Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka zawodu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-5ST-O-PraNau Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka zawodu II
Jednostka: Zakład Analityki Biochemicznej
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne Vr sem. zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Program zajęć opracowany przez Radę Programową ds.Analityki Medycznej zgodnie z obowiązującymi standardami naucznia na tym kierunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia praktyczne, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Drąg
Prowadzący grup: Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Aneta Czajka, Dominika Fiksak-Mendel, Joanna Góralska, Renata Grzelik, Maria Kapusta, Beata Kuśnierz-Cabala, Anna Makowska, Adrian Martyniak, Zofia Piekło, Urszula Raźny, Iwona Rogatko, Aleksandra Tokarz, Halina Wachowiak, Bożena Wcisło-Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w toku studiów, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego.


Efekty kształcenia:

W zakresie umiejętności. Student potrafi:

- oceniać przydatność materiału biologicznego do badań, przechowywać go i przygotowywać do analizy, kierując się zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej F.U4

- posługiwać się zarówno prostym, jak i zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą medyczną, stosując się do zasad ich użytkowania i konserwacji F.U6

- stosować procedury walidacji aparatury pomiarowej i metod badawczych zgodne z zasadami kontroli jakości F.U7

- prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań laboratoryjnych F.U8

- wykonywać badania jakościowe i ilościowe parametrów gospodarki węglowodanowej, lipidowej, białkowej, elektrolitowej i kwasowo-zasadowej F.U9

- wykonywać – z zastosowaniem metod manualnych i automatycznych – badania hematologiczne i koagulologiczne F.U15

- oceniać pod względem jakościowym i ilościowym preparaty mikroskopowe krwi obwodowej, szpiku kostnego i węzła chłonnego F.U16

- oceniać poprawność i zinterpretować poszczególne oraz zbiorcze wyniki badań w aspekcie rozpoznawania określonej patologii F.U20


W zakresie kompetencji społecznych. Student:

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, dbając o bezpieczeństwo własne, współpracowników i otoczenia O.K2

- stosuje zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych F.K3

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający zajęcia praktycznej nauki zawodu powinien posiadać podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, nabyte w trakcie toku studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest realizacja przewidzianych programem godzin ćwiczeń, wykonanie zleconych przez opiekuna zadań, przedstawienie dzienniczka dokumentującego przebieg pracy w każdym dniu ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskanie od opiekuna w danym laboratorium pozytywnej oceny (co najmniej ocena 3). Koordynator przedmiotu na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna w danej jednostce oraz przedłożonego dziennika dokonuje zaliczenia przedmiotu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dziennik umiejętności zawodowych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 90h

Punkty ECTS wynikające z godzin kontaktowych: 3 pkt

Punkty ECTS wynikające z pracy własnej studenta: 6 pkt

Praca własna studenta: 150 godzin

W sumie: 240 godz. = 9 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Ramowy program.

Z zakresu chemii klinicznej:

1. Organizacja (w tym zasady BHP) i system zarządzania jakością w laboratorium Chemii Klinicznej.

2. Laboratoryjny system informatyczny.

3. Rejestracja, przechowywanie oraz utylizacja materiału biologicznego.

4. Działanie analizatorów (w tym zasada działania, przygotowanie do pracy oraz kalibracja).

5. Oznaczanie określonych parametrów przy użyciu wykorzystywanej w laboratorium platformy analitycznej między innymi:

- parametrów gospodarki węglowodanowej i lipidowej;

- parametrów gospodarki białkowej;

- białek specyficznych;

- pozabiałkowych związków azotowych;

- parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej;

- aktywności diagnostycznie ważnych enzymów;

- markerów niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego;

- stężenia diagnostycznie ważnych hormonów;

- bilirubiny i jej frakcji;

- wskaźników zasobów żelaza.

6. Dokumenty systemu zarządzania jakością, w tym książki LOG oraz standardowe procedury operacyjne dla poszczególnych metod.

7. Ocena wiarygodności wyników badań laboratoryjnych (kontrola zewnątrz- i wewnątrz laboratoryjna).

8. Walidacja i dystrybucja wyników badań. Metody archiwizacji wyników.

9. Potencjalne błędy przed-, intra- i po-analityczne.

10. Interpretacja uzyskanych wyników w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej.

11. Zasady współpracy laboratorium chemii klinicznej z innymi laboratoriami diagnostycznymi oraz z zleceniodawcą.

Z zakresu hematologii:

1. Organizacja (w tym zasady BHP) i system zarządzania jakością w laboratorium hematologicznym.

2. Laboratoryjny system informatyczny.

3. Rejestracja, przechowywanie oraz utylizacja materiału biologicznego do hematologicznych badań laboratoryjnych.

4. Działanie analizatorów hematologicznych (w tym zasada działania, przygotowanie do pracy oraz kalibracja).

5. Oznaczanie OB, hemoglobiny, hematokrytu i składników krwi: erytrocytów, leukocytów, płytek krwi, retikulocytów. Wskaźniki czerwonokrwinkowe, retikulocytarne i płytkowe. Różnicowanie leukocytów.

6. Laboratoryjne badania koagulologiczne (w tym: PT, APTT, TT, czas fibrynolizy, rekalcynacji, stężenia fibrynogenu, D-Dimeru, AT, retrakcji skrzepu).

7. Ocena i interpretacja otrzymywanych wyników badań.

8. Badania weryfikacyjne i wyniki nietypowe. Metody referencyjne. Odsetek badań podlegający weryfikacji.

9. Ocena wiarygodności wyników badań laboratoryjnych (kontrola zewnątrz- i wewnątrz laboratoryjna).

10. Walidacja i dystrybucja wyników badań. Metody archiwizacji wyników.

11. Potencjalne błędy przed-, intra- i po-analityczne.

12. Zasady współpracy laboratorium hematologicznego z innymi laboratoriami diagnostycznymi oraz z zleceniodawcą.

Literatura:

Dembińska-Kieć A., Naskalsk J.W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej Elsevier Urban & Partner, 2017

Wallach J. Interpretacja badań laboratoryjnych, Medipage, Warszawa 2011

Mariańska B., Fabijańska-Mitek J., Indyga J. Badania laboratoryjne w hematologii, PZWL, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.