Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka farmaceutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-OpiFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Opieka farmaceutyczna
Jednostka: Zakład Farmacji Społecznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zaliczany do grupy przedmiotów "Praktyka farmaceutyczna".

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w znacznej części z wykorzystaniem metod problemowych. Jego celem jest wskazanie słuchaczom w jaki sposób, w praktyce mogą wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów realizowanych podczas wcześniejszych lat studiów, do pracy z pacjentem w aptece ogólnodostępnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skowron
Prowadzący grup: Justyna Dymek, Anna Gołda, Agnieszka Skowron, Elżbieta Żmudzka
Strona przedmiotu: http://farmacja.cm.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest przygotowanie do prowadzenia i dokumentowania opieki farmaceutycznej w aptece, w celu nadzorowania prawidłowego przebiegu farmakoterapii pacjenta.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy absolwent:

W1. podaje definicję opieki farmaceutycznej, wymienia działania realizujące jej ideę (EW6)

W2. wymienia pytania wchodzące w skład wywiadu farmaceutycznego (EW7)

W3. podaje zasady klasyfikacji problemów lekowych, przedstawia system klasyfikacji DRP wg. PCNE (EW7)

W4. wymienia podstawowe informacje, które należy gromadzić i przetwarzać w procesie opieki farmaceutycznej,(EW8)

W5. wskazuje narzędzia, które mogą posłużyć do gromadzenia informacji w ramach opieki farmaceutycznej (EW8)

W6. wymienia akty prawne, które regulują kwestie prowadzenia opieki farmaceutycznej, (EW9)

W7. opisuje zasady gromadzenia danych wrażliwych w procesie opieki farmaceutycznej (EW9)

W8. opisuje proces edukacji pacjenta (EW10)

W9. wymienia działania podejmowane przez farmaceutów w celu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii (E11)

W10. podaje definicję potrzeby lekowej, (EW13)

W11. podaje przykłady działań podejmowanych przez farmaceutów w związku z zaspokojeniem potrzeb lekowych pacjentów, (EW13)


W zakresie umiejętności:

U1. wykrywa i klasyfikuje problemy lekowe oraz proponuje sposoby ich rozwiązania (EU3)

U2. przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie celów terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich realizację (EU5)

U3. przygotowuje plan monitorowania farmakoterapii określając rodzaj wskaźników wykorzystywanych w ocenie skuteczności oraz częstotliwość pomiaru tych wskaźników (EU6)

U4. określa i różnicuje zakres informacji zdrowotnych potrzebnych farmaceucie w procesie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z różnymi chorobami przewlekłymi (EU7)

U5. przygotowuje plan edukacji pacjenta w celu rozwiązania wykrytych problemów lekowych (EU8)

U6. przeprowadza wywiad z pacjentem w celu zebrania od informacji niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia opieki farmaceutycznej (EU31)

U7. przygotowuje dla pacjenta zindywidualizowane materiały edukacyjne, w tym ulotki dotyczące leków oraz zasad samodzielnego monitorowania wybranych parametrów klinicznych (EU32)

U8. określa potrzeby lekowe pacjenta oraz ocenia stopień ich zaspokojenia na podstawie analizy uzyskanych informacji (EU34)

U9. przeprowadza edukację pacjenta związaną ze stosowanymi przez niego lekami oraz innymi problemami dotyczącymi jego zdrowia i choroby, jeżeli mogą mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii (EU35)

U10. korzysta z drukowanych i elektronicznych narzędzi dokumentowania opieki farmaceutycznej (EU36)


K1 współpracuje z zespołem terapeutycznym w celu wypracowania optymalnych dla pacjenta działań


Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu potwierdza, że:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z działaniem leków, w tym czynniki wpływające na ich działanie, drogi podania i dawkowanie, zasady prawidłowego kojarzenia

- zna właściwości farmakokinetyczne, farmakologiczne, wskazania i przeciwwskazania poszczególnych grup leków, przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i zapobiega im

- przewiduje skutki zmiany dostępności farmaceutycznej i biologicznej substancji leczniczej w wyniku modyfikacji postaci leku,

- wyjaśnia znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu leczniczego dla jego działania, ocenia właściwości aplikacyjne formy leku na podstawie jego składu i doradza właściwy sposób jego użycia, w zależności od postaci leku

- zna i rozumie zasady finansowania świadczeń zdrowotnych, w szczególności leków, z funduszy publicznych

- obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

- realizacji wszystkich zadań przewidzianych w ramach ćwiczeń obejmujących rozwiązanie przypadku w ramach pracy w grupie oraz w ramach pracy indywidualnej, opracowanie przeglądu lekowego, przygotowanie materiału lub przeprowadzenie edukacji pacjent w ramach doradztwa farmaceutycznego

- uzyskania co najmniej 50% punktów z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny ciągłej (waga 0,3) oraz oceny końcowej (waga 0,7).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty przedmiotu weryfikowane są w ramach oceny ciągłej prowadzonej podczas zajęć (w oparciu o wystandaryzowane kwestionariusze) oraz oceny końcowej, którą stanowi obiektywny ustrukturyzowany egzamin praktyczny (OSPE).

Ocena ciągła pracy studentów obejmuje ocenę indywidualnego wkładu studenta w ramach pracy w grupie w części zajęć prowadzonych metodą problem based learning. Ocenie podlegają elementy związane z pracą w grupie (aktywność podczas zajęć, merytoryczny wkład w dyskusję, wypełnianie ról grupowych) oraz merytoryczny wkład obejmujący działania prowadzące do wykrycia i rozwiązania problemów lekowych, w tym udokumentowanie tych działań w ramach indywidualnego konta w aplikacji FONTiC.

Ocena ciągła obejmuje również aktywność i merytoryczny wkład podczas zajęć dotyczących doradztwa w samoleczeniu oraz opracowania przeglądu lekowego.


Ocena końcowa obejmuje 6 stacji, w ramach których ocenie podlegają umiejętności i wiedza na temat wywiadu farmaceutycznego, edukacji pacjenta, wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz dokumentowania opieki farmaceutycznej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie aktywizującej w oparciu o opracowane przypadki kliniczne. Podstawową metodą dydaktyczną jest klasyczna metoda problemowa.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 45 godz.


Praca własna studenta: 75 godz.

Przypomnienie wiadomości z innych przedmiotów wymaganych do uczestnictwa w zajęciach – 15 godz.

Wybór i zapoznanie się z literaturą (+strony www) konieczną do opracowania analizy przypadków (m.in. wytyczne terapeutyczne) – 50 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 10 godz.


Łącznie 120 godzin nakładu pracy studenta = 4 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń. Celem zajęć jest przygotowanie do realizacji idei opieki farmaceutycznej w praktyce aptecznej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń. Celem zajęć jest przygotowanie do realizacji idei opieki farmaceutycznej w praktyce aptecznej. Zajęcia obejmują analizę i rozwiązanie przypadków klinicznych, w których zawarto problemy lekowe. Ponadto w ramach zajęć student uczy się prowadzenia doradztwa w samoleczeniu oraz wykonywania prostych przeglądów lekowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego, A. Skowron; FALL 2011

2) Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób. K. Lennenckie, K. Hagel, K.Przodziono , Red. Wyd. II pol. B. Filipek, MedPharm Polska 2016

3) Farmacja praktyczna. Red. R. Jachowicz. PZWL, Warszawa 2017;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.