Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie wysiłku w sporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-WspWys Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie wysiłku w sporcie
Jednostka: Katedra Chemii Farmaceutycznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zagórska
Prowadzący grup: Marek Bajda, Anna Czopek, Agnieszka Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest:

• Zapoznanie studentów z preparatami stosowanymi, jako środki dopingujące i wspomagające wysiłek fizyczny,

• Zapoznanie studentów z schorzeniami wynikającymi z uprawiania oraz możliwościami ich profilaktyki i leczenia

• Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu kontroli antydopingowej i sposobami zapobiegania

wykorzystywania środków niedozwolonych

• Uświadomienie studentom zagrożeń związanych z stosowaniem środków dopingujących i wspomagających wysiłek

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

• zna chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania preparatów stosowanych jako środki dopingujące i wspomagające wysiłek;

• zna właściwości fizykochemiczne substancji stosowanych, jako środki dopingujące i wspomagające wysiłek wpływające na aktywność

biologiczną leków;

• zna substancje stosowane, jako środki dopingujące i wspomagające wysiłek;

• zna regulacje prawne dotyczące systemu kontroli antydopingowej i sposobów zapobiegania wykorzystywania środków niedozwolonych

• rozumie zagrożenia związane z stosowaniem środków dopingujących i wspomagających wysiłek

W zakresie umiejętności:

• wyjaśnia zależność między budową chemiczną a działaniem środków stosowanych jako środki dopingujące i wspomagające wysiłek

• wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych

W zakresie kompetencji społecznych:

• posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji;

• jest świadomy szans i zagrożeń, jakie dla rozwoju społecznego ma stosowanie środków dopingujących i wspomagających wysiłek

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest:

• Minimum 80% obecności na zajęciach

• Pozytywny wynik testu zaliczeniowego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie obecności na wykładach oraz końcowego testu zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody

• Podające (prezentacja multimedialna)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Przygotowanie do wykładów: 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 5 godz.

Łącznie 25 godzin nakładu pracy studenta

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Charakterystyka substancji chemicznych i leków stosowanych do wspomagania wysiłku w sporcie. Zagrożenia związane ze stosowaniem

dopingu.

Pełny opis:

Wprowadzenie: definicja dopingu, rodzaje dopingu, historia dopingu, walka z dopingiem.

Substancje i metody wykorzystywane w dopingu: środki anaboliczne, stymulanty, hormony i substancje pokrewne, antagoniści i

modyfikatory hormonów, glikokortysteroidy, agoniści receptorów beta2-adrenergicznych, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych,

alkohol, narkotyki, kanabinoidy, diuretyki i inne środki maskujące, „Dopalacze” i metody poprawiające transport tlenu, doping genetyczny,

suplementy diety, manipulacje fizyczne i chemiczne

System kontroli i analityka: kontrola antydopingowa, kodeks Światowej Agencji Antydopingowej (World Anty-Doping Agency, WADA),

sankcje, stosowanie substancji zabronionych wyłącznie do celów terapeutycznych

Parafarmaceutyki

Reakcje organizmu na intensywny wysiłek fizyczny, zwłaszcza w warunkach niedotlenienia.

Schorzenia, związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej (ostra choroba wysokogórska (AMS), wysokościowy obrzęk płuc (HAPE),

wysokościowy obrzęk mózgu (HACE)).

Zapobieganie i leczenie chorób, związanych z przebywaniem na dużej wysokości.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Doping w sporcie, Andrzej Pokrywka, Magdalena Bujalska-Zadroźny, Artur Mamcarz Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019

Dodatkowa

1. Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy Kamieński Łukasz Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.