Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia postaci leku II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-O-TecPo2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku II
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 110 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Agata Antosik-Rogóż, Witold Brniak, Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Mateusz Kurek, Ewelina Łyszczarz, Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Adam Pacławski, Jolanta Pyteraf, Jakub Szlęk, Krzysztof Woyna-Orlewicz
Strona przedmiotu: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-i-zaklad-technologii-postaci-leku-i-biofarmacji/dydaktyka/farmacja/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest:

- zapoznanie studentów z technologią wytwarzania leków jałowych (leki pozajelitowe, leki do oczu) i stałych doustnych postaci leku (granulaty, tabletki, kapsułki), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu procesów technologicznych na jakość postaci leku;

- zapoznanie studentów z prawidłową oceną jakości wykonanych preparatów (zgodnie z wymaganiami FP XI) oraz przygotowania dokumentacji procesów technologicznych i wyników badań.


Efekty kształcenia:

Kod W zakresie wiedzy:

C.W22 posługuje się nazewnictwem fachowym w opisie składu, struktury i właściwości poszczególnych stałych doustnych oraz jałowych postaci leku;

C.W23 wymienia wymagania stawiane różnym postaciom produktów leczniczych w formie stałych doustnych oraz jałowych postaci leku, a w szczególności wymagania farmakopealne;

C.W24 wyjaśnia podstawowe procesy technologiczne oraz opisać działanie urządzeń stosowanych w technologii wytwarzania stałych doustnych oraz jałowych postaci leku;

C.W25 opisuje tok sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej oraz zasady pracy urządzeń do ich wytwarzania;

C.W26 opisuje metody postępowania aseptycznego oraz uzyskiwania jałowości produktów leczniczych, substancji i materiałów

C.W27 charakteryzuje właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych i potrafi dokonać ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku;

C.W28 wymienia rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz dobiera ich rodzaj w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku;

C.W29 wymienia i opisuje tok prowadzenia badań oceny jakości postaci leku;

C.W31 uwzględnia w planowaniu sporządzania postaci leku wpływ parametrów procesu technologicznego na jej właściwości;

C.W32 wymienia podstawowe zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), oraz prowadzi dokumentacje prowadzonych procesów technologicznych;

C.W33 opisuje zasady sporządzania i kontroli preparatów do żywienia pozajelitowego i cytostatyków oraz sposoby ustalania warunków ich przechowywania;

D.W 3 charakteryzuje sposoby oceny dostępności farmaceutycznej;

Kod W zakresie umiejętności:

C.U9 ocenia właściwości stałych doustnych i pozajelitowych postaci leku i przedstawia sposób ich wytwarzania;

C.U12 dobiera właściwe opakowanie bezpośrednie preparatów do podania pozajelitowego i warunki przechowywania w oparciu o czynniki, które wpływają na trwałość postaci leku;

C.U27 korzysta z farmakopei, receptariuszy i przepisów technologicznych, wytycznych oraz literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku;

C.U30 wykonuje preparaty jałowe zgodnie z zasadami pracy aseptycznej i wybiera metodę wyjaławiania;

C.U31 wykonuje mieszaninę do żywienia pozajelitowego i przygotowuje lek cytostatyczny;

C.U32 planuje cykl wytwarzania podstawowych stałych doustnych postaci leku oraz pozajelitowych postaci leku, z uwzględnieniem warunków wytwarzania oraz rodzaju aparatury;

C.U34 wykonuje badania w zakresie oceny jakości postaci leku i obsługuje odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową; interpretuje wyniki badań jakości produktu leczniczego;


Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia realizowanych w ramach modułów:

- technologia postaci leku I,

- przedmiotów warunkujących dopuszczenie do technologii postaci leku I,

- praktyka w aptece ogólnodostępnej,

- chemia leków,

- farmakognozja.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

 pozytywny wynik zaliczeń z realizacji poszczególnych zagadnień w formie pisemnej lub ustnej,

 poprawne wykonanie preparatów zaplanowanych w programie zajęć,

 poprawne wypełnienie protokołów z wykonania preparatów.


Warunki i forma zaliczenia modułu:

• pozytywny wynik wynik zaliczenia w formie pisemnej (pytania otwarte, zadania problemowe, test wielokrotnego wyboru), - min. 112 pkt z dwóch kursów na 200 pkt możliwych

• poprawnie wypełniony protokół z wykonanych preparatów i ich kontroli.


Formy oceny pracy studenta:

• wypowiedzi ustne,

• poprawne wypełnienie protokołu wykonania preparatów oraz wyników ich badań,

• kontrola sporządzonych preparatów, form pośrednich i finalnych.


Regulamin określający formę i warunki zaliczenia dostępny na stronie internetowej Jednostki.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na podstawie:

• uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

• prawidłowego praktycznego wykonania preparatów,

• sprawdzenia wiedzy z zakresu poszczególnych tematów zajęć oraz całości treści modułu kształcenia.

Ocena efektów kształcenia ma charakter podsumowujący i jest realizowana poprzez zaliczenie końcowe w formie pisemnej, testu jedno i wielokrotnego wyboru (MCQ).

Całościowa ocena studenta polega na sprawdzeniu efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw poprzez:

Rodzaj oceny :

formująca/kształtująca (wielokrotnie w trakcie kursu);

podsumowująca (na zakończenie kursu);


Ocena wiedzy:

Zaliczenie pisemne:

 rozpoznawanie odpowiedzi

◦ test jedno i wielokrotnego wyboru (MCQ)

 generowanie odpowiedzi

◦ pisemna odpowiedź na pytania otwarte

Ocena umiejętności:

 całościowa ocena studenta poprzez prowadzącego zajęcia (obserwacja wykonywania preparatów, poszukiwanie informacji, zdolność oceny właściwości postaci leku)


Ocena postaw:

 ocena studenta przez prowadzącego zajęcia


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, problemowy, prelekcja – wprowadzające w zagadnienia) z metodami aktywizującymi (pokazy, ćwiczenia laboratoryjne, gra dydaktyczna - prawidłowe wykonanie preparatu oraz jego kontrola, prawidłowa dokumentacja wykonanych czynności)


Podział stosowanych metod kształcenia:

• metody podające:

- wykład informacyjny,

- prelekcja,

- objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody problemowe:

- wykład problemowy,

• metody aktywizujące:

- metoda przypadków,

- dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

- gra dydaktyczna.

• metody eksponujące:

- film,

• metody praktyczne:

- pokaz,

- ćwiczenia przedmiotowe,

- ćwiczenia laboratoryjne,


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 140 godz.

Przygotowanie do zajęć 70 godz.

- dobór literatury,

- zapoznanie się z literaturą

- przygotowanie zagadnień do zajęć

Przygotowanie do zaliczenia 40 godz.

- przygotowanie informacji z zajęć oraz wykładów

- utrwalenie wiadomości

Łącznie 250 godz. = 9 pkt ECTS


Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu technologia postaci leku II obejmują zagadnienia związane z wymaganiami dotyczącymi prawidłowego sporządzania leków stałych leków doustnych preparatów pozajelitowych, do oczu oraz oceną ich jakości.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu technologia postaci leku II obejmują zagadnienia dotyczące preparatów doustnych, a także sporządzanych w warunkach aseptycznych (preparaty pozajelitowe, krople do oczu). Student poznaje podstawowe zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), metodami sporządzania poszczególnych form leku oraz zasadami pracy urządzeń do ich wytwarzania. Uzyskuje wiedzę na temat właściwości substancji pomocniczych i ich doboru w zależności od postaci leku, a także doboru opakowań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku. Treści przedmiotu w zakresie jałowych postaci leku:

1. Charakterystyka postaci leku do podania pozajelitowego. Wymagania farmakopealne. Metody postępowania aseptycznego, uzyskiwania jałowości produktów leczniczych, substancji, materiałów; metody sporządzania preparatów do wstrzykiwań i do wlewów kroplowych.

2. Zasady wytwarzania preparatów do żywienia pozajelitowego oraz preparatów cytostatycznych.

3. Płyny stosowane w dializoterapii, osmoterapii, zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej.

4. Metody oceny jakości preparatów pozajelitowych.

5. Preparaty do oczu – wymagania farmakopealne, metody sporządzania, czynniki wpływające na trwałość leku.

Treści przedmiotu w zakresie doustnych postaci leku

1. Charakterystyka stałych postaci leku jako układów monolitycznych i wielokompartmentowych.

2. Charakterystyka i dobór substancji pomocniczych w zależności od rodzaju postaci leku.

3. Charakterystyka procesów technologicznych: granulacja, tabletkowanie, ekstruzja i sferonizacja, powlekanie oraz stosowanych w tym celu urządzeń i aparatów.

4. Planowanie cyklu wytwarzania podstawowych stałych postaci leku i wykonanie ich zgodnie z założeniem.

5. Metody sporządzania tabletek o przedłużonym uwalnianiu substancji leczniczej.

6. Metody oceny jakości stałych postaci leku.

7. Dokumentacja przebiegu procesów technologicznych oraz interpretacja wyników badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „Farmacja stosowana technologia postaci leku” pod red. M. Sznitowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2017.

2. Farmakopea Polska XII.

Literatura uzupełniająca:

1. „Postać leku, optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej” pod red. R. Jachowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.