Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemysłowe aspekty biotechnologicznej produkcji leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-PrzAsp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Przemysłowe aspekty biotechnologicznej produkcji leków
Jednostka: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 13 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 2 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gniewomir Latacz
Prowadzący grup: Ewelina Honkisz-Orzechowska, Tadeusz Karcz, Gniewomir Latacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Studenci kończący ten przedmiot są przygotowani do

C1 • wykorzystania informatycznych baz danych oraz literatury naukowej w celu charakterystyki biologicznego (białkowego) produktu farmaceutycznego

C2 • optymalizacji procesu przejścia produkcji białka ze skali laboratoryjnej do przemysłowej

C3 • zasad kontroli jakości przy przemysłowej produkcji białek i biofarmaceutyków

C4 • poszukiwania pracy w sektorze biotechnologicznym przy pomocy odpowiednich portali internetowych

C5 Studenci zostaną również zapoznani z najnowszymi światowymi osiągnięciami w dziedzinie biotechnologii farmaceutycznej oraz aktualnym rynkiem biotechnologicznym w Polsce. Dodatkowo zostaną zaprezentowane aktualne możliwości założenia własnej firmy biotechnologicznej


Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy - student zna i rozumie:

W1 problematykę z zakresu dyscypliny naukowej – nauki farmaceutyczne – w stopniu zaawansowanym O.W1

W2 produkty lecznicze, substancje lecznicze i substancje wykorzystywane do wytwarzania leków, technologię farmaceutyczną, skutki działania substancji i produktów leczniczych na organizm człowieka O.W3


Efekty w zakresie wiedzy umiejętności – student potrafi:

U1 wyszukiwać, analizować i interpretować informacje dotyczące substancji i produktów leczniczych O.U4

U2 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko O.U12


Efekty w zakresie kompetencji społecznych – student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K7


Treści programowe:


1. Charakteryzuje komercyjny potencjał produkcji rekombinowanych białek leczniczych i biofarmaceutyków

2. Wykorzystuje bioinformatyczne bazy danych oraz ogólnodostępne specjalistyczne witryny internetowe, niezbędne do charakterystyki biologicznego (białkowego) produktu farmaceutycznego

3. Wymienia i definiuje problemy optymalizacji procesu przejścia produkcji białka ze skali laboratoryjnej do przemysłowej z uwzględnieniem kontroli jakości

4. Wymienia najnowsze światowe osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej

5. Wymienia osiągnięcia aktualnego rynku biotechnologicznego w Polsce i na Świecie

6. Potrafi wykorzystywać źródła Internetowe w poszukiwaniu pracy w sektorze przemysłu biotechnologicznego

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

projekt, ocena grupy, odpowiedź ustna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie aktywności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu akceptacja wypełnionych sprawozdań z ćwiczeń oraz ocena opracowanych prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia komputerowe, Demonstracja, Dyskusja, Pracownia komputerowa,

Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną


Bilans punktów ECTS:

1

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z najnowszymi światowymi osiągnięciami w dziedzinie biotechnologii farmaceutycznej.

W trakcie zajęć seminaryjnych studenci będą mieli sposobność zapoznania się z aktualnym rynkiem biotechnologicznym w Polsce. Omówione zostaną portale na których można znaleźć oferty pracy dla farmaceutów w sektorze biotechnologicznym, metody aktywnego poszukiwania pracy oraz metody rekrutacji stosowanych w firmach. Dodatkowo zaprezentowane zostaną potencjalne możliwości założenia własnej firmy biotechnologicznej w koncepcji Spin Out / Spin Off. Zajęcia seminaryjne obejmą również zagadnienia przejścia produktu ze skali laboratoryjnej do przemysłowej w procesie „scale up”. Temat zostanie opracowany na podstawie standardów laboratoryjnych GLP, ISO oraz przemysłowych GMP, HACCP. Omówione zostaną aspekty procesów bioreaktorowych, metod oczyszczania produktu, jego właściwej formulacji, oraz problemy związane ze zwiększaniem skali przemysłowej. Studenci, przy użyciu internetowych baz danych, zapoznają się również z metodami poszukiwania informacji na temat: biotechnologicznych produktów o potencjale marketingowym, charakterystyki strukturalno-funkcjonalnej docelowego, aktywnego biologicznie produktu biotechnologicznego, ustaleniem metod produkcji, uzyskiwaniem informacji na temat patentów oraz metod rejestracji potencjalnego produktu.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Olivier Kayser, Podstawy biotechnologii farmaceutycznej, Kraków, 2006

2. Podstawy biotechnologii, Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

3. Bednarski W., Fiedurek J. Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, 2009

Dodatkowa

1. Biotechnologia farmaceutyczna, R.H. Mueller, O. Kayser, PZWL 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.