Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leki pochodzenia naturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-LekPoc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Leki pochodzenia naturalnego
Jednostka: Katedra Farmakognozji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irma Podolak
Prowadzący grup: Karolina Grabowska, Justyna Makowska-Wąs, Irma Podolak, Danuta Sobolewska, Dagmara Wróbel-Biedrawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie umiejętności zdefiniowania profilu działania roślinnego preparatu złożonego w oparciu o jego skład, wraz ze wskazaniem potencjalnych działań niepożądanych.

Zdobycie umiejętności właściwego wyboru przetworu galenowego z substancji roślinnych w celu uzyskania określonego profilu działania, z uwzględnieniem szczególnych grup pacjentów, np. kobiety w ciąży, dzieci.

Zapoznanie się z przykładami leków pochodzenia naturalnego i suplementów diety obecnych na rynku krajowym.

Zdobycie umiejętności związanych z udzielaniem informacji i doradztwem dotyczącym stosowania substancji roślinnych i ich przetworów oraz złożonych preparatów pochodzenia naturalnego poprzez ćwiczenie symulowanych sytuacji aptecznych.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:


I. W zakresie wiedzy, student :

D.W41- wyjaśnia problematykę leków pochodzenia naturalnego oraz suplementów diety zawierających lecznicze surowce roślinne oraz ich zastosowanie w profilaktyce i terapii różnych jednostek chorobowych;

D.W42- przedstawia zasady projektowania złożonych preparatów roślinnych, z uwzględnieniem składu chemicznego surowców roślinnych, ich dawkowania, działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami;

D.W43- przedstawia kryteria oceny jakości leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety;

D.W44- przedstawia zasady wprowadzania na rynek leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety zawierających surowce roślinne;

D.W45- wyjaśnia problematykę badań klinicznych leków roślinnych oraz pozycję i znaczenie fitoterapii w systemie medycyny konwencjonalnej;

D.W46- wymienia i charakteryzuje mechanizmy działania substancji roślinnych na poziomie biochemicznym i molekularnym;

D.W47- potrafi wymienić rynkowe produkty lecznicze pochodzenia roślinnego oraz metody ich wytwarzania.


II. W zakresie umiejętności, student:


D.U35- projektuje skład preparatu roślinnego o określonym działaniu;

D.U36- ocenia profil działania określonego preparatu na podstawie znajomości jego składu;

D.U37- udziela pełnej informacji na temat preparatu roślinnego znajdującego się w obrocie, podaje jego zastosowanie lecznicze, opisuje interakcje oraz skutki działań niepożądanych;

D.U66- przedstawia informacje dotyczące leku pochodzenia naturalnego w sposób przystępny i dostosowany do poziomu odbiorców;

D.U67- udziela porad w zakresie stosowania, przeciwwskazań, interakcji i działań niepożądanych leków pochodzenia roślinnego;

D.U68- formułuje problemy badawcze związane z lekiem pochodzenia roślinnego;


Wymagania wstępne:

na zajęciach seminaryjnych obecność obowiązkowa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecność obowiązkowa ś na zajęciach seminaryjnych

2. Aktywny udziału w dyskusjach w trakcie seminariów

3. Wykonanie zadań zespołowych i indywidualnych – rozwiązywanie case studies

4. Uzyskania pozytywnych ocen z poszczególnych kolokwiów na seminariach

5. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa


Forma zaliczenia seminarium - kolokwia pisemne

Forma zaliczenia wykładu - testMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i kolokwiów pisemnych z poszczególnych tematów zarówno seminaryjnych jak i wykładowych. Dodatkowe kryteria oceny stanowią stopień przygotowania merytorycznego do bieżących zajęć oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu rozwiązywania case studies określonych przez prowadzącego zajęcia.


Zaliczenie seminarium wymaga uzyskania co najmniej 60%

wartości merytorycznej; oceny przyznawane są następująco: 60 -

68% = ocena dst; 68,01-76% = ocena ponad dst; 76,01-84% =

ocena db; 84,01-92% = ocena ponad db; 92,01-100% = ocena bdb


Zaliczenie treści wykładowych: próg zaliczenie testu wynosi 60%;

oceny przyznawane są następująco: 60 - 68% = ocena dst;

68,01-76% = ocena ponad dst; 76,01-84% = ocena db;

84,01-92% = ocena ponad db; 92,01-100% = ocena bdb


Na ocenę końcową składa się w 20% ocena z testu z treści wykładowych, a w 80% średnia z kolokwiów z tematów seminaryjnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów poprzez stymulowanie samodzielnych poszukiwań informacji i uzupełniania wiedzy a także ćwiczenie umiejętności ich krytycznej oceny. Stosowane metody dydaktyczne obejmują metody poddające (wykład problemowy wprowadzający do zagadnień związanych z fitoterapią) oraz aktywizujące (1. dyskusja w trakcie seminariów nad omawianą problematyką leków roślinnych stosowanych w terapii określonej grupy schorzeń, 2. praca w grupie, 3. rozwiązywanie case studies ,4. Dyskusja dotycząca składu preparatów handlowych, 5. Projektowanie składu preparatu o określonym kierunku działania)

Bilans punktów ECTS:

wykład 10h;

seminarium 20h;

zbieranie informacji do zadanej pracy (case) 10h;

przygotowanie do zajęć 20h (zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz stronami WWW)

Łączny nakład pracy studenta 60 godzin nakładu pracy studenta

liczba godzin kontaktowych 30h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

A. wykłady:

Poszukiwanie nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego; Aspekty legislacyjne leków roślinnych; Leki przeciw nowotworowe i immunotropowe; Medyczna marihuana; Wyniki badań klinicznych wybranych substancji roślinnych

B. seminaria:

Fitoterapia schorzeń układu krążenia; układu nerwowego (leki uspokajające, przeciwdepresyjne, adaptogenne); schorzenia układu moczowo – płciowego; leki stosowane w schorzeniach układu oddechowego; leki stosowane w schorzeniach przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych; leki dermatologiczne; fitoterapeutyki stosowane w okresie ciąży. Każdy temat obejmuje krótką rekapitulację wiedzy o etiologii i objawach poszczególnych schorzeń, zbiera i podsumowuje wiadomości o surowcach, które mają znaczenie w terapii danego schorzenia i przedstawia preparaty złożone. Szczególną uwagę zwraca się na działania niepożądane, przeciwwskazania oraz interakcje z innymi lekami.

Studenci są zobowiązani do zaznajomienia się z bieżącym tematem. Przedstawiane i omawiane są dostępne na rynku preparaty handlowe, szczególny nacisk położony jest na działania niepożądane i interakcje. Studenci rozwiązują problemy – case studies. Ponadto, na podstawie podanego składu preparatu określają kierunek działania i uzasadniają dobór właśnie takich surowców.

Literatura:

E. Lamer-Zarawska, Fitoterapia i leki roślinne, PZWL 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.