Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena i epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-O-HigEpi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Higiena i epidemiologia
Jednostka: Zakład Farmacji Społecznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Polak
Prowadzący grup: Sebastian Polak, Zofia Tylutki, Barbara Wiśniowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami epidemiologii i biostatystyki, umożliwiające krytyczną ocenę jakości badań epidemiologicznych i interpretację ich wyników. Studenci poznają podstawowe metody i zasady prowadzenia badań epidemiologicznych, podstawowe metody statystyczne stosowane w ocenie zdrowia populacji. Studenci zapoznają się także z zastosowaniami epidemiologii i jej metod w obszarze zdrowia publicznego, usług zdrowotnych, badań przesiewowych i genetycznych, stosowania modeli matematycznych do opisu zjawisk epidemiologicznych. Studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy i higieny ogólnej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Wyjaśnia rolę epidemiologii w zdrowiu publicznym.

Wymienia źródła danych epidemiologicznych.

Wymienia i opisuje podstawowe rodzaje badań epidemiologicznych (E.W41).

Wyjaśnia zasady przeprowadzania badań z udziałem ludzi, w tym badań opisowych i eksperymentalnych (E.W41).

Wymienia i wyjaśnia znaczenie wybranych wskaźników opisujących stan zdrowia populacji (E.W42).

Opisuje metodologię przeglądów systematycznych i metaanalizy (E.U21).

Wskazuje możliwe źródła błędów w badaniach epidemiologicznych oraz sposoby ograniczenia ich wpływu na wiarygodność badania (E.U22).

Wyjaśnia zastosowania epidemiologii genetycznej .

Definiuje pojęcie „Pharmacovigilance” i wymienia zadania farmaceuty w zakresie monitorowania stosowania leków w populacji (E.W43, E.U20).

Wyjaśnia pojęcie EBM (E.W24).

Wymienia podstawowe wymagania dotyczące zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy (E.U44).


W zakresie umiejętności:

Wylicza i interpretuje wartości wybranych wskaźników epidemiologicznych stosowanych do oceny stanu zdrowia populacji (E.U20, E.U47).

Porównuje częstotliwość występowania zjawisk zdrowotnych w rożnych populacjach z uwzględnieniem czynników zakłócających (E.W42, E.U48).

Analizuje dystrybucję zjawisk zdrowotnych na podstawie danych tabelarycznych i wykresów, wnioskuje o możliwych przyczynach obserwowanych różnic i proponuje interwencje oraz grupy docelowe (E.W42).

Na podstawie danych z badań epidemiologicznych wylicza i interpretuje wskaźniki, pozwalające ocenić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy narażeniem (w tym lekiem)/interwencją a efektem zdrowotnym oraz identyfikuje czynniki ryzyka (E.U10, E.U41, E.U49).

Wylicza i interpretuje wskaźniki związane z badaniami przesiewowymi (E.W41, E.U49).

Określa różnice metodologiczne między różnymi typami badań epidemiologicznych (E.U19).

Potrafi krytycznie ocenić jakość badań epidemiologicznych uwzględniając metodykę ich przeprowadzenia i potencjalne źródła błędów (E.U19, E.U22, E.U41).

Potrafi ocenić skutki interwencji dla jednostki i systemu opieki zdrowotnej.

Wyjaśnia cel i przebieg procesu metaanalizy oraz interpretuje jej wyniki (E.U21, E.U51).

Definiuje pojęcie modelu matematycznego, objaśnia różnice między standardowymi i zaawansowanymi modelami epidemiologicznymi. Podaje zastosowanie modeli epidemiologicznych w praktyce opiekli zdrowotnej.

Wymagania wstępne:

- zna elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (zdarzenia i prawdopodobieństwo, zmienne losowe, dystrybuanta zmiennej losowej, wartość przeciętna i wariancja), podstawowych rozkładów zmiennych losowych, estymacji punktowej i przedziałowej parametrów (B.W24);

- zna metody testowania hipotez statystycznych oraz znaczenie korelacji i regresji (B.W25);

- zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami graficznymi; (B.W26);

- stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań, ocenia rozkład zmiennych losowych, wyznacza średnią, medianę, przedział ufności, wariancje i odchylenia standardowe, formułuje i testuje hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody statystyczne w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów (B.U14);

- obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji; (B.U15)

-wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji (B.K2);

- porozumiewa się z pacjentem w języku angielskim (E.U55).


Forma i warunki zaliczenia:

- forma zaliczenia:

test wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, zadania obliczeniowe


- warunki zaliczenia:

uzyskanie ponad 60% punktów na zaliczeniu


Oceny:

2.0 0 - 60%

3.0 61 - 68%

3.5 69 - 76%

4.0 77 - 84%

4.5 85 - 92%

5.0 93 - 100%


- warunki dopuszczenia do zaliczenia:

obecność na zajęciach lub zaliczone zgodnie z regulaminem usprawiedliwione nieobecności, oddanie wszystkich wymaganych sprawozdań (dopuszczalne jest odrabianie 2 nieobecności, każda kolejna nieobecność lub nieobecność niezaliczona obniża wynik uzyskany na sprawdzianie zaliczeniowym o 5 pp.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie efektów kształcenia sprawdzane jest na końcowym teście zaliczeniowym (opis w części forma i warunki zaliczenia modułu). Dodatkowo osiągnięcie efektów kształcenia weryfikowane jest podczas zajęć ćwiczeniowych (zadania wykonywane pojedynczo lub w parach, dyskusja).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wykład informacyjny),

- metody aktywizujące (seminarium, dyskusja dydaktyczna),

- metody programowane (z wykorzystaniem komputera),

- metody praktyczne (ćwiczenia rachunkowe).

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:


seminaria – 22 h

ćwiczenia – 8 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do zaliczenia – 15 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści modułu:

Seminaria:

Wprowadzenie: definicja, przedmiot i funkcje epidemiologii. Pojęcia zdrowia i choroby oraz sposoby szacowania wskaźników zdrowia; umieralność, zachorowalność, zapadalność, chorobowość. Dane wykorzystywane do badań epidemiologicznych – źródła, jakość. Typy badań epidemiologicznych (e. żywienia, chorób zakaźnych, przewlekłych, nowotworowych itp.).

Prewencja chorób i promocja zdrowia. Podstawowe czynniki ryzyka niektórych schorzeń przewlekłych.

EBM. Metodologia badań epidemiologicznych: zasady prowadzenia badań opisowych, analitycznych i eksperymentalnych, doboru grup badanych i kontrolnych oraz metodyka oceny wyników i szacowania ryzyka. Błędy w badaniach epidemiologicznych i farmakoepidemiologicznych. Badania przesiewowe.

Bezpieczeństwo leków. Pharmacovigilance, monitorowanie działań niepożądanych. Zadania farmaceutów w zakresie monitorowania stosowania leków w populacji

Farmakoepidemiologia – definicje i cele. Metodologia oceny wpływu leków na stan zdrowia populacji. Epidemiologia genetyczna. Zastosowanie praktyczne wyników badań o charakterze epidemiologicznym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Epidemiologia kliniczna: kliniczne badania leków, dobra praktyka kliniczna.

Metaanaliza.

Ćwiczenia:

Ocena stanu zdrowia ludności oraz porównanie częstotliwości występowania zjawisk zdrowotnych.

Metaanaliza.

Zastosowanie metod statystycznych i matematycznych w badaniach o charakterze epidemiologicznym – biostatystyka. Modelowanie matematyczne w epidemiologii.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

- Jędrychowski, W. Podstawy epidemiologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

- Jędrychowski, W. Epidemiologia, wprowadzenie i metody badań. PZWL, Warszawa 1999

- Brzeziński, Z., Szamotulska, K. Epidemiologia kliniczna. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

- Principles of Epidemiology. An Introduction To Applied Epidemiology And Biostatistics. Third Edition, U.S. Department Of Health And Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA

- B. Waning, M. Montagne. Pharmacoepidemiology: principles and practice. McGraw-Hill, USA 2001

- D. Krawat, L. Jabłoński. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Czelej, Lublin 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Polak
Prowadzący grup: Sebastian Polak, Zofia Tylutki, Barbara Wiśniowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.