Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bromatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-O-Bromat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Bromatologia
Jednostka: Zakład Bromatologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zagrodzki
Prowadzący grup: Joanna Chłopicka, Justyna Dobrowolska-Iwanek, Joanna Jagła, Mirosław Krośniak, Paweł Paśko, Małgorzata Tyszka-Czochara, Agnieszka Wiesner, Paweł Zagrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy nt. żywności i żywienia oraz interakcji leków z pożywieniem.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia po stronie wiedzy:

W1. Student wyjaśnia znaczenie głównych składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany) z uwzględnieniem biochemicznych

przemian zachodzących w organizmie. D.W32. D.W39

W2. Student podaje nazwy innych składników bioaktywnych obecnych w żywności i wymienia ich funkcje. D.W46

W3. Student wymienia rolę i znaczenie wszystkich witamin i wybranych składników mineralnych oraz wody w funkcjonowaniu organizmu

człowieka. D.W32. D.W39

W4. Student wymienia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania dodatków do żywności, które mogą być stosowane w Polsce.

D.W33 D.W34 D.W40

W5. Student podaje wybrane normy żywieniowe obowiązujące w Polsce. D.W32. D.W39

W6. Student klasyfikuje podstawowe objawy niedożywienia oraz przedstawia listę chorób o podłożu metabolicznym – żywieniowozależnym.

D.W32

W7. Student przedstawia zalety i wady żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. D.W32

W8. Student posiada zaawansowaną wiedzę o żywności funkcjonalnej i suplementach diety, regulacjach prawnych dotyczących ich

wytwarzania i sprzedaży oraz podstawowych procesach zagrażających jakości zdrowotnej żywności. D.W33 D.W35 D.W36 D.W40 D.W43

W9. Student wymienia pokarmy, które są dobrym źródłem składników mineralnych, witamin i innych składników bioaktywnych. D.W32

W10. Student posiada wiedzę na temat składników odżywczych występujących w mleku i ich oddziaływania na organizm człowieka.

Student wymienia różnice pomiędzy mlekiem kobiecym a zwierzęcym, prezentuje pod względem składu preparaty mlekozastępcze.

D.W32

W11. Student wyjaśnia i przewiduje skutki interakcji leków z pożywieniem. D.W13. D.W22. D.W24 D.W38

W12.Student wymienia metody stosowane do oceny wartości odżywczej wybranych produktów spożywczych D.W34

W13. Student wymienia metody służące do pobierania i przygotowania próbek wybranych produktów spożywczych do analizy D.W37


Efekty kształcenia po stronie umiejętności:

U1. Student interpretuje wyniki ankiety żywieniowej i dokonuje oceny stanu odżywienia człowieka. D.U65

U2. Student wyciąga wnioski dotyczące niedoborów żywieniowych na podstawie przedstawionych mu objawów chorobowych i planuje

modyfikację żywienia z uwzględnieniem odpowiedniej suplementacji. D.U25 D.U30

U3. Student przygotowuje produkt spożywczy do oznaczeń i wykonuje jego analizę posługując się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym

i aparaturą pomiarową oraz wyciąga wniosek dotyczący jakości zdrowotnej wybranego produktu spożywczego D.U27 D.U28 D.U62

U4. Student interpretuje skład danego produktu spożywczego oraz wskazuje zagrożenia wynikające z obecności w nim poszczególnych

dodatków do żywności. D.U26 D.U27 D.U29

U5. Student przewiduje możliwość pojawiania się interakcji między lekami a składnikami pożywienia i wskazuje zagrożenia z tym

związane D.U15 D.U16 D.U32 D.U49

U6. Student udziela informacji w zakresie interakcji leków z żywnością i/lub suplementów diety i/lub preparatów żywieniowych D.U63

D.U64

U7. Student eliminuje z diety produkty przeciwwskazane w wybranych jednostkach chorobowych D.U30

U8. Student interpretuje skład wód mineralnych i źródlanych D.U31

U9. Student zaleca odpowiednie preparaty mleka zastępczego w zależności od stanu fizjologicznego i patologicznego dziecka D.U30

U 10. Student korzysta z baz naukowych celem poszukiwania informacji w zakresie żywienia i żywności i dokonuje krytycznej ich oceny

D.U59 D.U60


Efekty kształcenia po stronie kompetencji społecznych:

K1. Student wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania nowych informacji o składnikach aktywnych w

żywności i ich roli w funkcjonowaniu zdrowego organizmu. B.K1

K2. Student jest świadom swojej roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych w społeczeństwie. A.K2 A.K3

K3. Student jest zdolny zastosować wiedzę bromatologiczną w realizowaniu zadań opieki farmaceutycznej. A.K2 A.K3

K4. Student jest zdolny do współpracy w zespole. B.K3

Wymagania wstępne:

1. Student przedstawia struktury oraz znaczenie wybranych związków organicznych i nieorganicznych.

2. Student przedstawia zawansowane przemiany biochemiczne oraz wyjaśnia zagadnienia dotyczące fizjologii i patofizjologii człowieka.

3. Student wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące farmakokinetyki.

4. Student potrafi wykonać podstawowe zadania analityczne.

5. Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne.

Szczegóły zajęć

Forma i warunki zaliczenia:

1. Na ćwiczeniach i seminariach odbywać się będą sprawdziany ustne, pisemne lub testowe. Należy zdobyć minimum 61% punktów z

każdego sprawdzianu, aby zaliczyć ten sprawdzian na ocenę dostateczną.

2. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu należy poprawić w ciągu dwóch tygodni, uzyskując ocenę poprawkową. Ostateczna ocena z

tego sprawdzianu jest wtedy średnią z dwóch liczb: ocena niedostateczna i ocena poprawkowa. Nie można poprawiać wyższych ocen.

3. Ze wszystkich sprawdzianów wyliczana jest ocena średnia (Ośr).

4. Aktywność studentów jest punktowana na seminariach i ćwiczeniach (na jednych zajęciach można otrzymać 0,05 pkt., łącznie ze

wszystkich – maksymalnie 0,3 pkt.). Wynik ten (A) doliczany jest do średniej z przedmiotu (Ośr).

5. Nieobecność na ćwiczeniach, tylko jedną, można odrobić, po uzgodnieniu terminu, z inną grupą lub w osobnym terminie.

6. Kurs przedmiotu kończy egzamin pisemny - testowy z dodatkowymi zadaniami dotyczącymi m.in. rozwiązywania przypadków (ocena

OE).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- przygotowanie w grupie 5-6 osobowej pracy zaliczeniowej na temat dotyczący żywienia i żywności w oparciu o informacje znalezione w

bazach naukowych.

- udział we wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych i uzyskanie z każdego z nich co najmniej oceny dostatecznej (minimum

61% punktów)

- potwierdzenie uzyskania ww. umiejętności na podstawie poprawnie wykonanych zadań

Należy zdobyć minimum 61% punktów, aby uzyskać ocenę dostateczną na egzaminie końcowym.

7. Ocena końcowa OK = 0,25*Ośr + 0,75*OE + A

8. Spełnienie warunku 'Ośr+A jest większe lub równe 4,70' zwalnia z części egzaminu, obejmującej zagadnienia z ćwiczeń i seminariów.

9. W II terminie egzaminu wszystkich studentów obowiązuje pełny zakres wiedzy.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, obserwacja studenta, przygotowanie i prezentacja posteru, analiza sposobu żywienia, dyskusja dydaktyczna.

Test wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda – fałsz, test uzupełnień, studium przypadku, analiza interakcji leku z pożywieniem na podstawie danych farmakokinetycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady

Prelekcja

Ćwiczenia laboratoryjne

Praca zespołowa nad projektem

Praca z podręcznikiem

Zajęcia komputerowe

Sesje rozwiązywania problemu

Pokaz

Film

Dyskusja

Metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe:

- wykłady 15 h

- seminaria 15 h

- ćwiczenia 45 h

Przygotowanie do seminariów: 15 h

- wyszukanie odpowiedniej literatury przedmiotu 3 h

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu 3 h

- analiza materiałów z seminariów 3 h

- przygotowanie do zaliczeń cząstkowych 6 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- czytanie literatury przedmiotu 2 h

- analiza materiałów z ćwiczeń i wykładów 18 h

- przygotowanie do zaliczeń cząstkowych 10 h

Łączna ilość godzin: 120 godz. (co odpowiada 4 punktom ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Bromatologia jest nauką o żywności i żywieniu, profilaktyce chorób niezakaźnych, interakcjach leków z pożywieniem. Zasady racjonalnego

odżywiania stanowią istotny element prewencji, jak i terapii wielu chorób

Pełny opis:

Wykłady (7 x 2 h; 1 x 1 h):

1-2. Bromatologia – zagadnienia wstępne

3. Białka

4. Tłuszcze

5. Węglowodany

6. Wybrane składniki mineralne

Ćwiczenia (6 x 7 h; 1 x 3 h):

1. Żywienie człowieka – Analiza sposobu żywienia z wykorzystaniem programu komputerowego oraz układanie diet z wykorzystaniem

tablic wartości odżywczych produktów spożywczych.

2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i witamina C.

3. Wybrane składniki mineralne.

4. Analiza składników pokarmowych na przykładzie produktów mlecznych.

5. Dodatki do żywności.

6. Bromatologia w opiece farmaceutycznej – rozwiązywanie przypadków.

7. Analiza interakcji leków z pożywieniem - aspekty kliniczne.

Seminarium (5 x 3h):

1. Żywienie niemowląt i małych dzieci. Choroby metaboliczne.

2. Witaminy z grupy B, część I.

3. Witaminy z grupy B, część II.

4. Interakcje leku z pożywieniem.

5. Rola wybranych składników mineralnych w regulacji homeostazy. Wody mineralne jako źródło pierwiastków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zachwieja Z. "Leki i pożywienie - interakcje", Wrocław 2016, MedPharm

2. Stockley's Drug Interactions 2013

3. Grober U. „Leki i mikroskładniki odżywcze” Med.Pharm 2011

4. Langley-Evans S. "Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka", Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

5. Peckenpaugh N.J. "Podstawy żywienia i dietoterapia", Wrocław 2011, Elsevier Urban & Partner

6. Gertig H., Przysławski J. :Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu", Warszawa2006, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

7. Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. "Tabele składu i wartości odżywczej", Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Grober U. „Mikroskładniki odżywcze” MedPharm 2013

2. Akoh C.C., Min D.B. "Food lipids. Chemistry, Nutrition, and Biotechnology", CRC Press, Boca Raton, London, New York 2008

3. Korbut R. [red] „Farmakologia” , PZWL, Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.