Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia farmaceutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-O-BioFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia farmaceutyczna
Jednostka: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Handzlik
Prowadzący grup: Marek Grosicki, Jadwiga Handzlik, Ewelina Honkisz-Orzechowska, Tadeusz Karcz, Kamil Kuder, Gniewomir Latacz, Agnieszka Olejarz-Maciej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami i narzędziami biotechnologicznymi wykorzystywanymi w poszukiwaniu i otrzymywaniu substancji biologicznie aktywnych oraz otrzymywaniem leków biologicznych

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

-w zakresie wiedzy:

K_W01 Definiuje podstawowe pojęcia biotechnologiczne w aspekcie ich wykorzystania w farmacji i medycynie (, C.W13, C.W14, C.W15)

K_W02 Wymienia i opisuje zagadnienia z zakresu mikrobiologii przemysłowej i prowadzenia bioprocesów (C.W16, C.W17, C.W18, C.W20, C.W26. C.W32)

K_W03 Wymienia i klasyfikuje środki farmaceutyczne otrzymywane metodami biotechnologicznymi (C.W1, C.W2, C.W3, CW.4, CW.5, CW.6, CW.8)

K_W04 Wymienia i definiuje podstawowe narzędzia biologii molekularnej wykorzystywane do otrzymywania rekombinowanego białka leczniczego ( C.W13, C.W19, C.W20).

K_W05 Wymienia zagadnienia związane z ochroną patentowej leku biologicznego (C.W8)

K_W06 Charakteryzuje biokatalizatory mające zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, rozróżnia i opisuje metody ich immobilizacji (C.W19).

K_W07 Wymienia bazy danych bioinformatycznych i programy komputerowe mające zastosowanie w biotechnologii (B.W27).


-w zakresie umiejętności:

K_U01 Posługuje się metodami biotechnologicznymi, w tym narzędziami biologii biologii molekularnej, w celu otrzymywania rekombinowanych białek leczniczych (C.U7, C.U8, C.U25, C.U26 )

K_U02 Potrafi prowadzić hodowle mikroorganizmów stosowanych w biotechnologii farmaceutycznej (C.U7, C.U8, C.U25, C.U26)

K_U03 Potrafi zaprojektować proces biotechnologiczny celem otrzymywania biofarmaceutyków (C.U7, C.U8, C.U25, C.U26, C.U27)

K_U04 Potrafi wybrać i określić przydatność metod bioinformatycznych do projektowania substancji biologicznie aktywnych oraz otrzymywania rekombinowanych białek leczniczych (B.U27, C.U19, C.U38).

-w zakresie kompetencji:

K_K01 Rozumie potrzebę stosowania metod biotechnologicznych w poszukiwaniu nowych środków leczniczych (A.K1)

K_K02 Jest zorientowany w nowych tendencjach i metodach biotechnologicznych (A.K1).

K_K03 Zachowuje otwartość, ale także ostrożność i krytycyzm we wprowadzaniu nowych metod biotechnologicznych w poszukiwaniu technologii terapeutycznych (A.K1).


Wymagania wstępne:

uzyskane efekty kształcenia z zakresu biochemii, biologii, mikrobiologii oraz biologii molekularnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na zajęciach

2. Aktywnego udziału w dyskusjach w trakcie ćwiczeń

3. Wykonania zadań indywidualnych

4. Przygotowania i oddania raportów z zadań indywidualnych

5. Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów pisemnych przeprowadzonych na ćwiczeniach


Po spełnieniu tych warunków student jest dopuszczany

do pisemnego kolokwium zaliczeniowego obejmującego materiał wykładowy i ćwiczeniowy.


Aby zaliczyć test należy uzyskać wynik na poziomie 51% .


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

W ramach ćwiczeń studenci muszą wykonać 6 zadań indywidualnych z przebiegu których powinni wyciągnąć wnioski, zinterpretować wyniki, a następnie przygotować i oddać prowadzącemu zajęcia raporty w formie sprawozdań. Na zajęciach ćwiczeniowych poprzez formę konwersacji lub w postaci krótkich sprawdzianów pisemnych będzie weryfikowana wiedza studentów związana bezpośrednio z realizowanymi zadaniami.

Po wykonaniu przewidzianych zadań student przystępuje do końcowego zaliczenia przedmiotu, którym jest pisemne zaliczenie (w formie testu) na ocenę


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

Wykład informacyjny wparty prezentacją multimedialną.

Metody praktyczne:

Prelekcja wsparta prezentacją multimedialną związana z eksperymentami prowadzonymi w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne polegające na samodzielnym wykonaniu kilku eksperymentów biotechnologicznych oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Ćwiczenia komputerowe.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 30 h

Samodzielna praca studenta: 60 h

w tym:

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 20 h

- przygotowanie do seminariów: 15 h

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 25 h

Łącznie 90 h nakładu pracy studenta, co odpowiada 3 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu studenci zapoznają się z metodami i narzędziami biotechnologicznymi wykorzystywanymi w poszukiwaniu i otrzymywaniu substancji biologicznie aktywnych. Przedstawione zostaną sposoby otrzymywania i klasyfikacja leków biologicznych stosowanych w lecznictwie.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Biotechnologia farmaceutyczna i jej zakres, organizmy stosowane w biotechnologii farmaceutycznej.

2.Techniki i metody stosowane w biotechnologii farmaceutycznej,

3.Otrzymywanie antybiotyków.

4.Terapia genowa, szczepionki tradycyjne i nowoczesne, przeciwciała monoklonalne w diagnostyce i terapii, biofarmaceutyki o budowie nukleotydowej i białkowej.

5.Ochrona własności intelektualnej w biotechnologii.

Ćwiczenia:

1. Problemy biotechnologii mikrobiologicznej, przygotowywanie pożywek, uszlachetnianie szczepów, sterylizacja, pasażowanie szczepów bakteryjnych i grzybiczych poziomy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zakładanie hodowli płynnej i stałej. 2. Podstawy hodowli komórek eukariotycznych.

3.Budowa i znaczenie plazmidów, izolacja DNA plazmidowego z komórek bakteryjnych, rodzaje i rola wektorów genetycznych.

4. Enzymy stosowane w biologii molekularnej. Trawienie enzymami restrykcyjnymi plazmidowego DNA. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym.

5.Zastosowanie reakcji PCR w biotechnologii farmaceutycznej.

6. Immobilizacja enzymów i komórek drobnoustrojów;

7. Wykorzystanie enzymów w bioprocesach,

8. Bioinformatyka (genomika, proteomika), korzystanie z baz danych informatycznych.

9. Charakterystyka i analiza wektorów genetycznych metodami in silico, klonowanie wirtualne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych red. K.Kononowicz Wyd. Uniw. Jag. Kraków 2006

2. Podstawy biotechnologii farmaceutycznej O.Kayser Wyd. Uniw. Jag. Kraków 2006

3. Biotechnologia farmaceutyczna R.H.Mueller, O.Kayser PZWL 2003

4. Biotechnologia i chemia antybiotyków A. Chmiel, S. Grudziński Wyd. Nauk. PWN 1998

5. Biotechnologia A. Chmiel Wyd. Nauk. PWN 1998

.

Literatura uzupełniająca:

6. Pharmaceutical Biotechnology, Fundamentals and Applications, 3rd Edition, D.J.A. Crommelin, R. D. Sindelar, Informa Healthcare, New York – London 2008

7. T. Dingermann – Gentechnik, Biotechnik, WVG, Stuttgart 2011

8. Biopharmaceuticals: Biochemistry and biotechnology, G. Walsh, John Wiley & Sons, 200

9. Biotechnologia mikrobiologiczna J. Dlugoński Wyd. Uniw. Łódzk.1997

10. Zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej, Instytut Biologii Molekularnej UJ, Kraków 1999

11. K. Kieć-Kononowicz: Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne i białka fuzyjne zawierające ich elementy, Farmacja Polska 63, 5, 183–198, 2007.

12. K. Kieć-Kononowicz: Leki otrzymywane z zastosowaniem technologii rekombinowanego DNA, Farm. Pol. (Farmacja po Dyplomie) 61, 9, 407–417, 2005

13. M. Jarecka, P. Borowicz: Terapeutyczne i rynkowe perspektywy rekombinowanych leków, Biotechnologia 71, 7–27, 2005,

14. J. Ferenc, K. Kieć-Kononowicz: Pegylacja – metoda zmiany właściwości leków polipeptydowych, substancji biologicznie aktywnych, Wiadomości Chemiczne, 59, 1–27, 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Handzlik
Prowadzący grup: Marek Grosicki, Jadwiga Handzlik, Ewelina Honkisz-Orzechowska, Tadeusz Karcz, Kamil Kuder, Gniewomir Latacz, Agnieszka Olejarz-Maciej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.