Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody komputerowe w racjonalnym projektowaniu leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-F-MetKom Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w racjonalnym projektowaniu leków
Jednostka: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. letni, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 11 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Wykład, 4 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuder
Prowadzący grup: Kamil Kuder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Tryb prowadzenia zajęć:

hybrydowe
stacjonarne
zdalne

Cele kształcenia:

Celem modułu jest poszerzenie wiadomości przyszłych magistrów farmacji w zakresie metod obliczeniowych szeroko wykorzystywanych w projektowaniu i poszukiwaniu nowych substancji leczniczych (tzw. komputerowo wspomagane projektowanie leków).

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student, w zakresie wiedzy:

W01 - Wymieni podstawowe metody obliczeniowe stosowane w racjonalnym projektowaniu leków

W02 - Korzysta ze specjalistycznego oprogramowania, internetowych baz danych i narzędzi sieciowych


W zakresie umiejętności:

U01 - Buduje struktury chemiczne i potrafi wykonać analizę konformacyjną za pomocą dostępnego oprogramowania

U02 - Wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji na temat substancji chemicznych i białek

U03 - Potrafi porównać struktury białkowe i zbudować model homologiczny białka.


W zakresie kompetencji społecznych:

K01 – Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji

K02 - Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji

Wymagania wstępne:

1. Umiejętność obsługi komputera i używania internetu na poziomie średnim

2. Podstawowe wiadomości z zakresu chemii organicznej i chemii leków

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga:

- obecności na wszystkich zajęciach

- przekazanie prowadzącemu uzupełnionych sprawozdań z zaplanowanych ćwiczeń

W przypadku nieobecności na zajęciach, konieczność pisemnego opracowania tematu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia będą oceniane na podstawie aktywności na zajęciach jak i samodzielnego wykonywania ćwiczeń w oparciu o przygotowane instrukcje.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody programowe (z użyciem komputera),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe),

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 15

Łącznie 15 godzin nakładu pracy studenta

Literatura:

Obowiązkowa

1. M.Pasenkiewicz-Gierula: Modelowanie molekularne biocząsteczek, ćwiczenia z podstaw i zastosowań, Instytut Biologii

Molekularnej, UJ, Kraków 1999.

2. E.Brzezińska: Podstawy planowania struktury leku, Akademia Medyczna, Łódź 1995.

3. C.J. Cramer: Essentials of Computational Chemistry, 2nd edition; Wiley 2004.

4. F.D.King: Medicinal Chemistry: Priciples and Practice, 2nd ed., The Royal Society of Chemistry, 2002.

5. A. Kukol: Molecular Modeling of Proteins 2nd edition, Humana Press 2015

6. H.-D.Holtje: Molecular Modeling Basic Principles and Applications, Wiley, 2008.

7. J. Leszczyński, M.K. Shukla: Practical Aspects of Computational Chemistry, Springer, 2010.

8. C. G. Wermuth: The practice of medicinal chemistry; 4th Ed., Elsevier, 2015.

9. G. Patrick: Chemia medyczna; PZWL, Warszawa, 2004.

Dodatkowa

1. Z. Ul-Haq, J. D. Madura: Frontiers in Computational Chemistry, Bentham, 2016.

2. G. Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 6th edition, Oxford University Press, 2017.

3. B. L. Stoddart: Computational Design of Ligand Binding Proteins, Humana Press 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.