Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-5ST-O-SysJak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Systemy jakości i akredytacja laboratoriów
Jednostka: Zakład Analityki Biochemicznej
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne Vr sem. zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Knapik-Czajka
Prowadzący grup: Jagoda Drąg, Anna Gawędzka, Małgorzata Kielar, Małgorzata Knapik-Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie przez studenta wiedzy na temat standardów jakości przewidzianych w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Zaznajomienie z zasadami organizacji i wdrażania systemu zarządzania jakością oraz z obowiązującymi procedurami akredytacji i certyfikacji laboratoriów diagnostycznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza-Student:

K_W17-zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

K_W19 - opisuje wpływ czynników pozaanalitycznych na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych,

K_W43 - tłumaczy znaczenie systemów zarządzania jakością dla prawidłowego funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego, wyjaśnia zasady wprowadzania, działania i doskonalenia tych systemów, wyjaśnia zasady akredytacji i certyfikacji laboratoriów diagnostycznych


Umiejętności-Student:

K_U01-wyjaśnia wpływ czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania)

K_U34 - tworzy wybrane dokumenty systemu zarządzania jakością
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw funkcjonowania, organizacji pracy, oraz zasad wykonywania badań w medycznym laboratorium diagnostycznym. Wiedza na temat rodzajów i charakterystyki materiału biologicznego, zasadach i metodyce jego pobierania, transportu, przechowywania i analizy.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

A.Zdanie końcowego testu wielokrotnego wyboru; 40 - 60 pytań; skala ocen:

60%- 67 % dostateczny (3)

68%- 75 % dostateczny plus (3+)

76%- 83% dobry (4)

84%- 91% dobry plus (4+)

> 92% bardzo dobry (5)

B. zaliczenie ćwiczeń i seminariów poprzez poprawne wykonanie zleconego przez prowadzącego zadania


Szczegółowe, obowiązujące warunki zaliczenia opisane są w regulaminie przedmiotu dostępnym na stronie Zakładu Analityki Biochemicznej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody weryfikacji w zakresie wiedzy:

A. Podsumowujące:

Pisemny egzamin końcowy (test wielokrotnego wyboru)


Metody weryfikacji w zakresie umiejętności;

A. Formujące: Ocena umiejętności samodzielnego oraz w małych grupach przygotowania i prezentacji wybranego zagadnienia. Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Bieżąca informacja zwrotna.

B. Podsumowujące - poprawne wykonanie zleconego zadania praktycznego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

• metody podające - wykład informacyjny

• metody aktywizujące - seminarium, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 30, w tym

12 godzin-wykłady

8 godzin-seminaria

10 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS wynikające z godzin kontaktowych: 1

Punkty ECTS wynikające z pracy własnej studenta: 9 pkt

Praca własna studenta: 225 godzin przygotowanie do egzaminu, do ćwiczeń, do seminariów

Łączny nakład pracy studenta: wynosi 255 godzin co odpowiada 10 pkt ECTSPełny opis:

Wykłady:

Zarządzania przez jakość-wprowadzenie. Pojęcie norm, normy serii ISO 9000. Standardy jakości przewidziane dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, z uwzględnieniem zasad wprowadzania dokumentacji i utrzymania systemu zarządzania jakością w laboratorium, a także zasad ubiegania się o akredytację i certyfikację laboratorium. Norma PN-EN ISO 15189: 2013-05. Dobra praktyka laboratoryjna.

Seminaria i ćwiczenia:

Znaczenie kontroli wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej w utrzymaniu jakości w medycznym laboratorium

diagnostycznym.

Kontrola jakości w laboratorium mikrobiologicznym i laboratorium biologii molekularnej-aspekty praktyczne

Tworzenie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2006, 61, poz. 435

2. Akty zmieniające ww rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

3. Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

4. Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.PN-EN ISO 15189:2013-05

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:

Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - http://www.cobjwdl.lodz.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.