Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interakcje i działania niepożądane leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-IntDzi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Interakcje i działania niepożądane leków
Jednostka: Katedra Farmakodynamiki
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 8 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 7 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sapa
Prowadzący grup: Szczepan Mogilski, Jacek Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przekazane informacje wzbogacą i rozszerzą wiedzę studentów na temat interakcji i działania niepożądanego leków, co pozwoli przewidzieć i zapobiec polekowym działaniom niepożądanym, niekorzystnym interakcjom leków oraz najczęstszym błędom farmakoterapii.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W1 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem niepożądanym leków;

W2 zna i rozumie czynniki predysponujące do wystąpienia działań niepożądanych

W3 zna czynniki dziedziczne wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków;

W4 zna i rozumie działania niepożądane leków w zależności od dawki i drogi podania

W5 zna działania niepożądane poszczególnych grup leków;

W6 zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki;

W7 zna klasyfikację działań niepożądanych;

W8 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z interakcją leków

W9 zna mechanizmy wzajemnego oddziaływania między lekami oraz między lekami a produktami spożywczymi;

W10 zna zasady prawidłowego kojarzenia leków; rozumie interakcje leków i jej znaczenie przy politerapii

W11 zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji;

W12 zna zasady monitorowania działań niepożądanych;

W13 zna choroby polekowe oraz możliwości ich leczenia W14 zna możliwości zapobiegania działaniom niepożądanym leków


UMIEJĘTNOŚCI:

U1 wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji w fazie farmakokinetycznej i farmakodynamicznej oraz interpretuje wpływ czynników na działania niepożądane leków;

U2 uzasadnia wpływ czynników dziedzicznych na skuteczność i bezpieczeństwo leków;

U3 wyjaśnia działania niepożądane leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania;

U4 przewiduje działania niepożądane leków w zależności od dawki i drogi podania

U5 wymienia działania niepożądane dla poszczególnych grup leków;

U6 uzasadnia korzyści wynikające ze stosowania leku złożonego;

U7 wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz między lekami a pożywieniem;

U8 przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiega;

U9 wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii, farmakokinetyki oraz farmakologii do zrozumienia mechanizmów działań niepożądanych oraz interakcji lekowych;

U10 udziela informacji o działaniu niepożądanym leku i interakcjach w sposób zrozumiały dla pacjenta

U11 potrafi monitorować i zgłaszać działania niepożądane leków


KOMPETENCJE:

K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K2 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K3 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

K4 przestrzega zasad etycznych

K5 wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec pacjentów K6 potrafi organizować pracę zespołu i współpracować w zespole medycznym

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne ( posiadana wiedza) podstawy:

• patofizjologii

• farmakologii ogólnej i narządowej

• farmakoterapii

• farmakokinetyki


Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Nieobecność na seminariach musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim przedstawionym na następnych zajęciach, a przerabiany materiał musi być zaliczony u asystenta prowadzącego w terminie do 2-ch tygodni od daty nieobecności.

3. Na ostatnich zajęciach seminaryjnych sprawdzian testowy (20 pytań + część pisemna dot. przypadków klinicznych)

Podstawą uzyskania zaliczenia jest:

- Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych lub w przypadku nieobecności usprawiedliwionej pozytywne zaliczenie materiału u prowadzącego asystenta.

- Zaliczenie testu i części praktycznej (przykłady korzystnych i niekorzystnych interakcji)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test zaliczeniowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii na temat działań niepożądanych i interakcji. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie w tym konsultacje indywidualne ze studentem), z metodami aktywizującymi i praktycznymi - seminarium, - dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godz. Lektura zalecanych artykułów i zapoznanie się ze stronami www - 5 godz. Zapoznanie się z zalecaną literaturą – 5 godz. Przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 5 godz.

Łącznie 30 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z występowaniem działań niepożądanych, z czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia, z ich klasyfikacją oraz monitorowaniem, z przewidywaniem, rozpoznawaniem i leczeniem polekowych objawów niepożądanych.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z:

• występowaniem, klasyfikacją działań niepożądanych, czynnikami predysponującymi do wystąpienia działań niepożądanych, przewidywaniem i zapobieganiem działań niepożądanych

• działaniami niepożądanymi leków w okresie rozwoju embrionalnego i płodowego, w okresie poporodowym oraz w czasie karmienia

• działaniami niepożądanymi na tle alergicznym (reakcje alergiczne i pseudoalergiczne na leki)

• zgłaszaniem i monitorowaniem działań niepożądanych

• chorobami polekowymi i sposobem ich leczenia • niepożądanymi interakcjami lekowymi

• klasyfikacją interakcji lekowych

• wybranymi przykładami niepożądanych interakcji leków (wybrane grupy leków)

• zapobieganiem występowaniu interakcji lekowych

• przykładami niepożądanych interakcji lekowych, będących często przyczyną hospitalizacji

• przykładami leków hamujących lub nasilających aktywność poszczególnych izoenzymów CYP

• zgłaszaniem działań niepożądanych w praktyce (wzory formularzy)

• najczęstszymi błędami popełnianymi w trakcie farmakoterapii

Zakres dziedzinowy; farmakologia, farmakodynamika, farmakoterapia, toksykologia leku, farmakokinetyka

Literatura:

1. Janiec W.: Farmakodynamika. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

2. Kostowski W., Herman Z.: Farmakologia - podstawy farmakoterapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

3. Ziglmeier M., Hein T., red. Niewiński P. : Interakcje leków. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2009

4. Goodman and Gilmans: Farmakologia Goodmana & Gilmana, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009

5. Jachowicz R., Farmacja Praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

6. Aronson J. K. Meyler's side effects of drugs the International Encyklopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions, Elsevier , 2006

7. Baxter K., Stockley's Drug Interactions, Ph. P, Londyn 2006

8. Orzechowska-Juzwenko K., Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.