistyce: elektroforeza kapilarna, chromatografia cienkowarstwowa, ultrasprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas (LC/MS, GC/MS) – zajęcia realizowane w formie seminariów problemowych i konwersatoryjnych.

2. Przybliżenie metod wykrywania i analizy ilościowej leków, narkotyków, dopalaczy w płynach biologicznych z wykorzystaniem testów immunochemicznych.

3. Omówienie metodyki analizy moczu w kierunku obecności narkotyków: opiaty, opioidy, pochodne amfetaminy, kokainy, marihuana, haszysz. Narkotesty.

4. Omówienie metodyki analizy moczu w kierunku obecności leków: barbiturany, benzodiazepiny, leki antydepresyjne.

5. Omówienie metodyki analizy próbek środowiskowych w kierunku wykrywania związków fosforoorganicznych, karbaminianów, polichlorowych węglowodorów, parakwatu, DDT, dikwatu oraz pochodnych kwasu fenoksyoctowego.

6. Omówienie metodyki analizy trucizn w materiale biologicznym i próbkach środowiskowych substancji w postaci lotnej: alkohole (metanol, etanol, propanol, izopropanol, butanol, izobutanol, alkohol izoamylowy), aldehydy, ketony i estry (aceton, octan etylu, benzaldehyd, cykloheksanon), substancji ropopochodnych: heksan, oktan, cykloheksan, benzen, toluen, ksyleny, glikol etylenowy, związki cyjanowe.

7. Omówienie metodyki oznaczania substancji nieorganicznych w płynach biologicznych i tkankach: jony metali (rtęć, ołów, arsen) oraz anionów.

8. Omówienie metodyki oznaczania ksenobiotyków we włosach: opioidy, amfetamina, kokaina, kannabinole, dopalacze, ślady biologiczne i DNA.

9. Omówienie metodyki analizy toksykologicznej substancji stosowanych w kosmetykach, środkach czystości i budownictwie.

10. Omówienie problemów analitycznych i interpretacyjnych w toksykologii sądowej.

11.Przybliżenie procedury ekspertyz kryminalistycznych, przygotowania raportów i opinii eksperckich oraz raportów klinicznych.

Zajęcia w formie analizy przypadków i dyskusji dydaktycznej, filmów instruktażowych oraz seminariów w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.

2. Farmakologia i toksykologia. E. Mutschler (wyd. polski W. Buczko) MedPharm Polska, 2010.

3. Toksykologia. Tom 1-2. Red. K. Jurowski, W. Piekoszewski, PZWL, 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Principles and Methods of Toxicology. Red. A. Wallace Hayes, CRC Press 2008.

2. Toxicology. Casarett and Doull's. Macmillan Publishing Company 2008.

3. Toxicology. R. Niesink, J. De Vries, M.Hollinger. CRC Press1996.

4. Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków. Red. K. Jurowski, W. Piekoszewski, PZWL, 2019.

5. Kryminalistyka. D. Wilk, TNOIK, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.