Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narkomania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-F-Narkom Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Narkomania
Jednostka: Katedra Toksykologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. letni, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 9 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Rutkowska
Prowadzący grup: Piotr Adamowicz, Beata Bystrowska, Maria Kała, Krzysztof Krajewski, Andrzej Moniczewski, Lucyna Pomierny-Chamioło, Anita Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze szkodliwym działaniem narkotyków i wykreowanie postaw negatywnych wobec problemów uzależnień chemicznych i niechemicznych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

W01 - definiuje podstawowe pojęcia takie jak: używka, substancja uzależniająca, nadużywanie, uzależnienie

W02 - charakteryzuje i opisuje szkodliwe działanie substancji uzależniających

W03 - zna podstawy rozwoju uzależnienia, metody analizy narkotyków

W04 - wymienia podstawowe modele polityki narkotykowej

W05 - zna regulacje prawne dotyczące substancji uzależniających


w zakresie umiejętności:

U01 - interpretuje sygnały świadczące o przyjmowaniu narkotyków

U02 - jest świadomy wpływu środków uzależniających na rozwój płodu

U03 - zdaje sobie sprawę z niekorzystnych skutków dla zdrowia i społecznych konsekwencji uzależnienia


w zakresie kompetencji społecznych:

K01 - propaguje postawę negatywną wobec narkotyków

K02 - jest świadomy konieczności samokształcenia.

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs toksykologii

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczność pisemnego opracowania zadanego tematu.

Test zaliczeniowy.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność na zajęciach, rozmowa, dyskusja, odpowiedź ustna, formułowanie własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Test zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

metody aktywizujące: seminarium, dyskusjaBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 15 h


Praca własna studenta:

powtórzenie podstawowych treści, realizowanych w ramach kursu toksykologii, dotyczących narkotyków – 2h

zapoznanie się z literaturą fachową – 8 h

przygotowanie się do dyskusji z zaproszonymi gośćmi – 5 h


Łączny nakład pracy studenta – 30 h = 1 pkt ECTS

Skrócony opis:

Kierunki rozwoju narkomanii. Postawy rozwoju uzależnienia. Rola układu endokanabininoidowego. Wpływ substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Metody analizy środków uzależniających, profilowanie narkotyków. Wpływ narkotyków na przebieg ciąży. Modele polityki narkotykowej. Strategie redukcji szkód. Prawne aspekty narkomanii. Narkotyki a przestępczość.

Pełny opis:

Społeczne aspekty przyjmowania narkotyków: zmiany w modelu przyjmowania narkotyków; obecne kierunki rozwoju narkomanii. Postawy rozwoju uzależnienia: układ pobudzenia, układ nagrody. Rola układu endokanabininoidowego. Wpływ substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Metody analizy środków uzależniających: szybkie metody wykrywania narkotyków i surowców do ich produkcji; ogólne zasady analizy narkotyków w materiale biologicznym. Profilowanie narkotyków. Wpływ narkotyków na przebieg ciąży. Przeciwdziałanie szkodliwym działaniom substancji uzależniających: podstawowe modele polityki narkotykowej w Polsce i na świecie, strategie redukcji szkód. Prawne aspekty narkomanii. Narkotyki a przestępczość.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szukalski: Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

Alkoholizm i Narkomania, Kwartalnik, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Serwis Informacyjny NARKOMANIA, Kwartalnik, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.