Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakoekonomika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-O-Farmae Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakoekonomika
Jednostka: Zakład Farmacji Społecznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów praktycznych.

Pełny opis:

Przedmiot łączący wiedzę z obszaru oceny technologii medycznych oraz ekonomii. Wiedza uzyskana w ramach przedmiotu umożliwi w przyszłości realizację zadań zawodowych związanych z oceną efektywności kosztowej technologii medycznych na potrzeby procesów refundacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skowron
Prowadzący grup: Wioletta Polak, Agnieszka Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z obowiązującymi w Polsce zasadami oceny efektywności kosztowej technologii medycznych, w szczególności obejmujących leki oraz przygotowanie ekonomicznych w ocenie kosztów i efektywności terapii.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- opisuje organizację różnych systemów ochrony zdrowia oraz zasady finansowania usług zdrowotnych na świecie i w Polsce (E.W34.)

- podaje podstawowe definicje z zakresu ekonomiki zdrowia i farmakoekonomiki (E.W35)

- opisuje sposób finansowania świadczeń zdrowotnych, zasady refundacji leków w Polsce (E.W36)

- podaje definicje kosztów i zasobów oraz efektów, wymienia klasy kosztów w ochronie zdrowia, opisuje zasady ustalania wielkości i wartości kosztów i efektów, podaje wzór na dyskontowanie kosztów i efektów oraz opisuje zasady dyskontowania (E.W37, E.W38)

- wymienia i różnicuje rodzaje analiz farmakoekonomicznych i poszczególne ich etapy (E.W39)

-wskazuje źródła wytycznych HTA, wymienia podstawowe metody oceny kosztów i efektów wskazane w obowiązujących wytycznych (E.W40)


W zakresie umiejętności:

- wylicza koszty i efekty farmakoterapii (E.U44)

- wybiera perspektywę analizy, dobiera typ analizy (E.U45)

- wylicza współczynniki koszt/efekt, koszt/użyteczność, koszt/korzyść, zysk netto oraz inkrementalny współczynnik koszt/efekt (E.U45)

- interpretuje uzyskane wyniki analizy farmakoekonomicznej i wybiera procedurę efektywniejszą kosztowo (E.U45)

- wylicza dodatkowe wydatki lub oszczędności budżetu ochrony zdrowia związane z zastosowanie określonej procedury medycznej (E.U46)

- wyszukuje informacje dotyczące ilości oraz wartości zużytych zasobów oraz uzyskanych efektów związanych z daną procedurą medyczną (E.U47)

W zakresie kompetencji społecznych wykazuje się umiejętnościami:

- samodzielnego zdobywania informacji, ich krytycznej analizy, pracy w grupie, dyskusji, uczenia innych

Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu:

- podaje podstawowe informacje dotyczące badań klinicznych, w szczególności metody oceny efektu klinicznego stosowane w tego rodzaju badaniach

- pracuje z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami do tworzenia prezentacji i notatek

- tworzy bazy danych z wykorzystanie programu excel lub podobnych oraz korzysta z internetowych baz danych i źródeł informacji

- wykorzystuje metody matematyczne w opracowaniu i interpretacji wyników analiz i pomiarów

- obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji

- wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji


Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny ciągłej (50%) i oceny końcowej (50%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie obejmuje ocenę ciągłą prowadzoną podczas zajęć oraz ocenę końcową realizowaną w oparciu o testy dydaktyczne: testy wielokrotnych odpowiedzi, uzupełnień, zadania testowo-rachunkowe po zakończeniu zajęć.

W ramach oceny ciągłej prowadzonej w trakcie zajęć prowadzący ocenia w oparciu o ustrukturyzowany kwestionariusz: jakość merytoryczną oraz techniczną przygotowanych materiałów, poprawność prezentacji, jakość udziału w pracach grupy, umiejętność krytycznej analizy informacji. Po każdych zajęciach informacja o wynikach oceny podawana jest do wiadomości studentów. Ocena wystawiana jest na podstawie sumy punktów za udział w zajęciach.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: metoda przypadku, dyskusja dydaktyczna, klasyczna metoda problemowa (Problem Based Learning)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30h


Praca własna studenta:

Zapoznanie z materiałami niezbędnymi do realizacji pracy w trakcie zajęć: 15h

Utrwalenie zagadnień przekazanych podczas zajęć: 15h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów kierunkowych z obszaru Praktyki Farmaceutycznej. Obejmuje intedyscyplinarną i podstawową wiedzę w zakresie oceny efektywności ekonomicznej procedur terapeutycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Orlewska E: Podstawy Farmakoekonomiki, Unimed Warszawa 2003, 2. Drummond MF, O’Brien B, Stoddart GL, Torrance GW Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via Medica Gdańsk 2003; 3. Getzen TE: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Orlewska E, Nowakowska E: Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów Akademii Medycznych. Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2004; 2.Fedorowki JJ, Niżankowski R (red): Ekonomika Medycyny, PZWL, Warszawa, 2002;

Uwagi:

Przedmiot prowadzony częściowo w ramach zajęć ćwiczeniowych w oparciu o metody Problem Based Learning, oczekiwana jest znaczna aktywność i samodzielność studentów. Wymagane jest samodzielne wyszukiwanie informacji, dzielenie się wiedzą z pozstałymi członkami grupy, wyjaśnianie i rozwiązywanie przedstawionych problemów farmakoekonomicznych w celu zrozumienia zagadnień ekonomiki zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skowron
Prowadzący grup: Wioletta Polak, Agnieszka Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.