Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-O-Toksyk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Katedra Toksykologii
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, cały rok, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walczak
Prowadzący grup: Beata Bystrowska, Maciej Gawlik, Józef Mizera, Andrzej Moniczewski, Ewa Niedzielska-Andres, Eliza Niemczycka, Lucyna Pomierny-Chamioło, Anita Rutkowska, Magdalena Smolik, Maria Walczak
Strona przedmiotu: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/dydaktyka13
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami stosowanymi w toksykologii, działaniem ksenobiotyków na organizm człowieka i ich oddziaływaniem na środowisko, wpływem czynników na toksyczność związków chemicznych, biotransformacją ksenobiotyków w organizmie, mechanizmami działania toksycznego, metodami oceny bezpieczeństwa ksenobiotyków, identyfikacją zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi, identyfikacją substancji toksycznych w materiale biologicznym, identyfikacją zatruć, oznaczaniem zawartości trucizn z zastosowaniem odpowiednich metod analitycznych oraz interpretacją wyników badań.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

D.W26 – definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny toksykologii, zna klasyfikację trucizn

D.W27 – rozumie i omawia losy ksenobiotyków w organizmie, w zależności od dróg narażenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów biotransformacji w mechanizmie działania trucizn

D.W26 – wykazuje znajomość procesów toksykokinetycznych oraz parametrów je opisujących

D.W37 – zna podstawowe metody współczesnej analizy toksykologicznej

D.W29 – zna i rozumie metodologię oceny toksyczności ksenobiotyków z uwzględnieniem metod alternatywnych stosowanych w toksykologii

D.W28 – opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków

D.W28 – opisuje i interpretuje rodzaje, przyczyny i objawy zatruć. Zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku zatruć

D.W30 – opisuje działanie toksyczne wybranych leków, substancji uzależniających, alkoholi, gazów, metali, rozpuszczalników organicznych, pestycydów, tworzyw sztucznych. Wyjaśnia ich toksyczność narządową

D.W29 – zna zasady monitoringu środowiskowego i biologicznego, wykorzystuje jakościowe i ilościowe metody detekcji do oceny narażenia na ksenobiotyki

D.W31 – rozumie zagrożenia i konsekwencje zdrowotne związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego

D.W33 – rozumie zagrożenia i konsekwencje wynikające z zanieczyszczeń lub celowego dodawania substancji toksycznych do żywności (np. konserwanty, barwniki)


W zakresie umiejętności student:

D.U23 – oblicza i interpretuje podstawowe parametry toksykokinetyczne

D.U55 - oblicza i interpretuje podstawowe parametry toksykometryczne

D.U19 – identyfikuje ścieżki biotransformacji ksenobiotyków w organizmie ze wskazaniem znaczenia tego procesu

D.U20 – planuje badania bezpieczeństwa ksenobiotyków

D.U21 – klasyfikuje substancje pod względem bezpieczeństwa

D.U22 – przewiduje profil działania toksycznego ksenobiotyku na podstawie jego budowy chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych

D.U24 – ocenia narażenie własne i otoczenia na związki zanieczyszczające środowisko naturalne

D.U53 – korzysta ze źródeł informacji naukowej o toksycznym działaniu ksenobiotyków

D.U54 - krytycznie ocenia informacje uzyskane ze źródeł naukowych

D.U56 – potrafić wyodrębnić ksenobiotyki z materiału biologicznego, z doborem odpowiedniej metody ich detekcji

D.U57 – interpretuje wyniki badań analizy toksykologicznej z materiału biologicznego

D.U58 - interpretuje wyniki badań analizy toksykologicznej z próbek powietrza


Wymagania wstępne:

Znajomość chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii leków, biologii, biochemii, fizjologii, patofizjoligii, farmakokinetyki

Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.

2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w terminie wyznaczonym dla osób z zaległościami).

3. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne kolokwium z materiału realizowanego na poprzednich zajęciach.

4. Na zajęciach student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5, 4, 4,5; 5.

5. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.

6. Na każdych ćwiczeniach laboratoryjnych student odpowiada ustnie, na ocenę, z wyznaczonej partii materiału, sprawdzana jest poprawność wykonania ćwiczenia na podstawie sprawozdania z ćwiczeń oraz obserwowana jest praca studenta.

7. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.

8. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem.

9. Warunkiem zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, pracy pisemnej oraz materiału wykładowego.

10. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).

11. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie 60% odpowiedzi poprawnych.

12. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się średnia ważona ocen z egzaminu końcowego oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych na zajęciach seminaryjnych, ćwiczeniach laboratoryjnych i zaliczenia z wykładów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Formy pomiaru/oceny pracy studenta

1. Egzamin pisemny/ustny

2. Ocenianie ciągłe

- odpowiedź ustna

- kolokwia pisemne


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Zmodyfikowany podział metod nauczania:

• metody podające:

- wykład informacyjny

- prelekcja


• metody problemowe:

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

- seminarium


• metody programowe:

- z użyciem komputera


• metody praktyczne:

- ćwiczenia laboratoryjne

- seminarium

- pokaz/demonstacja


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 90 h

1. Przygotowanie teoretyczne do zajęć seminaryjnych – 35 h

2. Zapoznanie się z najnowszą literaturą naukową dotyczącą przedmiotu – 15 h

3. Przygotowanie do kolokwium, ćwiczeń oraz egzaminu – 50 h

4. Przygotowanie pracy semestralnej – 20 h


Łączny nakład pracy studenta: 210 h = 7 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Rola i zadania współczesnej toksykologii. Trucizna, toksyczność, stopnie toksyczności, rodzaje zatruć. Losy ksenobiotyków w organizmie – wchłanianie, dystrybucja, biotransformacja. Podstawy toksykokinetyki. Mechanizmy działania toksycznego. Odległe efekty toksyczne. Badania i ocena toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej oraz działania rakotwórczego, mutagennego i teratogennego. Współczesna analiza toksykologiczna – metody wykrywania i oznaczania ksenobiotyków w materiale biologicznym i elementach środowiska. Toksykomanie i doping. Toksykologia kliniczna i sądowa. Toksykologia narządowa. Toksykologia środowiskowa. Bezpieczeństwo chemiczne i ocena narażenia.

Pełny opis:

Rola i zadania współczesnej toksykologii. Podstawowe definicje i pojęcia z dziedziny toksykologii: ksenobiotyk, dawki, toksyczność, stopnie toksyczności. Przyczyny i rodzaje zatruć. Czynniki warunkujące toksyczność ksenobiotyków. Losy ksenobiotyków w organizmie – wchłanianie, dystrybucja, biotransformacja. Reakcje I i II fazy. Inhibicja i indukcja enzymów mikrosomalnych, rola cytochromu P-450, polimorfizm genetyczny, aktywacja metaboliczna. Mechanizmy działania toksycznego. Toksykokinetyka. Toksykometria. Odległe efekty toksyczne. Badania i ocena toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej oraz działania rakotwórczego, mutagennego i teratogennego. Zastosowanie metod alternatywnych w badaniach toksyczności ksenobiotyków. Podstawy toksykogenomiki. Bezpieczeństwo chemiczne i aktualne podejście do oceny ryzyka narażenia na substancje działające progowo i bezprogowo. Wpływ ksenobiotyków na funkcje narządów – działanie hepatotoksyczne, nefrotoksyczne, neurotoksyczne, hematotoksyczne, immunotoksyczne, genotoksyczne, kancerogenne. Toksykologia środowiskowa. Diagnostyka i leczenie zatruć. Zastosowanie podstawowych odtrutek specyficznych i niespecyficznych oraz metod przyspieszonej eliminacji.

Toksykologia szczegółowa: leki, narkotyki, środki dopingujące, pestycydy, metale ciężkie i metaloidy, nitrozoaminy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, polichlorowane bifenyle, alkohole, rozpuszczalniki organiczne, gazy. Trucizny pochodzenia zwierzęcego, grzyby trujące. Współczesna analiza toksykologiczna – metody wykrywania i oznaczania ksenobiotyków w materiale biologicznym i elementach środowiska.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Toksykologia – Wybrane zagadnienia. J. Brandys (red). Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.

2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.

3.Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Toxicology. Casarett and Doull's. Macmillan Publishing Company 2008.

2. Toxicology. R. Niesink, J. De Vries, M.Hollinger. CRC Press1996.

3. Principles and Methods of Toxicology. Red. A. Wallace Hayes, CRC Press 2008.

4. Farmakologia i toksykologia. E. Mutschler (wyd. polski W. Buczko) MedPharm Polska, 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walczak
Prowadzący grup: Beata Bystrowska, Maciej Gawlik, Józef Mizera, Andrzej Moniczewski, Ewa Niedzielska-Andres, Eliza Niemczycka, Lucyna Pomierny-Chamioło, Anita Rutkowska, Magdalena Smolik, Maria Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.