Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-Farmak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakoterapia
Jednostka: Zakład Farmacji Klinicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wesołowska
Prowadzący grup: Agnieszka Cios, Dominika Dudek, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Jerzy Gąsowski, Anna Głuszewska, Tomasz Grodzicki, Barbara Gryglewska, Łukasz Hońdo, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Ewa Klimek, Anna Partyka, Magdalena Piętka, Karolina Piotrowicz, Paweł Różanowski, Anetta Undas, Anna Wesołowska, Daria Wilczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie studenta z farmakoterapią wybranych schorzeń, a szczególnie chorób cywilizacyjnych.

2. Zapoznanie studenta z rola farmaceuty i możliwościami jakie może on pełnić jako członek komitetu terapeutycznego lub farmaceuta kliniczny.

Efekty kształcenia:

W zakresie

wiedzy: Student zna i rozumie:

W1: zna i rozumie znaczenie i role farmaceuty w nadzorowaniu farmakoterapii osób przewlekle chorych [E.W12]

W2: zna i rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi w stanach chorobowych [E.W14]

W3: zna i rozumie przyczyny oraz metody zapobiegania i zmniejszania częstości występowania niepożądanych działań leków [E.W15]

W4: zna kryteria wyboru leków oraz wskazania kliniczne do prowadzenia terapii monitorowanej stężeniami leków w płynach biologicznych organizmu [E.W17]

W5: zna rolę farmaceuty w prowadzeniu badań klinicznych [E.W23]

W6: zna zagadnienia dotyczące nowoczesnej farmakoterapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających przewlekłego leczenia, w oparciu o zasady postępowania medycznego określanego jako medycyna oparta na dowodach (evidence based medicine), standardy terapeutyczne oraz wytyczne polskich i europejskich towarzystw lekarskich [E.W24]

W7: zna zasady współpracy farmaceuty i lekarza, które są podstawą współczesnej farmakoterapii, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących opracowywania receptariusza szpitalnego oraz standardów terapeutycznych [e.W27]


Umiejętności: Student potrafi:

U1: przygotowuje plan monitorowania farmakoterapii, określając rodzaj wskaźników wykorzystywanych w ocenie skuteczności oraz częstotliwość pomiaru tych wskaźników [E.U6]

U2: określa zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią w różnych grupach pacjentów oraz planuje działania prewencyjne [E.U9]

U3: przewiduje wpływ różnych czynników na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje problemy dotyczące indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii [E.U37]

U5: aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego, współpracując z lekarzem, pielęgniarką oraz diagnostą laboratoryjnym, w celu wyboru optymalnego sposobu leczenia [E.U39]


Kompetencji społecznych: Student jest gotów do:

K1: potrafi kierować pracami zespołu i współpracować w środowisku multidyscyplinarnym oraz ponosić odpowiedzialność za pracę własną i innych [Ogólne efekty kształcenia g]

Wymagania wstępne:

Zaliczenie z modułów: Farmakologia z farmakodynamiką, Toksykologia

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:


1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z każdego z kolokwiów odbywających się podczas seminariów (za pozytywny wynik przyjmuje się uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi w kolokwium, które składa się z pytań teoretycznych oraz problemowych polegających na rozwiązaniu konkretnego przypadku klinicznego). Student, który otrzyma ocenę niedostateczną z kolokwium/kolokwiów, ma możliwość jej/ich poprawy w jednym, wyznaczonym przez koordynatora przedmiotu, terminie.


oraz


2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego egzaminu (za pozytywny wynik przyjmuje się uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi z egzaminu, na który składa się w równych ilościach test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią oraz krótkie uzupełnienie treści zdania).


Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie uzyskanej punktacji procentowej na egzaminie wg następującej skali: ndst, dst, +dst, db, +db, bdb. W przypadku uzyskania przez Studenta na egzaminie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi (pozytywny wynik egzaminu) oraz uzyskania z pisemnych kolokwiów średniej ocen co najmniej 4.0 końcowa ocena Studenta może być podwyższona o pół stopnia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wykład: egzamin pisemny, kolokwia teoretyczne - uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi z pisemnego egzaminu końcowego - pozytywny wynik wszystkich cząstkowych kolokwiów pisemnych (średnia minimum 3,0)

seminarium: egzamin pisemny, kolokwia teoretyczne - pozytywny wynik wszystkich cząstkowych kolokwiów pisemnych (średnia minimum 3,0) - uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi z pisemnego egzaminu końcowego

ćwiczenia: kolokwia teoretyczne, obserwacja pracy studenta, ocena grupy - aktywny udział w dyskusji i analizie przypadków klinicznych - uzyskanie min 60% pozytywnych odpowiedzi z pisemnego egzaminu końcowego

Terminy egzaminów i zaliczeń:

egzamin pisemny w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022 ustalony z porozumieniu z przedstawicielem roku oraz Opiekunem roku

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

metody podające: prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

metody praktyczne: seminarium

metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna i metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

łączny nakład pracy studenta: 140 godzin

liczba godzin kontaktowych: 75 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

1. Wytyczne polskich/europejskich towarzystw lekarskich (m in.: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, EULAR, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego) dostępne w intrenecie (www.cukrzyca.info.pl; www.nadcisnienietetnicze.pl; www.reumatologia.ptr.net.pl, www.psychiatria.pl, www.ptderm.pl; www.eular.org; www.ptp.edu.pl)

2. A.Januszewicz, A. Prejbisz: Przypadki kliniczne w nadciśnieniu tętniczym. Medical Education 2011

3. M. Jarema red.: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Via Medica 2011

4. zarejestrowane w Polsce programy lekowe (www.mz.gov.pl/programy-lekowe) szczególnie w immunoterapii onkologicznej oraz stwardnienia rozsianego

literatura dodatkowa:

1. K. Orzechowska-Juzwenko: Farmakologia kliniczna. Górecki, 2017

2. rekomendacje farmakoterapii schorzeń cywilizacyjnych publikowane na stronach Medycyny Praktycznej: www.mp.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.