Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-3NS-O-Patofi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, III rok, sem. zimow, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 29 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gil, Magdalena Kurnik-Łucka
Prowadzący grup: Andrzej Bugajski, Katarzyna Ciesielczyk, Agata Furgała, Krzysztof Gil, Agnieszka Górecka-Mazur, Jolanta Kaszuba-Zwoińska, Magdalena Kurnik-Łucka, Piotr Piszczek, Kamil Skowron
Strona przedmiotu: http://www.patofizjologia.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Omówienie podstaw patofizjologii ogólnej i etiopatogenezy najważniejszych jednostek chorobowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich patomechanizmy, których zrozumienie jest konieczne do poznania mechanizmów działania leków i farmakoterapii..

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

A.W4. zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego i podstawowe zależności między budową i funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby;

A.W5. zna fizjologię układów: nerwowego, wydzielania wewnętrznego, krążenia, limfatycznego, rozrodczego, pokarmowego, moczowego i oddechowego, mechanizmy adaptacyjne, regulacji nerwowej, hormonalnej i termoregulacji;

A.W6. zna i rozumie mechanizmy modyfikacji procesów fizjologicznych przez środki farmakologiczne;

A.W7. zna podstawy patofizjologii komórki i układów organizmu ludzkiego;

A.W8. zna zaburzenia funkcji adaptacyjnych i regulacyjnych organizmu oraz zaburzenia przemiany materii; objaśnia mechanizmy rozwoju nowotworów;

A.W15. zna molekularne aspekty cyklu komórkowego – proliferację, apoptozę i transformację nowotworową;

W zakresie umiejętności:

A.U1. analizuje i opisuje zależności między organizmami a środowiskiem;

A.U3. ocenia uwarunkowania genetyczne rozwoju chorób w populacji ludzkiej;

A.U4. stosuje mianownictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia;

A.U5. opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne funkcje organizmu ludzkiego, jako powiązane elementy zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne organizmu człowieka;

A.U6. wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii i profilaktyki;

A.U7. rozumie i opisuje mechanizmy rozwoju zaburzeń czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne podłoże rozwoju chorób;

A.U8. stosuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy;

W zakresie kompetencji społecznych:

A.K2. ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych;
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne (posiadana wiedza) - podstawy anatomii i fizjologii – znajomość budowy ciała człowieka, fizjologicznych funkcji tkanek, narządów i układów

Forma i warunki zaliczenia:

REGULAMIN KURSU PATOFIZJOLOGII dla Studentów Wydziału Farmacji – Kierunku Farmacja w roku akademickim 2020/2021

1. OBECNOŚĆ na zajęciach jest obowiązkowa – dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności w ciągu całego kursu patofizjologii.

2. Student może uczestniczyć w zajęciach z patofizjologii wyłącznie z grupą, do której został zapisany i w wyznaczonym dla tej grupy terminie zajęć.

3. Student ma obowiązek być przygotowany na każde zajęcia w oparciu o podaną literaturę. Końcowa OCENA ASYSTENTA jest średnią punktów uzyskanych z ćwiczeń, seminariów i repetytoriów (0-5 pkt.), określaną na podstawie aktywności na zajęciach (odpowiedzi ustne oraz pisemne formy sprawdzające) ocenianych w skali 0-5pkt.

4. KOLOKWIA:


W czasie trwania kursu patofizjologii odbędą się DWA kolokwia cząstkowe w formie testowej – test 30 pytań z materiału wykładów, seminariów i ćwiczeń. Każde pytanie posiada 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kolokwium wynosi 30 pkt. Nie ma drugich terminów kolokwiów. Instrukcja pisania kolokwiów znajduje się na stronie internetowej Katedry Patofizjologii: http://patofizjologia.cm-uj.krakow.pl/. Tam też zamieszczane będą harmonogramy zajęć, informacje o zajęciach oraz wyniki kolokwiów, zaliczeń i egzaminów w zakodowanej formie.

5. WARUNKI ZALICZENIA KURSU I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU:

a. obecność na zajęciach (więcej niż 2 nieobecności - brak zaliczenia, niedopuszczenie do egzaminu z patofizjologii i konieczność powtarzania kursu);

b. uzyskanie pozytywnej oceny Asystenta (1-5 pkt.);

c. uzyskanie z dwóch kolokwiów minimum 36/60 pkt. (to jest co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków mogą zostać dopuszczeni do pierwszego terminu egzaminu po zdaniu dodatkowego kolokwium poprawkowego po zakończeniu zajęć.

6. KOLOKWIUM POPRAWKOWE:

Forma: test składający się z 30 pytań z materiału wykładów, seminariów i ćwiczeń z całości materiału. Każde pytanie posiada 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kolokwium wynosi 30 pkt, a do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 60% tj. ≥18 punktów.

Niezdanie kolokwium poprawkowego powoduje utratę pierwszego terminu egzaminu z patofizjologii w roku akademickim 2020/2021 oraz konieczność zdawania kolokwium zaliczeniowego.

7. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE:

Forma: zaliczenie ustne. Termin: początek lutego 2021 r., obejmuje zagadnienia całego kursu. Studenci, którzy uzyskają pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego przystąpią do egzaminu w II terminie. Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego oznacza brak zaliczenia kursu patofizjologii w roku akademickim 2020/2021.


8. EGZAMIN:


Pierwszy i drugi termin egzaminu zostanie przeprowadzony w formie testowej (30 pytań) z całości materiału. Każde pytanie posiada 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie min. 18/30 pkt. (co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania). Skala ocen: poniżej 60% - ocena niedostateczna; 60 – 67% - ocena dostateczna; 68-74% – ocena plus dostateczna; 75-82% - ocena dobra; 83-89% - ocena plus dobra; powyżej 90% - ocena bardzo dobra.

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU:

Z egzaminu zwolnieni zostaną najlepsi studenci. Warunki uzyskania zwolnienia: wysoka suma uzyskanych punktów z 2 kolokwiów – minimum 51 punktów, to jest co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania oraz otrzymanie 4 lub 5 pkt. za całoroczną pracę od Asystenta prowadzącego grupę.

9. POWTARZANIE ROKU:

Studenci, którzy nie otrzymali zaliczenia muszą powtórzyć cały kurs (ponownie uczestniczą we wszystkich zajęciach). Studenci, którzy otrzymali zaliczenie, a nie zdali egzaminu, są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach. Egzamin zdają z aktualnym III rokiem.

10. LITERATURA:


Literatura podstawowa 1. Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Małecka-Tendera, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek. ”Patofizjologia kliniczna”, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2017 2. I. Damjanov: „Patofizjologia”. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010. Literatura uzupełniająca 3. P. Thor: „Podstawy patofizjologii człowieka”. Uniwersyteckie Wydawnictwo medyczne VESALIUS, Kraków, 2009, Wyd. III 4. Interna Szczeklika 2018. Podręcznik chorób wewnętrznych, wyd.9. Medycyna Praktyczna 2018 5. Ponadto dodatkowe informacje dla Studentów będą w razie potrzeby udostępniane przez prowadzących zajęcia na platformie PEGAZ (Uniwersytecka Platforma Zdalnego Nauczania).

11. Szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć udziela Koordynator zajęć dr Magdalena Kurnik - Łucka magdalena.kurnik@uj.edu.pl, Katedra Patofizjologii UJ CM, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków


Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu: Ocena aktywności studenta w czasie seminariów i ćwiczeń:

- odpowiedzi ustne oceniane w skali od 0 do 5 pkt. z zakresu materiału omawianego na seminariach; - sprawdziany pisemne (kartkówki) obejmujące materiał z seminariów i ćwiczeń oceniane w skali od 0 do 5 pkt.

Końcowa ocena punktowa Asystenta jest obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich cząstkowych ocen punktowych uzyskanych w czasie zajęć (odpowiedzi ustne, prezentacja przypadku, kartkówki) i wyrażana po zaokrągleniu jako liczba całkowita.

Dwa pisemne kolokwia cząstkowe przeprowadzane w formie testu wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, każde obejmujące 30 pytań z materiału wykładów, seminariów i ćwiczeń. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na jednym kolokwium wynosi 30 pkt. Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia - suma z dwóch kolokwiów wynosząca co najmniej 36 pkt. (≥60% punktów możliwych do uzyskania).

Pisemne kolokwium poprawkowe przeprowadzane są w formie testu wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową obejmujące 30 pytań z materiału wykładów, seminariów i ćwiczeń. Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia - co najmniej 18 pkt. (≥60% punktów możliwych do uzyskania). Ustne kolokwium zaliczeniowe przeprowadzane z całości materiału wykładów, seminariów i ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W4. – A.W8.; A.W.15 – ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć, krótkie formy pisemne (kartkówki) podczas zajęć, kolokwia w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru obejmującego całość materiału realizowanego podczas wykładów, ćwiczeń i seminariów


A.U1., A.U3.- A.U8. – ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć, dyskusja i umiejętność interpretacji wyników i obserwacji w trakcie ćwiczeń, sprawdzian w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru obejmującego całość materiału realizowanego podczas wykładów, ćwiczeń i seminariów


A.K.2. - bezpośrednia obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny punktowej od asystenta, będącej średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen (odpowiedzi ustne i pisemne), co najmniej 1.0 w skali od 0-5pkt, a także uzyskanie minimum 60% maksymalnej sumy punktów z dwóch kolokwiów cząstkowych sprawdzających stopień opanowania poszczególnych etapów treści dydaktycznej.


Kolokwia i końcowy egzamin w formie testu, zawierający 30 pytań. Każde pytanie posiada 5 wariantów odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: poniżej 60% - ocena niedostateczna; 60 – 67% - ocena dostateczna; 68-74% – ocena plus dostateczna; 75-82% - ocena dobra; 83-89% - ocena plus dobra; powyżej 90% - ocena bardzo dobra. Egzamin: I termin pisemny: test zamknięty jednokrotnego wyboru /II termin pisemny: test zamknięty jednokrotnego wyboru

Egzamin końcowy jest ukierunkowany na sprawdzenie wiedzy na poziomie znajomości faktów oraz na ocenę umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwiązywania zagadnień w obszarze patofizjologii.


Terminy egzaminów i zaliczeń:

Zaliczenie - styczeń 2021

Egzamin: 01 luty 2021 - 1 termin, 19 luty 2021 - 2 termin,

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, w tym konsultacje indywidualne ze studentem) z metodami aktywizującymi i praktycznymi;

- seminaria, na których prezentowane są przykładowe przypadki kliniczne różnych chorób, a następnie na ich przykładzie omawiane są ogólne mechanizmy danej choroby oraz patomechanizmy szczegółowe objawów tej choroby, stanowiące podstawy patofizjologiczne procesu farmakoterapii.

- ćwiczenia: dyskusja w trakcie zajęć na podstawie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela akademickiego, mająca za zadanie rozszerzenie zdobytej przez studentów wiedzy z wykładu, a następnie wykonanie przez studentów indywidualnego zadania oraz interpretacja obserwacji i danych uzyskanych w jego trakcie. Całość kończy dyskusja prowadzona w oparciu o literaturę fachową (podręcznik, publikacje naukowe) i sformułowanie wniosków.

- dyskusja dydaktyczna (np. związana z wykładem)

- metody eksponujące: filmy (przedstawiające wybrane eksperymenty laboratoryjne i przypadki kliniczne

- ćwiczenia laboratoryjne realizowane w oparciu o komputerowe platformy edukacyjne.Bilans punktów ECTS:

Wykłady - 29 godz.

Seminaria - 30 godz.

Ćwiczenia - 16 godz.

Przygotowanie do seminariów – 60 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 16 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 29 godzin

Razem: 180 godzin (75 godzin zajęć oraz 105 godzin pracy własnej studenta) co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje odbywania praktyk.

Skrócony opis:

Omówienie podstaw patofizjologii ogólnej i etiopatogenezy najważniejszych jednostek chorobowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich patomechanizmy, których zrozumienie jest konieczne do poznania farmakologii i mechanizmów działania leków.

Pełny opis:

Wykłady:

Rola patofizjologii w naukach lekarskich

Obrzęki

Patofizjologia miażdżycy, hiperlipidemie

Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego

Patomechanizmy arytmii

Patomechanizmy niewydolności oddechowej

Choroby restrykcyjne płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Astma oskrzelowa

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego: niestrawność, GERD, IBS

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Niedrożność przewodu pokarmowego

Symptomatologia chorób nerek

Zespoły nefrytyczne i nerczycowe

Kamica moczowa

Ostra i przewlekła niewydolność nerek

Patofizjologia układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego

Skazy krwotoczne

Patofizjologia układu nerwowego: choroby naczyniowe mózgu: udar niedokrwienny i krwotoczny, choroba Parkinsona, padaczka, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, obrzęk mózgu

Patomechanizmy bólu

Zaburzenia układu autonomicznego

Seminaria i ćwiczenia:

Udział czynników środowiskowych w rozwoju chorób

Czynnik termiczny – oparzenia, choroba oparzeniowa

Zaburzenia termoregulacji: hipotermia, hipertermia

Patofizjologia gorączki

Zapalenie

Typy reakcji nadwrażliwości (I – IV)

Wybrane choroby alergiczne

Choroby autoimmunizacyjne

Karcinogeneza i zespoły paraneoplastyczne

Nadciśnienie tętnicze

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową

Choroba niedokrwienna serca, zawał serca

Ostra niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego (wstrząs)

Zaburzenia autonomiczne - omdlenie wazo-wagalne – próba pionizacyjna, testy układu autonomicznego

Nadciśnienie płucne, obrzęk płuc, zatorowość płucna

Patofizjologia wątroby i dróg żółciowych

Patomechanizmy biegunek i zaparć

Zespoły upośledzonego wchłaniania

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

Cukrzyca – podział, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne oraz powikłania ostre i przewlekłe

Patofizjologia podwzgórza, przysadki, tarczycy, nadnerczy i przytarczyc

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, osteoporoza

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Małecka-Tendera, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek. ”Patofizjologia kliniczna”, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2017

2. I. Damjanov: „Patofizjologia”. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:

3. P. Thor: „Podstawy patofizjologii człowieka”. Uniwersyteckie Wydawnictwo medyczne VESALIUS, Kraków, 2009, Wyd. III

4. Interna Szczeklika 2018. Podręcznik chorób wewnętrznych, wyd.9. Medycyna Praktyczna 2018

5. Ponadto dodatkowe informacje dla Studentów będą w razie potrzeby udostępniane przez prowadzących zajęcia na platformie PEGAZ (Uniwersytecka Platforma Zdalnego Nauczania).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.