Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia z socjologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-3ST-O-PsySoc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Psychologia z socjologią
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, III rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 11 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Prokop-Dorner
Prowadzący grup: Anna Prokop-Dorner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z obszaru psychologii i socjologii zdrowia, 2.Uwrażliwienie uczestników na ich własne zdrowie; zasoby i kompetencje życiowe, ważne w radzeniu sobie ze stresami i tym samym rozwijające ich własne zdrowie. 3.Celem jest rozwój sprawności, które wydają się niezbędne dla satysfakcji z przyszłej pracy np. umiejętność empatii, wspierania, aktywnego, skutecznego słuchania w warunkach pracy aptecznej, współpracy w zespole.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 narzędzia psychologiczne i zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami systemu ochrony zdrowia;

W2 społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające z choroby i niepełnosprawności człowieka;

W3 psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań pomocowych;

Umiejętności – Student potrafi:

U1 planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

U2 inspirować proces uczenia się innych osób

U3 komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw

U4 komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą

U5 rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka i udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;

U6 inicjować i wspierać działania grupowe, pomocowe i zaradcze, wpływać na kształtowanie postaw oraz kierować zespołami ludzkimi;

U7 oceniać działania oraz dylematy moralne w oparciu o zasady etyczne;

U8 wykorzystywać narzędzia psychologiczne w komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami systemu ochrony zdrowia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązywania relacji z pacjentem i współpracownikami opartej na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu

K2 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

K3 wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

K4 prezentowania postawy etyczno-moralnej zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej

K5 propagowania zachowań prozdrowotnych

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • aktywny udział w warsztatach • znajomość lektury • pozytywne zdany test końcowy przeprowadzony w formie zdalnej

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach kontaktowych: 15 godzin


Praca własna: 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta: 30 godzin = 1 ECTS

Pełny opis:

Kurs, składający się z części wykładowej i warsztatowej, realizuje następiujące cele:

1. dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z obszaru psychologii i socjologii zdrowia,

2.uwrażliwienie uczestników na ich własne zdrowie; zasoby i kompetencje życiowe, ważne w radzeniu sobie ze stresami i tym samym rozwijające ich własne zdrowie.

3. rozwój sprawności, które wydają się niezbędne dla satysfakcji z przyszłej pracy np. umiejętność empatii, wspierania, aktywnego słuchania, współpracy w zespole.

Literatura:

Obowiązkowa:

Giddens A. (2019). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.1.Zimbardo P., Gerrig R. (2012). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.2.Heszen-Celińska I., Sęk H. (2020). Psychologia zdrowia. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.3. Wojciszke B. (2020). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.4.Tobiasz-Adamczyk (2010). Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego. w: Ostrowska A.5.(red.): Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Barge J. Kevin, Morreale Shewryn P, Spitzberg Brian H. (2020). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo6.Naukowe PWN.

Dodatkowa:

Heszen I. (2014) Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.1.Niedbalski J. (2019) Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności2.życiowej i integracji społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Ostrowska A., Skrzypek M. (2015). Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Warszawa: Wydawnictwo3.Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.