Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-1ST-O-Statys Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Zakład Biofizyki Farmaceutycznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, I rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Stanisz-Wallis
Prowadzący grup: Wojciech Jawień, Krystyna Stanisz-Wallis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystyki matematycznej

− zapoznanie z zagadnieniami opracowań oraz interpretacji otrzymanych wyników pomiarowych,

− wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta wniosków na temat różnych obserwacji i problemów badawczych w FARMACJI

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

M2A_W55. zna elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (zdarzenia i prawdopodobieństwo, zmienne losowe, dystrybuanta zmiennej losowej, wartość przeciętna i wariancja), podstawowych rozkładów zmiennych losowych, estymacji punktowej i przedziałowej parametrów;

M2A_W56. zna metody testowania hipotez statystycznych oraz znaczenie korelacji i regresji;

W zakresie umiejętności:

M2A_U32. umie ocenić wiarygodność wyniku analizy w oparciu o metody statystyczne;

M2A_U38. stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań, ocenia rozkład zmiennych losowych, wyznacza średnią medianę, przedział ufności, wariancje i odchylenia standardowe, formułuje i testuje hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody statystyczne w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów;

W zakresie kompetencji społecznych:

M2A_K04. posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji;

M2A_K05. wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów obserwacji

M2A_K06. posiada umiejętność pracy zespołowej.


Wymagania wstępne:

matematyka - zaliczony podstawowy kurs matematyki w liceum lub technikum, podstawy rachunku prawdopodobieństwa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. wykonania zadań indywidualnych oraz wspólne opracowanie tematów badawczych

4. pisemne kolokwium sprawdzające

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę.

Końcowe pisemne kolokwium sprawdzające, zadania problemowe (studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego), ocenianie ciągłe na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne:

o Wykład informacyjny i problemowy,

o prezentacja multimedialna,

o dyskusja dydaktyczna,

o pokaz analizowanie problemów badawczych,

o metody praktyczne, dyskusja ( burza mózgów)

o ćwiczenia przy komputerze z użyciem pakietu statystycznego.


Bilans punktów ECTS:

Łącznie 90 godzin nakładu pracy studenta (3 punkty ECTS)

Udział w zajęciach 30godz.

Wykłady, 8 godz.

Ćwiczenia, 20 godz.


Przygotowanie do ćwiczeń 35 godz.:

− Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10g.

− Wykonanie zleconych zadań 5g

− Opracowywanie analizowanych tematów badawczych posługując się programami (Excel, Statistica) 20g.

Przygotowanie do kolokwium25g.:

− Wykonanie zadań związanych z zapoznaniem się z literaturą przedmiotu 8 g.

− Ćwiczenia dobierania metod statystycznych do opracowania wyników badań 7 g.

− Wykonanie zadań związanych z formułowaniem i testowaniem hipotez statystycznych 10g.

Łącznie 90 godzin nakładu pracy studenta


Skrócony opis:

• Ogólne pojęcia prawdopodobieństwa i statystyki.

• Pojęcia podstawowe: skale pomiarowe; populacja a próba.

• Statystyka opisowa: miary położenia i rozproszenia.

• Metody estymacji statystycznej i weryfikacji hipotez statystycznych.

• Przegląd ważniejszych rozkładów statystycznych,

• Przegląd ważniejszych testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych, umiejętność wnioskowania statystycznego w

• Analiza wariancji parametryczna (jednoczynnikowa) i nieparametryczna.

• Analiza regresji i korelacji.

• Metody statystyczne w opracowywaniu wyników badan, analiza błędu.

Pełny opis:

• Ogólne pojęcia prawdopodobieństwa i statystyki.

• Pojęcia podstawowe: skale pomiarowe; populacja a próba.

• Statystyka opisowa: miary położenia i rozproszenia.

• Metody estymacji statystycznej i weryfikacji hipotez statystycznych.

• Przegląd ważniejszych rozkładów statystycznych,

• Przegląd ważniejszych testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych, umiejętność wnioskowania statystycznego w

• Analiza wariancji parametryczna (jednoczynnikowa) i nieparametryczna.

• Analiza regresji i korelacji.

• Metody statystyczne w opracowywaniu wyników badan, analiza błędu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lemańczyk A.: Statystyka w pigułce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2008

2. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom I Statystyki podstawowe. StatSoft Polska, Kraków 2006.

3. Maczko J.A., Bręborowicz G.H., Tadeusiewicz R.: Statystyka w badaniach medycznych. PWN Warszawa 1998.

4. Sawicki F.: Elementy statystyki dla lekarzy. PZWL Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca

1. Watała C.:Biostatystyka. -medica Press,Łódź,2002

2. Armitage P.: Metody statystyczne w badaniach medycznych. PWN Warszawa 1978.

3. Dobecki M. Zapewnienie jakości analiz chemicznych. IMP, Łódź 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 22 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Stanisz-Wallis
Prowadzący grup: Wojciech Jawień, Krystyna Stanisz-Wallis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.