Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmacja praktyczna w aptece

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-FarPra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmacja praktyczna w aptece
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Krystyna Chmal-Jagiełło, Anna Czech, Justyna Dymek, Anna Giżycka, Witold Jamróz, Mateusz Kurek, Barbara Pieszczek-Nowak, Jolanta Pyteraf, Jakub Szlęk, Krzysztof Woyna-Orlewicz, Elżbieta Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest:

• przygotowanie praktyczne studentów do pracy w aptece ogólnodostępnej,

• przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia roli farmaceuty w świetle obowiązującego prawa,

• kształtowanie nowego spojrzenia na zadania farmaceuty, a także członka zespołu medycznego w systemie opieki zdrowotnej.

• zapoznanie z zakresem i zasadami pracy w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej.

• zapoznanie z receptariuszem szpitalnym i gospodarką lekiem w szpitalu.

• zapoznanie z zasadami realizacji recept, kontroli poprawności zrealizowanych recept oraz z wymogami formalnymi dotyczącymi recept na środki psychotropowe i substancje odurzające.

• poradnictwo w zakresie stosowania leków ze zwróceniem uwagi na formę leku, rodzaj opakowania, drogę aplikacji.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

E.W1 Potrafi opisać zasady wydawania leków z apteki na podstawie zlecenia lekarskiego i bez recepty, a także system dystrybucji leków w Polsce;

E.W5 Potrafi omówić lub zademonstrować sposób aplikacji leku w zależności od rodzaju postaci leku, a także rodzaju opakowania i systemu dozującego;

E.W12 Potrafi wyjaśnić rolę farmaceuty w nadzorowaniu farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych;

C.U11 potrafi doradzić właściwy sposób użycia leku w zależności od jego postaci, jego składu i właściwości aplikacyjnych;

E.W18 zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma, bazy danych);

E.W21 Potrafi wykorzystywać charakterystyki produktów leczniczych i wyrobów medycznych do pozyskiwania informacji o produktach leczniczych;


W zakresie umiejętności:

D.U18 Potrafi w sposób zrozumiały udzielić informacji o działaniu leku;

E.U3 Potrafi wymienić grupy produktów leczniczych wymagające specjalnych warunków przechowywania;

E.U4 Potrafi opisać właściwy sposób postępowania z lekiem w czasie jego używania, opisuje etapy postępowania z lekiem w aptece otwartej i szpitalnej od momentu decyzji o zamówieniu do wydania pacjentowi. Prawidłowo demonstruje sposób użycia wyrobów medycznych i testów diagnostycznych, doradza wybór produktu leczniczego;

D.U44 Udziela porad w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania leku;

E.U28 Potrafi prawidłowo zrealizować receptę lekarską z użyciem programu aptecznego. Udziela w sposób zrozumiały odpowiednich informacji dotyczących wydawanego leku, z uwzględnieniem sposobu przyjmowania, w zależności od jego formy farmaceutycznej;


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych

A.K2 Dostosowuje sposób przekazywania informacji do osób z ograniczeniami warunkowanymi chorobą.


Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia modułów:

• technologia postaci leku I i II,

• praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej,

• farmakognozja,

• farmakologia.


Forma i warunki zaliczenia:

Całościowa ocena studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:


W zakresie wiedzy:

• test wyboru

• krótkie ustrukturyzowane pytania

W zakresie umiejętności:

• ocena na podstawie opisu przypadku uwzględniające: znajomość przedmiotu, wyszukiwanie informacji, zdolność osądu

W zakresie postaw:

• obserwacja przez prowadzącego zajęcia


Zaliczenie pisemne składa się z dwóch części:

• testu pisemnego

• opisu przypadku - wydania produktów leczniczych na podstawie recepty lekarskiej.


Obie części muszą zostać zaliczone aby uzyskać zaliczenie modułu.


Studenci mogą zdobyć 30% punktów z opisu przypadku w trakcie zajęć z realizacji recept w przypadku zaliczenia wszystkich przewidzianych zadań.


Szczegółowe warunki zaliczenia zostały określone w regulaminie przedmiotu.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Bieżąca ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych w oparciu o obserwację pracy studentów w trakcie zajęć tj. aktywności w dyskusji, burzy mózgów, pokazów.

• Ocena podsumowująca efektów kształcenia w zakresie wiedzy w oparciu o zaliczenie końcowe w formie testu oraz opis przypadku.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne:

• metody podające:

o wykład informacyjny,

o prelekcja,

o objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody problemowe:

o wykład problemowy,

• metody aktywizujące:

o metoda przypadków,

o dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

• metody praktyczne:

o pokaz


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykłady 5 godz.

• ćwiczenia 25 godz.

Praca własna studenta:

• Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

• Przygotowanie do zaliczenia 20 godz.


W sumie: 60 godzin = 2 pkt ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Program zajęć uwzględnia następujące aspekty:- organizacja zaopatrzenia ludności w leki i działalność aptek ogólnodostępnych w Polsce i na świecie,- zapoznanie z rolą farmaceuty, jako członka zespołu medycznego w systemie opieki zdrowotnej, - zapoznanie z zakresem i zasadami pracy w aptece ogólnodostępnej oraz w aptece szpitalnej, w świetle obowiązującego prawa,- zapoznanie z zasadami realizacji recept, kontroli poprawności zrealizowanych recept oraz z wymogami formalnymi dotyczącymi recept na środki psychotropowe i substancje odurzające,- poradnictwo w zakresie stosowania leków ze zwróceniem uwagi na formę leku, rodzaj opakowania, drogę aplikacji.

Pełny opis:

Farmacja praktyczna w aptece jest realizowana jako blok zajęciowy razem z opieką farmaceutyczną. Zajęcia realizowane w oparciu o wykłady i ćwiczenia praktyczne mają dostarczyć studentom wiadomości teoretyczne jak i praktyczne wskazówki pomocne w edukacji pacjentów. W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące: organizacji zaopatrzenia ludności w leki i działalności aptek ogólnodostępnych w Polsce i na świecie, a także organizacji zaopatrzenia w leki pacjentów hospitalizowanych w aptekach szpitalnych. Wskazywane są zadania jakim muszą sprostać apteki szpitalne oraz ich działania w celu racjonalizacji gospodarki lekiem. Zwracana jest także uwaga na specjalistyczną działalność aptek szpitalnych w zakresie żywienia pozajelitowego, przygotowania leków cytostatycznych, nadzorowania leków w badaniach klinicznych, a także udział w tworzeniu Receptariusza Szpitalnego. Ze względu na zmieniające się przepisy szczególną uwagę poświęca się zasadom wydawania leków z apteki ogólnodostępnej i poprawnej realizacji recept. Omawiane są na konkretnych przykładach wzory recept lekarskich i wymogi formalne dotyczące recept wystawianych na leki refundowane i nierefundowane oraz zasady wydawania leków z apteki. Studenci praktycznie kontrolują poprawność zrealizowanych recept lekarskich (otaksowanie recepty), a także są zapoznawani z wymogami formalnymi dotyczącymi wydawania z apteki środków psychotropowych i odurzających. Ponadto poruszane są zagadnienia związane z: właściwym przechowywaniem leków w aptece, kontrolą stanów magazynowych, kontrolą terminów ważności leków, wykorzystaniem i obsługą aptecznych programów wspomagających ekspedycję leków. W trakcie ćwiczeń praktycznych studenci korzystając z udostępnionych preparatów uczą się poradnictwa w zakresie wyboru formy leku i sposobu aplikacji· na przykładzie preparatów stosowanych w cukrzycy, nadciśnieniu, astmie,· preparatów wziewnych,· preparatów w schorzeniach uszu, gardła i przyzębia,· preparatów związanych z opatrywaniem ran.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jachowicz R., “Farmacja praktyczna”, PZWL, Warszawa, 2016 r.

2. Sznitowska M. „Farmacja stosowana, technologia postaci leku" PZWL, Warszawa, 2017 r.

3. Emeryk A., Kurzawa R. i Bręborowicz A. „Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci”; Wrocław, 2007 r.

4. Tatoń J., Czech A. i Bernas M. „Diabetologia kliniczna” Warszawa, 2008 r.

5. Rutler P. „Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie”; Wrocław 2006 r.

6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Literatura uzupełniająca

1. Grey, Joseph. Leczenie ran w praktyce. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2013, 84 s. ISBN 978-83-200-3900-9

2. Grzelewska-Rzymowska, Iwona. Pneumonologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 308 s. ISBN 978-83-200-6012-6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.