Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola farmakokinetyki w optymalizacji farmakoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-F-RolFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Rola farmakokinetyki w optymalizacji farmakoterapii
Jednostka: Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. letni, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady: Wpływ czynników fizjologicznych, patofizjologicznych i środowiskowych na farmakokinetykę leku. Rola polimorfizmu genetycznego w procesach farmakokinetycznych. Interakcje w fazie farmakokinetycznej. Metody indywidualizacji dawkowania leków. Modelowanie populacyjne i jego rola w wyborze schematu dawkowania leku. Nowe kierunki w optymalizacji farmakoterapii. Rola farmaceuty szpitalnego w optymalizacji leczenia.

Seminaria: Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne jako narzędzie pomocne w indywidualizacji terapii. Prezentacja metod analitycznych stosowanych w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej. Monitorowanie stężenia leku u dzieci – wizyta w Pracowni Monitorowania Leków Instytutu Pediatrii UJ CM.

Pełny opis:

Wykłady: Wpływ czynników fizjologicznych, patofizjologicznych i środowiskowych na farmakokinetykę leku. Rola polimorfizmu enzymów metabolizujących i transporterów błonowych w procesach wchłaniania, dystrybucji i eliminacji leku. Interakcje w fazie farmakokinetycznej. Metody indywidualizacji dawkowania leków w oparciu o kryteria farmakokinetyczne (metody a priori, a posteriori, metoda dawki testowej) - przykłady zastosowania tych metod w odniesieniu do konkretnych leków. Modelowanie populacyjne (założenia, cele, parametry populacyjne i indywidualne, zmienność między- i wewnątrzosobnicza, metody statystyczne i programy komputerowe stosowane w analizie danych populacyjnych). Zastosowanie farmakokinetyki populacyjnej w wyborze schematu dawkowania leku. Nowe kierunki w optymalizacji farmakoterapii: medycyna personalizowana, biomarkery, modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne. Rola farmaceuty szpitalnego w optymalizacji leczenia.

Seminaria: Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne jako narzędzie pomocne w interpretacji danych klinicznych i indywidualizacji terapii. Prezentacja metod analitycznych stosowanych w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej do oznaczania stężenia leków i biomarkerów w materiale biologicznym. Monitorowanie stężenia leku u dzieci – wizyta w Pracowni Monitorowania Leków Instytutu Pediatrii UJ CM.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Chodera , Z. S. Herman (red.) Farmakologia kliniczna, PZWL 1997.

H. Adamska-Dyniewska (red.) Terapia monitorowana, Wydawnictwo TTM Łódź 1994.

Literatura uzupełniająca:

W. E. Evans, J. J. Schentag, W. J. Jusko (eds.). Applied Pharmacokinetics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 3rd ed., Applied Therapeutics, Inc., Vancouver 1992.

L. Shargel, A. B. C. Lu. Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, McGraw–Hill Companies, Inc. 2005.

Efekty uczenia się:

Student powinien

- znać

czynniki, które wpływają na zależność dawka – efekt w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych

przyczyny interakcji lekowych w fazie farmakokinetycznej

metody indywidualizacji dawkowania leków w oparciu o kryteria farmakokinetyczne

podstawy modelowania populacyjnego i jego znaczenie w wyborze skutecznej dawki leku

- umieć

wykorzystać zdobytą wiedzę w interpretacji profilu farmakokinetycznego leku u indywidualnego chorego

zastosować metody farmakokinetyczne w wyborze drogi podania i postaci leku

korygować schemat dawkowania w zależności od indywidualnych potrzeb chorego

wyznaczyć parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne z wykorzystaniem regresji nieliniowej w programie Phoenix WinNonlin

- akceptować

konieczność stosowania farmakokinetyki i związanych z nią metod obliczeniowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leczenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Seminarium, 3 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wyska
Prowadzący grup: Ewa Gomółka, Małgorzata Szafarz, Elżbieta Wyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z przyczynami zmienności w farmakokinetyce leków oraz metodami obliczeniowymi stosowanymi w optymalizacji farmakoterapii. Na podstawie analizy przypadków klinicznych student zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na dobór odpowiedniej dawki/schematu dawkowania w oparciu o pomiar stężenia leku we krwi.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu fakultetu student w zakresie wiedzy:

- wymienia czynniki wpływające na zależność dawka - efekt w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych;

- wyjaśnia przyczyny interakcji lekowych w fazie farmakokinetycznej;

- przedstawia metody indywidualizacji dawkowania leków w oparciu o kryteria farmakokinetyczne;

- zna podstawy modelowania populacyjnego i jego znaczenie w wyborze skutecznej dawki leku;

- podaje założenia i korzyści wynikające z prowadzenia terapii pod kontrolą stężenia leku we krwi.

W zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do interpretacji profilu farmakokinetycznego leku u indywidualnego chorego;

- stosuje metody farmakokinetyczne w wyborze drogi podania i postaci leku;

- potrafi korygować schemat dawkowania w zależności od indywidualnych potrzeb chorego;

- wyznacza parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne z wykorzystaniem regresji nieliniowej.

W zakresie kompetencji społecznych:

- akceptuje konieczność stosowania farmakokinetyki i związanych z nią metod obliczeniowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leczenia.


Prerekwizyt:

Farmakokinetyka WFa.FAR-3NS-O-Farmak
Farmakologia z farmakodynamiką WFa.FAR-4NS-O-FarFar
Fizjologia WFa.FAR-2NS-O-Fizjol

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy student:

- zna i rozumie mechanizmy modyfikacji procesów fizjologicznych przez środki farmakologiczne;

- zna parametry farmakokinetyczne opisujące procesy wchłaniania, dystrybucji i eliminacji leków oraz sposoby ich wyznaczania;

- zna i rozumie uwarunkowania fizjologiczne, patofizjologiczne i środowiskowe wpływające na przebieg procesów farmakokinetycznych

- zna podstawy terapii monitorowanej stężeniem leku we krwi

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków;

- zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków;

- zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywny wynik z testu zaliczeniowego. Test składa się z 10 pytań, za które można zdobyć 20 punktów. Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć min. 12 punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie wyników testu zaliczeniowego oraz obecności na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne obejmują:

- metody podające - wykład informacyjny

- metody problemowe - metody aktywizujące:

seminarium, pokaz

- metody programowane: z użyciem komputera

- E-learning


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady, seminaria, ćwiczenia - 15 godz.

Godziny bezkontaktowe:

- Czytanie zalecanej literatury - 12 godz.

- E-learning - 3 godz.


Łącznie 30 godzin nakładu pracy studenta, co odpowiada 1 pkt ECTS.


Skrócony opis:

Wpływ czynników fizjologicznych i patofizjologicznych na farmakokinetykę leku. Rola polimorfizmu enzymów metabolizujących i transporterów błonowych w procesach ADME. Interakcje w fazie farmakokinetycznej. Metody indywidualizacji dawkowania leków. Modelowanie populacyjne. Nowe kierunki w optymalizacji farmakoterapii: medycyna personalizowana, biomarkery, modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne. Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne jako narzędzie w doborze dawki. Prezentacja metod analitycznych stosowanych w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej do oznaczania stężeń leków i biomarkerów.

Pełny opis:

Wykłady:

Wpływ czynników fizjologicznych i patofizjologicznych na farmakokinetykę leku. Rola polimorfizmu enzymów metabolizujących i transporterów błonowych w procesach wchłaniania, dystrybucji i eliminacji leku. Interakcje w fazie farmakokinetycznej. Metody indywidualizacji dawkowania leków w oparciu o kryteria farmakokinetyczne (metody a priori, a posteriori, metoda dawki testowej) - przykłady zastosowania tych metod w odniesieniu do konkretnych leków. Modelowanie populacyjne (założenia, cele, parametry populacyjne i indywidualne, zmienność między- i wewnątrzosobnicza, metody statystyczne i programy komputerowe stosowane w analizie danych populacyjnych). Zastosowanie farmakokinetyki populacyjnej w wyborze schematu dawkowania leku. Nowe kierunki w optymalizacji farmakoterapii: medycyna personalizowana, biomarkery, modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne. Rola farmaceuty szpitalnego w optymalizacji leczenia.

Seminarium:

Monitorowanie stężenia leku we krwi w praktyce klinicznej (założenia, cele, korzyści). Analiza przypadków z udziałem doświadczonego farmaceuty klinicznego.

Ćwiczenia:

Modyfikacja dawkowania leków z wykorzystaniem programów komputerowych. Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne jako narzędzie pomocne w interpretacji danych klinicznych i indywidualizacji terapii. Prezentacja metod analitycznych stosowanych w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej do oznaczania stężenia leków i biomarkerów w materiale biologicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Derendorf H., Gramatte T., Schafer H.G., Staab A. (red. wyd. pol. E. Wyska): Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2013.

2. Chodera , Z. S. Herman (red.) Farmakologia kliniczna, PZWL 1997.

3. Adamska-Dyniewska (red.) Terapia monitorowana, Wydawnictwo TTM, Łódź 1994.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Evans, J. J. Schentag, W. J. Jusko (eds.). Applied Pharmacokinetics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 3rd ed., Applied Therapeutics, Inc., 1992.

2. Shargel, A. B. C. Lu. Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, McGraw–Hill Companies, Inc., New York, NY, 2005.

3. Bauer L.A. Applied Clinical Pharmacokinetics. 2nd ed. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, NY, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.