Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-F-WybAsp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią
Jednostka: Katedra Farmakodynamiki
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, fakultety
przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sapa
Prowadzący grup: Anna Rapacz, Kinga Sałat, Jacek Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wpływem leków na rozwój płodu w zależności od zaawansowania ciąży, klasyfikacją leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie ciąży, możliwością powikłań polekowych u kobiety ciężarnej oraz farmakoterapią wybranych chorób w przebiegu ciąży i karmienia piersią

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia zdobyte przez studenta:

WIEDZA:


W. 1 zna losy leku u kobiety ciężarnej i płodu

W. 2 zna budowę i funkcję bariery łożyskowej na wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i wydalanie leków

W. 3 zna i rozumie wpływ leków na płód

W. 4 zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków u kobiet w ciąży;

W. 5 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z niebezpieczeństwem stosowania leków w czasie ciąży i karmienia piersią

W. 6 zna i rozumie czynniki wpływające na stężenie leku w mleku kobiety karmiącej

W. 7 zna zasady stosowania leków w okresie ciąży i laktacji

W. 8 zna klasyfikację leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią

W. 9 zna leki OTC dopuszczone do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią

W. 10 zna wskazania i przeciwwskazania do stosowania dla poszczególnych grup leków w okresie ciąży i laktacji ;

W. 11 zna możliwości unikania niekorzystnego wpływu leków na płód


UMIEJĘTNOŚCI:

U. 1 potrafi wyjaśnić działanie leków na płód oraz interpretuje wpływ czynników na działanie leków u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią;

U. 2 przewiduje działania niepożądane na płód, w zależności od okresu podania leku, dawki i drogi;

U. 3 wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków w okresie ciąży i laktacji;

U. 4 potrafi doradzić pacjentkom w okresie ciąży lub laktacji w zakresie samoleczenia lekami z grupy OTC

U. 5 przewiduje skutki niekorzystnych działań leków w okresie ciąży oraz karmienia piersią i im zapobiega;

U. 6 wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii oraz farmakokinetyki i farmakologii do zrozumienia mechanizmów działania i działań niepożądanych leków

U. 7 potrafi przekazać informację o wpływie leku na płód

U. 8 udziela informacji o działaniu leków oraz ich bezpieczeństwie stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią w sposób zrozumiały dla kobiety


KOMPETENCJE:

K. 1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K. 2 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K. 3 wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec pacjentek ciężarnych i karmiących


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne ( posiadana wiedza) podstawy:

*anatomii i fizjologii

*patofizjologii

*farmakologii ogólnej i narządowej

*farmakoterapii

*farmakokinetyki


Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Nieobecność na seminariach musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim przedstawionym na następnych zajęciach, a przerabiany materiał zaliczony u asystenta prowadzącego przed zaliczeniem testowym.

3. Na ostatnich zajęciach seminaryjnych zaliczenie testowe wielokrotnego wyboru

Podstawą uzyskania zaliczenia jest:

• Obecność na wszystkich zajęciach lub w przypadku nieobecności usprawiedliwionej pozytywne zaliczenie materiału u prowadzącego asystenta.

• Zaliczenie testu: 20 pytań wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa: A,B,C,D lub E) Skala ocen:

do 59% ( 2.0); 60-67% dst (3.0); 68 -76% +dst (3.5)

77-84% db (4.0); 85-92% +db (4.5); 93-100% bdb (5.0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• test 20 pytań wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa: A,B,C,D lub E) obejmujący zakresem materiał z wykładów i seminariów. Kryterium zaliczenia sprawdzianu testowego – uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

do 59% ( 2.0); 60-67% dst (3.0); 68 -76% +dst (3.5)

77-84% db (4.0); 85-92% +db (4.5); 93-100% bdb (5.0)


Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, w tym konsultacje indywidualne ze studentem), z metodami aktywizującymi i praktycznymi

- seminarium,

- dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach - 15 godz. Lektura zalecanych artykułów i zapoznanie się ze stronami www - 5 godz.

Zapoznanie się z zalecaną literaturą – 5 godz.

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 5 godz.

Łącznie - 30 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

zapoznanie studentów z:

• farmakoterapią wybranych chorób w okresie ciąży i karmienia piersią

• klasyfikacją leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie ciąży

• wpływem leków na płód

• działaniami niepożądanymi i ryzykiem związanym ze stosowaniem leków z grupy OTC u kobiet w ciąży

• możliwościami doradzania pacjentkom w okresie ciąży i karmienia piersią w zakresie samoleczenia lekami z grupy OTC

• farmakoterapią porodu przedwczesnego

Literatura:

1. Frise K., Mörike K., Neumann G., Windorfer A.: Leki w ciąży i laktacji. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław 2010

2. Podlewski J., Chwalibogowska – Podlewska A. Leki Współczesnej Terapii. (tom I i II). Wydawnictwo Medical Tribune Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010

3. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Schafer-Korting M. Farmakologia i toksykologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.