Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępy w zakresie chemioterapii schorzeń infekcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-PosZak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Postępy w zakresie chemioterapii schorzeń infekcyjnych
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zajdel
Prowadzący grup: Artur Drzewiecki, Jadwiga Handzlik, Łukasz Hońdo, Anna Kula-Păcurar, Paweł Nowak, Krzysztof Pyrć, Dagmara Wróbel-Biedrawa, Paweł Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Poszerzenie wiedzy w zakresie narastania oporności na leki u ważnych klinicznie bakterii i grzybów; brak opcji terapeutycznych w zagrażających życiu nowych zakażeniach wirusowych. Wskazanie wciąż aktualnych i nowych zagrożeń ze strony patogenów. Możliwości farmakoterapii w zakresie leczenia schorzeń infekcyjnych, rola farmaceuty klinicznego w tym zakresie.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:W zakresie wiedzy:Rozpoznaje zagrożenia ze strony znanych i/lub opornych patogenów bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych Opisuje wpływ chemioterapeutyków na drobnoustroje Zna czynniki wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych chemioterapeutyków Zna drogi podania i dawkowanie chemioterapeutyków Zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków,Zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków Zna działania niepożądane swoiste dla leku Zna zasady prawidłowego kojarzenia leków W zakresie umiejętności:Potrafi udzielić rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej leków stosowanych w chorobach infekcyjnych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii Zna zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach farmaceuta - pacjent oraz farmaceuta - pozostali pracownicy ochrony zdrowia Wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania Przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku Wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków Wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz między lekami a pożywieniem Przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiega W zakresie kompetencji społecznych:Ma świadomość zagrożeń i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych.

Posiada nawyk wspierania działań zaradczych

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu biochemii, mikrobiologii i fizjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie obecności na wykładach. Zakładane efekty kształcenia weryfikowane będą w formie testu przeprowadzonego na ostatnich zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających wykład problemowy traktujący o współczesnych możliwościach farmakoterapii chorób infekcyjnych. Omawiane są właściwości chemiczne środków stosowanych w terapii i zapobieganiu chorób infekcyjnych, ich mechanizmy działania na poziomie biochemicznym oraz wartości terapeutyczne.

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS

Udział w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie do sprawdzianu: 5 godz.

Łącznie 30 godzin nakładu pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

Przedmiot: Postępy w zakresie schorzeń infekcyjnych.

Jednostka prowadząca: Katedra Chemii Organicznej UJ CM

Język przedmiotu: polski

Typ przedmiotu: fakultatywny.

Czas trwania: V rok studiów, semestr 9

Osoby prowadzące przedmiot: Prof. dr hab. Paweł Zajdel, prof.dr hab. Krzysztof Pyrć, prof. dr hab. Jadwiga Handzlik, dr Artur Drzewiecki, dr Łukasz Hońdo, dr Dagmara Wróbel-Biedrawa, dr Paweł Nowak, dr Anna Kula- Pacurar. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:15 godz. wykładów

Liczba punktów ECTS: 1Formuła przedmiotu: Wykłady

Treści kształcenia Zagrożenia mikrobiologiczne – bakterie, wirusy, grzyby Biochemiczne podstawy działania leków przeciwinfekcyjnych Zasady racjonalnej antybiotykoterapii Kliniczne aspekty stosowania chemioterapeutyków przeciwinfekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kojarzenia antybiotyków w różnych schorzeniach.Postępy w zakresie leczenia wybranych schorzeń infekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem SARS-CoV-2, HIV. Sposób realizacji: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Wykłady wsparte prezentacją multimedialną.

Literatura:

Waleria Hryniewicz, Józef Meszaros; Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski; Bakterie, antybiotyki, lekooporność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach; Zakażenia szpitalne: Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Grit Ackermann; Antybiotyki i środki przeciwgrzybicze. Substancje - obrazy chorobowe - leczenie. MedPharm, Wrocław 2010

Danuta Dzierżanowska; Antybiotykoterapia praktyczna. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2009

Przewodnik antybiotykoterapii 2010

Przewodnik terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych 2010

John G. Bartlett; Leczenie chorób infekcyjnych. Czelej, Lublin 2006

Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda 2010

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Kraków 2010.przeciwdrobnoustrojowej Sanforda 2010 Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Kraków 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.