Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia z farmakodynamiką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-O-FarFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakologia z farmakodynamiką
Jednostka: Katedra Farmakodynamiki
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, cały rok, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 54 godzin więcej informacji
Seminarium, 80 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sapa
Prowadzący grup: Anna Dziubina, Magdalena Kotańska, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Leszek Nowiński, Karolina Pytka, Anna Rapacz, Kinga Sałaciak, Kinga Sałat, Jacek Sapa
Strona przedmiotu: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-farmakodynamiki/zaklad-farmakodynamiki/dydaktyka/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przyswojenie wiedzy umożliwiającej zrozumienie mechanizmów działania leków na organizm oraz efektów tego działania (działania pożądane i niepożądane). Zapoznanie z możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, dawkowaniem, wskazaniami terapeutycznymi i przeciwskazaniami oraz z problemami wzajemnego oddziaływania pomiędzy lekami.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia zdobyte przez studenta:


WIEDZA:


W.1 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków D.W12.

W.2 zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków D.W13.

W.3 zna drogi podania i dawkowanie leków D.W15.

W.4 zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków D.W16.

W.5 rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków D.W17.

W.6 zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków D.W18.

W.7 zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków D.W19.

W.8 zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki D.W20.

W.9 zna klasyfikację działań niepożądanych D.W21.

W.10 zna problemy wzajemnego oddziaływania między lekami D.W22.

W.11 zna zasady prawidłowego kojarzenia leków D.W23.

W.12 zna zasady monitorowania działań niepożądanych D.W25.


UMIEJĘTNOŚCI:


U.1 wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania D.U11.

U.2 przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku D.U12.

U.3 potrafi wymienić wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków D.U13.

U.4 uzasadnia korzyści wynikające ze stosowania leku złożonego D.U14.

U.5 wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami D.U15.

U.6 udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla pacjenta D.U18.

U.7 doradza w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania leku D.U44.

U.8 udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku; D.U47.

U.9 przewiduje wystąpienie działania niepożądanego leku D.U48.

U.10 zapobiega interakcjom między lekami D.U49.

U.11 monitoruje działania niepożądane leków D.U50.KOMPETENCJE


K.1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

K.2 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia;

K.3 jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, prze¬myśle farmaceutycznym i upowszechniania wiedzy z zakresu farmakologii z farmakodynamiką.Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne ( posiadana wiedza) podstawy:

 Anatomii i fizjologii – znajomość budowy ciała człowieka, fizjologicznych funkcji tkanek, narządów i układów

 Biochemii – znajomość biochemicznych podstaw fizjologii tkanek, sposobów przekazywania sygnałów w komórce, mechanizmów działania hormonów, enzymów i wtórnych neuroprzekaźników

 Patofizjologii – znajomość zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby

 Mikrobiologii farmaceutycznej – znajomość oddziaływania drobnoustrojów chorobotwórczych na organizm człowieka, sposobów ich rozprzestrzeniania się i rozmnażania oraz mechanizmów szerzenia się oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

 Chemii leków – znajomość pochodzenia leków, sposobów ich otrzymywania, budowy chemicznej i zależności pomiędzy strukturą chemiczną a działaniem farmakologicznym.

 Farmakokinetyki – znajomość losów leku w ustroju w systemie LADME, zmian stężenia leku i jego metabolitu w ustroju od czasu, podstawowych parametrów farmakokinetycznych, tj. AUC, Cmax., Tmax., T0,5.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Szczegółowe warunki zaliczenia modułu określa Regulamin, z którym studenci są zapoznani na pierwszych zajęciach.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady i kryteria ocen:

▪ kolokwia w formie pytań testowych i opisowych

▪ odpowiedź ustna - odpowiedzi oceniane w skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.;

▪ sprawdzian pisemny - w formie testu wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa: A, B, C, D, E) lub pytania otwarte opisowe, oceniane poprzez punkty. Kryterium zaliczenia sprawdzianu pisemnego testowego i pytań opisowych – uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

poniżej 60% ( 2.0) 60-67% dst (3.0) 68 -76% +dst (3.5)

77-84% db (4.0) 85-92% +db (4.5) 93-100% bdb (5.0)


• Podstawą zaliczenia części praktycznej ćwiczeń jest pozytywne wykonanie ćwiczeń interaktywnych opartych o programy komputerowe. Przyjęta skala ocen: ZAL/NZAL.


Podstawą zaliczenia przedmiotu „Farmakologia z farmakodynamiką” i dopuszczenia do egzaminu jest:

• uzyskanie średniej arytmetycznej ≥ 3.0 ze wszystkich kolokwiów pisemnych.

• średnia arytmetyczna ≥ 3.0 pozostałych ocen uzyskanych z części seminaryjnej (odpowiedzi ustne, pisemne opisowe, testy).

• pozytywne wykonanie wszystkich interaktywnych ćwiczeń w oparciu o programy komputerowe.

• zaliczenie student powinien uzyskać do końca semestru letniego w danym roku akademickim.

Student, który uzyska:

• średnią ocen z kolokwiów minimum 4.0 (dobry) oraz średnią minimum 4.0 (dobry) z pozostałych ocen otrzymuje dodatkowo 10% na egzaminie.

• średnią ocen z kolokwiów minimum 4.5 (dobry plus) oraz średnią minimum 4.0 (dobry) z pozostałych ocen otrzymuje dodatkowo 15% na egzaminie.

• średnią ocen z kolokwiów minimum 4.5 (dobry plus) oraz średnią minimum 4.5 (dobry plus) z pozostałych ocen otrzymuje dodatkowo 20% na egzaminie.

Formy egzaminu (po sem. VIII).

I i II termin – egzamin pisemny składający się ze 100 pytań testowych (wielokrotnego wyboru - jedna odpowiedź prawidłowa: A, B, C, D, E) – skala ocen pkt 13 oraz pytania opisowe. Do zdania egzaminu należy udzielić 60 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe oraz uzyskać 60% ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów z części opisowej.Weryfikacja efektów kształcenia:


- formująca/kształtująca (wielokrotnie w trakcie zajęć)


- podsumowująca (na zakończenie zajęć).Ocena wiedzy - Egzamin pisemny – rozpoznawanie odpowiedzi, test wyboru - minimum 60% prawidłowych odpowiedzi


Ocena umiejętności – ocena studenta przez opiekuna zajęć, znajomość przedmiotu, poszukiwanie informacji, zdolności kojarzeniowe


Ocena postaw – ocena pracy studenta w zespole dokonywana przez opiekuna zajęć.Terminy egzaminów i zaliczeń:

Zaliczenia - zgodnie z harmonogramem zajęć.

Egzaminy - terminy ustalone ze starostą Roku.

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie w tym konsultacje indywidualne ze studentem), z metodami aktywizującymi i praktycznymi

 seminarium: dyskusja w trakcie seminarium na podstawie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela akademickiego, mająca za zadanie rozszerzenie zdobytej przez studentów wiedzy z wykładu. Wykonanie przez studentów indywidualnego zadania polegającego na poszukiwaniu informacji związanej z wylosowanym tematem z zakresu farmakologii i przygotowanie prezentacji na podstawie lektury poleconej przez prowadzącego zajęcia oraz publikacji samodzielnie wyszukanych przez studenta

 dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

 ćwiczenia przedmiotowe – praktyczne eksperymenty w oparciu o programy komputerowe z których student składa po każdych ćwiczeniach sprawozdanie w formie pisemnej.

 metody eksponujące: filmy (przedstawiające wybrane eksperymenty farmakologiczne na zwierzętach laboratoryjnych oraz filmy popularno-naukowe)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 240 godzin

Przygotowanie do zajęć 210 godz. :

- 80 godzin, to czas potrzebny na przygotowanie do Egzaminu

- 70 godzin, to czas potrzebny na przygotowanie się do kolokwium (7 kolokwium w 2-ch semestrach tj 7x 10 godz.)

- 15 godzin przegląd publikacji, zapoznanie się z zalecanymi stronami www

- 25 godzin zapoznanie się z literaturą przedmiotu

- 20 godz. przygotowanie samodzielnej pracy – REFERAT (10 godz. zapoznanie się z literaturą i stronami www, 10 godz. przygotowanie prezentacji)

Łącznie 450 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje odbywania praktyk

Skrócony opis:

Zapoznanie z punktami uchwytu i mechanizmami działania leków na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami

pożądanymi i niepożądanymi tego działania, możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania,

dawkowaniem, wskazaniami terapeutycznymi i przeciwwskazaniami oraz z problemami wzajemnego oddziaływania pomiędzy lek-lek i lek-pożywienie.

Zapoznanie z czynnikami dziedzicznymi mającymi wpływ na skuteczność działania leku oraz z podstawami terapii genowej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z:

- mechanizmami działania w tym receptorowej teorii działania leków, zależności działania leku od struktury chemicznej, farmakologii leków

ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, leków stosowanych w chorobach: układu krążenia i krzepnięcia, układu oddechowego,

przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu dokrewnego, immunologicznego, leków przeciwnowotworowych,

przeciwhistaminowych, immunobiologicznych, leków stosowanych w dermatologii i okulistyce oraz leków stosowanych w zakażeniach

bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pierwotniakowych i pasożytniczych.

- właściwościami farmakologicznymi, dawkowaniem, wskazaniach, przeciwwskazaniach, interakcjach oraz działaniach niepożądanych

leków, czynnikami ryzyka, obrazem klinicznym, bliskimi i odległymi skutkami działania niepożądanego leków

- uwarunkowaniami genetycznymi dot. skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii.

- preparatami i lekami sprzedawanymi bez recepty (OTC)

Literatura:

Obowiązkowa

1. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Ruth P., Schafer-Korting M.; Mutschler FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA.

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2016.

2. Danysz A., Buczko W.: FARMAKOLOGIA DANYSZA KOMPENDIUM FARMAKOLOGII I FARMAKOTERAPII. Wydawnictwo Edra

Urban & Partner, Wrocław, 2016.

3. Rang HP., Dale M.M., Ritter J.M. i wsp.: FARMAKOLOGIA. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław, 2014.

4. Olszanecki R., Wołkow P., Jawień P.: Farmakologia. PZWL, Warszawa 2017.

Dodatkowa

1. Janiec W.; Farmakodynamika (tom 1 i 2) Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa,

2009.

2. Goodman and Gilman's Farmakologia Goodmana & Gilmana. Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. Lublin 2009.

3. Kostowski W., Herman Z.: Farmakologia - podstawy farmakoterapii (tom I i II). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

2017.

4. M. Ziglmeier, T. Hein, red P. Niewiński: Interakcje leków. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2009.

5. S. M. Stahl. Podstawy Psychofarmakologii (tom1 do 4) Wydawnictwo VM Media Sp. z o.o. Gdańsk 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.