Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty terapii schorzeń układu krążenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-PraAsp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty terapii schorzeń układu krążenia
Jednostka: Zakład Farmacji Klinicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wesołowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami terapii stosowanymi obecnie w kardiologii

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

wiedzy - Student zna i rozumie:

W1: wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane swoiste dla leku oraz zależne od dawki; [D.W17]

W2: problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne (w tym etiologię najczęstszych jednostek chorobowych), nauki biologiczne, nauki chemiczne, a także z dziedziny nauk społecznych – w stopniu ogólnym; [O.W2]

umiejętności - Student potrafi:

U1: [D.U12] uzasadniać konieczność zmian dawkowania leku w zależności od stanów fizjologicznych i patologicznych oraz czynników genetycznych;

U2: wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności na rzecz pacjenta, w celu wspomagania i nadzorowania procesów związanych ze stosowaniem leków w terapii, diagnostyce i profilaktyce chorób; [O.U5]

kompetencji społecznych - Student jest gotów do:

K1: formułowania wniosków z własnych pomiar; [O.K8]

Wymagania wstępne:

Posługiwanie się wiedzą farmakologiczną w zakresie: wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg podawania leków, znajomości losów leków w organizmie, znajomości mechanizmów działania leków oraz ich interakcji.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność studenta na wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach fakultetu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

seminaria - obserwacja pracy studenta

Terminy egzaminów i zaliczeń:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod

- Podających – seminaria problemowe wsparte prezentacjami multimedialnymi traktujące o współczesnych możliwościach farmakoterapii schorzeń kardiologicznych. W oparciu o podział farmakologiczny leków, omawiane są ich właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne w relacji do reprezentowanej aktywności farmakologicznej, mechanizmów działania na poziomie biochemicznym oraz wartości terapeutycznej.

- Aktywizujących – warsztaty problemowe.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.


Łącznie 30 godzin nakładu pracy studenta.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

• 1/ Problemy ogólne dotyczące stosowania leków działających na układ sercowo-naczyniowy: współpraca pacjenta w różnych stanach chorobowych, polipragmazja, schorzenia współistniejące, działania niepożądane, koszty leczenia. Kardiologia interwencyjna a farmakoterapia. Nacisk firm farmaceutycznych na lekarza: sposoby korzystania z danych prezentowanych podczas spotkań promocyjnych, Evidence Based Medicine.

• 2/ Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: beta-blokery, blokery kanału wapniowego, ACEI, sartany, diuretyki – aspekty praktyczne doboru leków według standardów ESC, wywiady z chorymi.

• 3/ Farmakoterapia niewydolności serca: beta-blokery, ACEI, blokery mineralokortykosterydów, diuretyki, NTG, digoksyna – które leki mają znaczenie rokownicze, aspekty praktyczne doboru leków według standardów ESC, wywiady z chorymi.

• 4/ Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca: ASA, statyny, beta-blokery, ACEI, inne leki - które leki mają znaczenie rokownicze, aspekty praktyczne doboru leków według standardów ESC, wywiady z chorymi.

• 5/ Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca. Wybór pomiędzy farmakoterapią a leczeniem zabiegowym zaburzeń rytmu, wywiady z chorymi.

• 6/ Farmakoterapia stanów ostrych w kardiologii. Leki stosowane podczas reanimacji i w mechanicznym wspomaganiu krążenia i oddychania. Zajęcia na sali IT.

• 7/ Farmakoterapia różnych postaci nadciśnienia płucnego – sposoby oceny skuteczności leków, indywidualizacja leczenia w zależności od reaktywności krążenia płucnego, wywiady z chorymi. Prezentacja testu reaktywności naczyń płucnych z tlenkiem azotu.

• 8/ Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w kardiologii – aspekty praktyczne.

• 9/ Leki działające na układ sercowo-naczyniowy stosowane ze wskazań innych (choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne, udary mózgu, choroby nerek, choroby płuc).

Literatura:

“Kardiologia”, w “Choroby wewnętrzne” pod red. A. Szczeklika, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2013

dodatkowa literatura:

Danysz W. Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Elsevier Urban & partner, 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.