Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biofarmacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-Biofar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Biofarmacja
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Mendyk
Prowadzący grup: Renata Jachowicz, Aleksander Mendyk, Adam Pacławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest:

• zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na dostępność biologiczną substancji leczniczej w zależności od rodzaju postaci leku i drogi podania.

• nabycie umiejętności łączenia informacji z różnych przedmiotów pozwalających na ocenę skuteczności działania leku i bezpieczeństwa jego stosowania.


Efekty kształcenia:

Kod W zakresie wiedzy:

D.W2. opisuje główne procesy, jakim podlega lek w organizmie, w zależności od drogi podania;

D.W3. wymienia kryteria oceny dostępności biologicznej substancji leczniczej z postaci leku oraz sposoby oceny dostępności farmaceutycznej;

D.W4. wyjaśnia znaczenie czynników charakteryzujących substancję leczniczą i postać leku dla poprawy dostępności biologicznej substancji leczniczej i modyfikacji czasu jej działania;

D.W5. opisuje zagadnienia związane z korelacją wyników badań in vitro – in vivo (IVIVC);

D.W6. przedstawia zagadnienia związane z oceną biofarmaceutyczną leków oryginalnych i generycznych;

D.W7. opisuje podstawowe procesy farmakokinetyczne (ADME);

D.W11. tłumaczy zagadnienia związane z biorównoważnością leków podawanych drogą doustną;

Kod W zakresie umiejętności:

D.U1. przedstawia znaczenie badań dostępności biologicznej oraz biorównoważności w ocenie leków i określić wymagania dotyczące tych badań;

D.U2. wyjaśnia znaczenie badań dostępności farmaceutycznej dla oceny biorównoważności różnych postaci leku i przedstawić wpływ postaci leków i warunków badania na wyniki tych badań;

D.U4. przewiduje skutki zmiany dostępności farmaceutycznej i biologicznej substancji leczniczej w wyniku modyfikacji wybranych postaci leku;

D.U38. korzysta ze źródeł informacji na temat badań dostępności biologicznej i biorównoważności oraz dostępności farmaceutycznej, w tym wytyczne, publikacje naukowe i przepisy prawa;

D.U39. łączy informacje z różnych dyscyplin w celu przewidywania skuteczności terapeutycznej, w zależności od rodzaju postaci leku i miejsca aplikacji;

D.U41. interpretuje wyniki badań w zakresie oceny biofarmaceutycznej różnych postaci leku;

Kod W zakresie kompetencji społecznych:

B.K1. korzysta z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji;

B.K3. jest zdolny do pracy w zespole;


Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia realizowanych w ramach modułów:

- technologia postaci leku I i II,

- przedmiotów warunkujący dopuszczenie do technologii postaci leku I i technologii postaci leku II

- anatomia

- fizjologia

- farmakologia z farmakodynamiką,

- patofizjologia,

- farmakokinetyka,

- statystyka

- farmakokinetyka.Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecność na zajęciach,

2. Pozytywny wynik kolokwium testowego i opisowego


Szczegółowe regulaminy określający formę i warunki zaliczenia dostępne są na stronie internetowej Jednostki.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie:

• uczestnictwa i aktywności na seminariach,

• wyniku pisemnego zaliczenia końcowego w formie pisemnej oraz testu wielokrotnego wyboru


Całościowa ocena studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.


W zakresie wiedzy:

• generowanie odpowiedzi

• rozpoznawania odpowiedzi (test wielokrotnego wyboru)

W zakresie umiejętności:

• poszukiwanie informacji fachowej, jej zastosowania, analizy i syntezy do prezentacji ustnej i pracy pisemnej,

• posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami i technikami prezentacji (oprogramowanie i sprzęt)

W zakresie postaw:

• ocena przez prowadzącego w trakcie dyskusji na seminariachMetody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny dotyczący zagadnień z zakresu biofarmacji, w tym szczególnie zależności dostępności biologicznej i farmaceutycznej od składu i technologii sporządzania postaci leku)

• metody aktywizujące –rozwiązywanie problemów przestawionych przez prowadzącego, dyskusja nad nimi, prezentacja ustna dotycząca zadanego przez prowadzącego tematu z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych.


Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta.


Godziny kontaktowe:

• wykłady 20 godz.

• seminaria 25 godz.

Przygotowanie do seminariów 45 godz.

• dobór, wyszukanie odpowiedniej literatury przedmiotu 5 godz.,

• zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 godz.,

• przygotowanie prezentacji ustnej 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

• analiza informacji z seminariów i wykładów 5 godz.

• czytanie literatury przedmiotu 15 godz.

• utrwalenie wiadomości i przygotowanie do zaliczenia pisemnego 10 godz.


Łączna ilość godzin: 120 godz. co odpowiada 4 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot biofarmacja umożliwia studentom zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na dostępność biologiczną substancji leczniczej w zależności od rodzaju postaci leku i drogi podania.

Pełny opis:

Kształcenie w zakresie przedmiotu biofarmacja służyć ma poznaniu problematyki dotyczącej wpływu szeregu czynników na dostępność biologiczną substancji leczniczej w zależności od rodzaju postaci leku i drogi podania. Poruszane są zagadnienia związane z zależnością dostępności farmaceutycznej i biologicznej, ich uwarunkowaniami fizykochemicznymi i technologicznymi oraz konsekwencjami dla efektu terapeutycznego i/lub toksycznego po podaniu leku. Omawiany jest wpływ różnych postaci leku i ich modyfikacji na dostępność farmaceutyczną i biologiczną. Poruszane są też zagadnienia związane z oceną leków generycznych i wykazania podobieństwa leku generycznego w stosunku do referencyjnego zarówno w warunkach in vitro jak też in vivo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• „Biofarmacja”, Sznitowska M., Kaliszan R.- red., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013

• „Farmacja praktyczna” wyd. II pod red. R. Jachowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016,

• „Kliniczna farmakologia okulistyczna”, wyd. II, red. M.E. Prost, R. Jachowicz, J.Z. Nowak, Edra Urban&Partner, 2016

Literatura uzupełniająca:

• wszelkie dostępne źródła piśmiennictwa fachowego jak np. https://www.pubmed.gov

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.