Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia z genetyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-1ST-O-BioGen Kod Erasmus / ISCED: 12.5 / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Biologia z genetyką
Jednostka: Katedra Farmakobiologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, I rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Młyniec, Barbara Nowak, Gabriel Nowak, Monika Papież, Agata Pietrzycka, Małgorzata Wolak, Monika Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Rozszerzenie wiedzy z biologii i genetyki oraz powiązanie ich z farmacją i medycyną;

Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

• wyjaśnia zależność pomiędzy budową a funkcją poszczególnych organelli wewnątrzkomórkowych oraz pomiędzy budową i funkcją różnych typów komórek, A.W1;

• porównuje budowę błon biologicznych z ich funkcjami, A.W10;

• wymienia różne mechanizmy transportu błonowego, A.W10;

• wyjaśnia zasady regulacji cyklu komórkowego oraz wiąże go z takimi procesami jak proliferacja, apoptoza i transformacja nowotworowa, A.W15;

• omawia mechanizmy regulacji nerwowej, hormonalnej (na przykładzie układu rozrodczego) i odpowiedzi immunologicznej, A.W5, A.W13;

• podaje przykłady dziedziczenia autosomalnego i heterosomalnego oraz kodominacji u człowieka oraz charakteryzuje sposób ich dziedziczenia, A.W2;

• wyjaśnia różnice pomiędzy dziedziczeniem monogenowym i poligenowym cech człowieka, A.W3;

• definiuje takie pojęcia jak: gen, genom, fenokopia, heterogenia identycznych fenów, plejotropia czy polimorfizm genetyczny, A.W3;

• wyjaśnia genetyczne aspekty różnicowania komórek, A.W2.


w zakresie umiejętności:

• interpretuje i opisuje zależności między organizmami a środowiskiem, A.U1;

• potrafi zastosować wiedzę o genetycznym podłożu różnicowania organizmów oraz o mechanizmach dziedziczenia do charakterystyki polimorfizmu genetycznego, A.U2;

• potrafi obliczyć prawdopodobieństwo pojawienia się choroby genetycznej w zdrowej rodzinie, jak i w rodzinach w których ta choroba już się pojawiła, A.U3;

• interpretuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne organizmu człowieka, A.U5.


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne – posiadana wiedza w zakresie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny/testowy obejmuje całość materiału omawianego na wykładach, seminariach i ćwiczeniach. Do egzaminu przystępują osoby, które otrzymały zaliczenie z ćwiczeń.

Poprawa egzaminu odbywa się w formie pisemnej lub ustnej w zależności od liczby poprawiających studentów i nie wcześniej niż tydzień po ogłoszeniu wyników z pierwszego terminu.

Repetenci: Zasady zaliczania dla osób powtarzających rok są ustalane indywidualnie ( na podstawie uzyskanej oceny w ubiegłym roku).


Kryteria oceny końcowej z przedmiotu:

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Punkty otrzymuje się za:

0 – 80 pkt egzamin

0 – 10 pkt ocena za kolokwia

0 – 5 pkt ocena za zeszyt ćwiczeniowy

0 – 5 pkt aktywność na seminariach

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać nie mniej niż 60 % maksymalnej liczby punktów. Skala ocen:

0-59 % ndst

60 –67 % dst

68- 75 % +dst

76-83 % db

84-91 % +db

92-100 % bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zasady oceny i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

- obecność obowiązkowa na wszystkich ćwiczeniach

- 3 kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych

- przygotowanie teoretyczne do zajęć

- prawidłowe wykonanie i opis rysunków na podstawie oglądanych i analizowanych na ćwiczeniach preparatów mikroskopowych.

Aby uzyskać zaliczenie należy każde kolokwium zdać na ocenę pozytywną (minimum 60% maksymalnej liczby punktów) oraz zaliczyć zeszyt ćwiczeniowy. Osoby, które nie zaliczą jednego lub dwóch kolokwiów będą zdawały kolokwium poprawkowe (z danego zakresu materiału). Osoby, które nie zaliczą trzech – zdają kolokwium zaliczeniowe z całego materiału.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

-wykład informacyjny, problemowy;

-objaśnienie lub wyjaśnienie (konsultacje indywidualne ze studentem)

Metody aktywizujące:

-seminarium (dyskusja, referaty, prezentacje);

-publikacje polecane przez prowadzącego lub samodzielnie dobrane przez studentów.

Metody eksponujące:

-film

Metody praktyczne:

-pokaz,

-ćwiczenia przedmiotowe (mikroskopowanie)

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim - 60 h

Godziny bezkontaktowe – 120 h:

- przygotowanie do zajęć seminaryjnych: powtórzenie wiadomości z zakresu tematów dyskutowanych na zajęciach seminaryjnych, przygotowanie i prezentacja referatów – 20 h;

- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń – 20 h;

- przygotowanie do 3 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych i tematów seminaryjnych - 30 h.

- przygotowanie do egzaminu końcowego – 50 h.

Łącznie 180 h – 6 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wykłady: 20 h

Seminaria: 10 h

Ćwiczenia laboratoryjne: 30 h

Rozszerzenie wiedzy z biologii i genetyki oraz powiązanie ich z farmacją i medycyną;

Cytofizjologia komórki. Organizacja żywej materii: komórka, tkanka, narząd, system narządowy, organizm. Procesy życiowe komórki (wzrost, dyferencjacja, starzenie się). Histologia - tkanki zwierzęce. Podstawowe mechanizmy regulujące homeostazę. Wprowadzenie do biologii molekularnej, rytmy biologiczne. Podstawy embriologii człowieka.

Podstawy genetyki klasycznej i genetyki medycznej. Tło ekologiczne nauk medycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Procesy katalityczne i wykorzystywanie energii przez komórki.

Rytmy biologiczne i chronoterapia.

Błona komórkowa, zasady transportu błonowego, przedziały wewnątrzkomórkowe i transport pęcherzykowy.

Sygnalizacja międzykomórkowa, receptory, wewnątrzkomórkowe nośniki informacji.

Podstawowe mechanizmy regulujące homeostazę (układ nerwowy, hormonalny, immunologiczny).

Seminaria:

Organizacja żywej materii: komórka, tkanka, narząd, system narządowy, organizm. Protocyty (prokarionty) i eucyty (eukarionty). Cechy życia. Pochodzenie życia na Ziemi.

Procesy życiowe komórki (wzrost, dyferencjacja, starzenie się, zaprogramowana śmierć - apoptoza). Regulacja cyklu komórkowego. Podstawy genetyki klasycznej i genetyki medycznej. Rodzaje współdziałania genowego, ekspresja, penetracja genowa, plejotropia, heterogenia identycznych fenów. Modyfikacje i fenokopie. Dziedziczenie monogenowe u człowieka. Cechy uwarunkowane wieloczynnikowo. Polimorfizm genetyczny. Eugenika. Główne osiągnięcia Projektu Poznania Ludzkiego Genomu i Epigenomu.

Ćwiczenia:

Cytofizjologia komórki. Radioizotopowe metody badania receptorów. Histochemiczne

i immunohistochemiczne metody wykrywania chemicznych składników komórkowych. Podziały komórkowe: mitoza, mejoza, rekombinacje genetyczne. Charakterystyka tkanek zwierzęcych – tkanka nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Podstawy embriologii człowieka: gonady, gametogeneza, rozwój zarodkowy i płodowy człowieka. Cytogenetyka. Dziedziczenie heterosomalne, teoria Lyon, dziedziczenie płci i genów „sprzężonych z płcią”. Charakterystyka dziedziczenia autosomalnego, wrodzone wady metabolizmu, enzymopatie. Genetyka populacyjna – prawo Hardy – Weinberga.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J.Kawiak, M. Zabel Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2002.

2. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin Podstawy biologii komórki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. G.Nowak (red.) Biologia z genetyką dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, tom I i II, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M.Connor Podstawy genetyki medycznej. Wyd. Lekarskie PZWL1998.

2. T.A. Brown Genomy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

3. T.W.Sadler Embriologia lekarska. Med Tour Press International 1993.

4. J.Z. Nowak, J.B. Zawilska (red.) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Młyniec, Barbara Nowak, Gabriel Nowak, Monika Papież, Agata Pietrzycka, Małgorzata Wolak, Monika Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Rozszerzenie wiedzy z biologii i genetyki oraz powiązanie ich z farmacją i medycyną;

Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

• wyjaśnia zależność pomiędzy budową a funkcją poszczególnych organelli wewnątrzkomórkowych oraz pomiędzy budową i funkcją różnych typów komórek, A.W1;

• porównuje budowę błon biologicznych z ich funkcjami, A.W10;

• wymienia różne mechanizmy transportu błonowego, A.W10;

• wyjaśnia zasady regulacji cyklu komórkowego oraz wiąże go z takimi procesami jak proliferacja, apoptoza i transformacja nowotworowa, A.W15;

• omawia mechanizmy regulacji nerwowej, hormonalnej (na przykładzie układu rozrodczego) i odpowiedzi immunologicznej, A.W5, A.W13;

• podaje przykłady dziedziczenia autosomalnego i heterosomalnego oraz kodominacji u człowieka oraz charakteryzuje sposób ich dziedziczenia, A.W2;

• wyjaśnia różnice pomiędzy dziedziczeniem monogenowym i poligenowym cech człowieka, A.W3;

• definiuje takie pojęcia jak: gen, genom, fenokopia, heterogenia identycznych fenów, plejotropia czy polimorfizm genetyczny, A.W3;

• wyjaśnia genetyczne aspekty różnicowania komórek, A.W2.


w zakresie umiejętności:

• interpretuje i opisuje zależności między organizmami a środowiskiem, A.U1;

• potrafi zastosować wiedzę o genetycznym podłożu różnicowania organizmów oraz o mechanizmach dziedziczenia do charakterystyki polimorfizmu genetycznego, A.U2;

• potrafi obliczyć prawdopodobieństwo pojawienia się choroby genetycznej w zdrowej rodzinie, jak i w rodzinach w których ta choroba już się pojawiła, A.U3;

• interpretuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne organizmu człowieka, A.U5.


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne – posiadana wiedza w zakresie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny/testowy obejmuje całość materiału omawianego na wykładach, seminariach i ćwiczeniach. Do egzaminu przystępują osoby, które otrzymały zaliczenie z ćwiczeń.

Poprawa egzaminu odbywa się w formie pisemnej lub ustnej w zależności od liczby poprawiających studentów i nie wcześniej niż tydzień po ogłoszeniu wyników z pierwszego terminu.

Repetenci: Zasady zaliczania dla osób powtarzających rok są ustalane indywidualnie ( na podstawie uzyskanej oceny w ubiegłym roku).


Kryteria oceny końcowej z przedmiotu:

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Punkty otrzymuje się za:

0 – 80 pkt egzamin

0 – 10 pkt ocena za kolokwia

0 – 5 pkt ocena za zeszyt ćwiczeniowy

0 – 5 pkt aktywność na seminariach

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać nie mniej niż 60 % maksymalnej liczby punktów. Skala ocen:

0-59 % ndst

60 –67 % dst

68- 75 % +dst

76-83 % db

84-91 % +db

92-100 % bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zasady oceny i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

- obecność obowiązkowa na wszystkich ćwiczeniach

- 3 kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych

- przygotowanie teoretyczne do zajęć

- prawidłowe wykonanie i opis rysunków na podstawie oglądanych i analizowanych na ćwiczeniach preparatów mikroskopowych.

Aby uzyskać zaliczenie należy każde kolokwium zdać na ocenę pozytywną (minimum 60% maksymalnej liczby punktów) oraz zaliczyć zeszyt ćwiczeniowy. Osoby, które nie zaliczą jednego lub dwóch kolokwiów będą zdawały kolokwium poprawkowe (z danego zakresu materiału). Osoby, które nie zaliczą trzech – zdają kolokwium zaliczeniowe z całego materiału.
Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

-wykład informacyjny, problemowy;

-objaśnienie lub wyjaśnienie (konsultacje indywidualne ze studentem)

Metody aktywizujące:

-seminarium (dyskusja, referaty, prezentacje);

-publikacje polecane przez prowadzącego lub samodzielnie dobrane przez studentów.

Metody eksponujące:

-film

Metody praktyczne:

-pokaz,

-ćwiczenia przedmiotowe (mikroskopowanie)

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim - 60 h

Godziny bezkontaktowe – 120 h:

- przygotowanie do zajęć seminaryjnych: powtórzenie wiadomości z zakresu tematów dyskutowanych na zajęciach seminaryjnych, przygotowanie i prezentacja referatów – 20 h;

- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń – 20 h;

- przygotowanie do 3 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych i tematów seminaryjnych - 30 h.

- przygotowanie do egzaminu końcowego – 50 h.

Łącznie 180 h – 6 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wykłady: 20 h

Seminaria: 10 h

Ćwiczenia laboratoryjne: 30 h

Rozszerzenie wiedzy z biologii i genetyki oraz powiązanie ich z farmacją i medycyną;

Cytofizjologia komórki. Organizacja żywej materii: komórka, tkanka, narząd, system narządowy, organizm. Procesy życiowe komórki (wzrost, dyferencjacja, starzenie się). Histologia - tkanki zwierzęce. Podstawowe mechanizmy regulujące homeostazę. Wprowadzenie do biologii molekularnej, rytmy biologiczne. Podstawy embriologii człowieka.

Podstawy genetyki klasycznej i genetyki medycznej. Tło ekologiczne nauk medycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Procesy katalityczne i wykorzystywanie energii przez komórki.

Rytmy biologiczne i chronoterapia.

Błona komórkowa, zasady transportu błonowego, przedziały wewnątrzkomórkowe i transport pęcherzykowy.

Sygnalizacja międzykomórkowa, receptory, wewnątrzkomórkowe nośniki informacji.

Podstawowe mechanizmy regulujące homeostazę (układ nerwowy, hormonalny, immunologiczny).

Seminaria:

Organizacja żywej materii: komórka, tkanka, narząd, system narządowy, organizm. Protocyty (prokarionty) i eucyty (eukarionty). Cechy życia. Pochodzenie życia na Ziemi.

Procesy życiowe komórki (wzrost, dyferencjacja, starzenie się, zaprogramowana śmierć - apoptoza). Regulacja cyklu komórkowego. Podstawy genetyki klasycznej i genetyki medycznej. Rodzaje współdziałania genowego, ekspresja, penetracja genowa, plejotropia, heterogenia identycznych fenów. Modyfikacje i fenokopie. Dziedziczenie monogenowe u człowieka. Cechy uwarunkowane wieloczynnikowo. Polimorfizm genetyczny. Eugenika. Główne osiągnięcia Projektu Poznania Ludzkiego Genomu i Epigenomu.

Ćwiczenia:

Cytofizjologia komórki. Radioizotopowe metody badania receptorów. Histochemiczne

i immunohistochemiczne metody wykrywania chemicznych składników komórkowych. Podziały komórkowe: mitoza, mejoza, rekombinacje genetyczne. Charakterystyka tkanek zwierzęcych – tkanka nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Podstawy embriologii człowieka: gonady, gametogeneza, rozwój zarodkowy i płodowy człowieka. Cytogenetyka. Dziedziczenie heterosomalne, teoria Lyon, dziedziczenie płci i genów „sprzężonych z płcią”. Charakterystyka dziedziczenia autosomalnego, wrodzone wady metabolizmu, enzymopatie. Genetyka populacyjna – prawo Hardy – Weinberga.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J.Kawiak, M. Zabel Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2002.

2. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin Podstawy biologii komórki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. G.Nowak (red.) Biologia z genetyką dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, tom I i II, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M.Connor Podstawy genetyki medycznej. Wyd. Lekarskie PZWL1998.

2. T.A. Brown Genomy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

3. T.W.Sadler Embriologia lekarska. Med Tour Press International 1993.

4. J.Z. Nowak, J.B. Zawilska (red.) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.