Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne metody leczenia chorób nowotworowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-WspMet Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody leczenia chorób nowotworowych
Jednostka: Katedra Farmakodynamiki
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 7 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kubacka
Prowadzący grup: Monika Kubacka, Jacek Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki, epidemiologii, patogenezy, objawów, podstaw diagnostyki oraz nowoczesnych

strategii leczenia skojarzonego najczęstszych nowotworów złośliwych

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W-01 zna molekularne podstawy transformacji nowotworowej komórki,

W-02 zna wybrane szlaki przekazu sygnału zaangażowane w regulację cyklu komórkowego,

W-03 zna wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na powstawanie nowotworów oraz metody zabezpieczenia się przed ich

szkodliwym działaniem,

W-04 zna objawy alarmujące,

W-05 zna podstawowe metody diagnostyki nowotworów,

W-06 zna zasady leczenia skojarzonego najczęstszych nowotworów,

zna podstawowe kierunki rozwoju współczesnej terapii nowotworów, a w szczególności terapii komórkowej oraz terapii genowej i

celowanej w określonych nowotworach,

W-07 zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów, posiada wiedzę o stosowanych lekach cytostatycznych i biologicznych w

leczeniu nowotworów,

W-08 zna powikłania chemioterapii i immunoterapii oraz sposoby ich zapobiegania,

W-09 zna zasady postępowania paliatywnego, w tym leczenia bólu oraz zapobiegania i leczenia odleżyn.

UMIEJĘTNOŚCI:

U-01 potrafi wskazać czynniki ryzyka rozwoju chorób nowotworowych,

U-02 przekazać informacje o możliwościach zapobiegania chorobom nowotworowym,

U-03 rozpoznać objawy alarmujące,

U-04 potrafi przekazać informacje o przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych,

U-05 potrafi przekazać informacje o najnowszych standardach leczenia nowotworów,

U-06 potrafi udzielić informacji o stosowanych lekach oraz działaniach niepożądanych

KOMPETENCJE

K-01 jest świadomy konieczności stałego dokształcania się,

K-02 dąży do korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej,

K-03 postępuje w sposób profesjonalny,

K-04 przestrzega zasad moralnych i etyki zawodowej.

Wymagania wstępne:

biologia molekularna, immunologia, farmakologia

Forma i warunki zaliczenia:

Zakładane efekty kształcenia weryfikowane są w formie testu.

Podstawą uzyskania zaliczenia jest:

*Obecność na wszystkich zajęciach lub w przypadku nieobecności usprawiedliwionej pozytywne zaliczenie materiału u prowadzącego

asystenta.

*Zaliczenie testu - minimum 60%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test 25 pytań wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa: A,B,C,D lub E) obejmujący zakresem materiał z wykładów i

seminariów. Kryterium zaliczenia sprawdzianu testowego – uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

do 59% ( 2.0); 60-67% dst (3.0); 68 -76% +dst (3.5)

77-84% db (4.0); 85-92% +db (4.5); 93-100% bdb (5.0)

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Test zaliczeniowy przeprowadzony będzie na ostatnich zajęciach seminaryjnych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i

uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii na temat współczesnych metody leczenia nowotworów złośliwych. Stosowane metody

dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, w tym konsultacje

indywidualne ze studentem) z metodami aktywizującymi i praktycznymi

- seminarium,

- dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godzin

Lektura zalecanych artykułów - 8 godz.

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 7 godz.

Łącznie - 30 godzin

Skrócony opis:

Podstawy biologii molekularnej nowotworów

Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce

Etiologia nowotworów: czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, procesy fizjologiczne, predyspozycje genetyczne

Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych

Diagnostyka chorób nowotworowych

Zasady leczenia nowotworów

Farmakoterapia wybranych chorób nowotworowych

Wybrane powikłania chemioterapii i immunoterapii oraz możliwości zapobiegania

Leczenie objawowe i przeciwbólowe w onkologii.

Pełny opis:

Zakres wiedzy będącej przedmiotem fakultetu:

1. Podstawy biologii molekularnej nowotworów

• Cykl komórkowy i jego kontrola

• Etapy karcinogenezy

• Mechanizmy inicjacji i promocji

• Mechanizmy progresji

2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce

• Najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn

• Najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet

3. Etiologia nowotworów: czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, procesy fizjologiczne, predyspozycje genetyczne

4. Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

5. Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych

6. Diagnostyka chorób nowotworowych

• Wczesne objawy najczęściej występujących nowotworów złośliwych

• Metody wykrywania nowotworów złośliwych

o Markery nowotworowe i ich znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu procesu leczenia

o Badania obrazowe i endoskopowe w diagnostyce chorób nowotworowych

o Badania radioizotopowe w diagnostyce onkologicznej

o Badania cytologiczne i patomorfologiczne nowotworów

7. Zasady leczenia nowotworów

• Leczenie chirurgiczne

• Radioterapia – podstawy fizyczne, techniki, zastosowanie w onkologii

• Chemioterapia nowotworów : leki cytostatyczne – mechanizm działania, drogi podawania, objawy niepożądane systemowego leczenia

nowotworów

• Hormonoterapia raka – leczenie hormonalne nowotworów złośliwych

o Leki hormonalne stosowane w onkologii

• Terapia celowana molekularnie. Onkologia personalizowana

o Leki ukierunkowane molekularnie na zahamowanie rozprzestrzeniania się nowotworu

Przeciwciała monoklonalne

Inhibitory kinaz tyrozynowych i innych enzymów

• Immunoterapia – nowa strategia leczenia nowotworów i perspektywy jej rozwoju

o Immunoterapie nowotworów działające na punkty kontrolne układu odpornościowego

o Biologia i funkcje receptora CTLA-4

o Leki blokujące receptor CTLA-4 w terapii chorób nowotworowych

o Biologia i funkcje receptora PD-1 i PD-L1

o Leki blokujące receptory PD-1 i PD-L1 w terapii chorób nowotworowych

Wirusy onkolityczne w immunoterapii nowotworów złośliwych

Nieswoista i swoista immunoterapia

o Szczepionki przeciwnowotworowe

• Terapia genowa

8. Standardy farmakoterapii wybranych chorób nowotworowych

9. Immunoterapia w leczeniu zaawansowanych nowotworów (czerniak, rak płuc, rak nerki)

10. Wybrane powikłania chemioterapii i/lub immunoterapii i możliwości ich zapobiegania

11. Leczenie objawowe i przeciwbólowe w onkologii. Opieka paliatywna

Literatura:

1. Siedlecki J. A.: Biologia molekularna nowotworów. W: Choroby wewnętrze. Red. A. Szczeklik, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011

2. Krzakowski M.: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w nowotworach złośliwych. Via Medica 2013

3. Krzakowski M.(red). Onkologia Kliniczna. Wydawnictwo Borgis 2013

4. Kalinka-Warzocha (red.): Immunoterapia. PZWL 1/2017

5. Piotr Wysocki: Immunoonkologia Wyd. II Wydawnictwo VM Media Sp. z o.o. 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.