Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo farmaceutyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-PraFar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Prawo farmaceutyczne
Jednostka: Zakład Farmacji Społecznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prawo farmaceutyczne należy do grupy przedmiotów z zakresu praktyki farmaceutycznej.

Pełny opis:

Przedmiot zawiera treści dotyczące regulacji prawnych polskich i unijnych obowiązujących w obszarach związanych z rynkiem farmaceutycznym w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jachowicz
Prowadzący grup: Justyna Dymek, Michał Jachowicz, Michał Kobylarz, Elżbieta Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi w obszarze rynku farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasad podejmowania i prowadzenia działalności aptekarskiej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy absolwent:

E.W2. Potrafi opisać i interpretować przepisy prawne dotyczące wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety z apteki;

- Wymienia akty prawne regulujące zasady wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety z apteki, (S1, S2)


E.W3. Potrafi opisać zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz funkcjonowania hurtowni i zaopatrywania aptek

- Wymienia akty prawne regulujące zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz funkcjonowania hurtowni i zaopatrywania aptek (W5)


E.W4. Potrafi opisać zasady ewidencjonowania recept lekarskich oraz zasady przechowywania leków.

- Opisuje zasady ewidencjonowania recept lekarskich oraz zasady przechowywania leków, (W1,S2)

- Przypisuje poszczególnym kategoriom personelu fachowego aptek zakres odpowiedzialności za ewidencjonowanie i przechowywanie leków (W3)


E.W6. Potrafi opisać ideę opieki farmaceutycznej.

- Podaje definicję opieki farmaceutycznej, (W7)

- Wymienia działania zawodowe mieszczące się w kategorii usług farmaceutycznych z obszaru opieki farmaceutycznej (W7,W5)


E.W9. Potrafi opisać podstawy prawne prowadzenia opieki farmaceutycznej w warunkach polskiego systemu zdrowotnego.

- Wymienia akty prawne, które odnoszą się do usług realizowanych w ramach opieki farmaceutycznej, (W7,W5)


E.W10. Zna akty prawne dotyczące rynku farmaceutycznego

- Wymienia akty prawne, regulujące rynek farmaceutyczny,(W6,S3)


E.W28 Potrafi opisać zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety.

- Podaje definicje produktu leczniczego, wymienia rodzaje procedur związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety (W4),

- Wymienia instytucje odpowiedzialne za dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety w Polsce (W4),


E.W30 Potrafi opisać prawem zakres obowiązków oraz wymogi formalne dla osób uzyskujących rękojmię prowadzenia apteki (ogólnodostępnej i szpitalnej), punktu aptecznego i hurtowni farmaceutycznej

- Wymienia określone w prawie farmaceutycznym obowiązki kierownika apteki, punktu aptecznego i hurtowni farmaceutycznej oraz wymogi, które musi spełniać osoba ubiegająca się o pełnienie tych funkcji (W1,W3)


E.W32 Potrafi opisać funkcjonowania samorządu zawodowego aptekarzy

- wymienia organy samorządu aptekarzy (W2)

- podaje prawa i obowiązki farmaceuty wynikające z przynależności do samorządu aptekarzy (W2)


E.W33 Potrafi opisać zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego, zna metody marketingu farmaceutycznego i stosowne przepisy prawne.

- Wymienia instytucje odpowiedzialne za kontrolę obrotu hurtowego i detalicznego leków (S7),

- Ocenia reklamy leków pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem (S6)


W zakresie umiejętności absolwent:

E.U13 Potrafi wskazać instytucje publiczne odpowiedzialne za kontrolę i nadzorowanie działalności jednostek w zakresie wytwarzania oraz prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, kosmetykami i suplementami diety

- Porównuje zakres odpowiedzialności instytucji kontrolujących wytwarzanie i obrót lekami, wyrobami medycznymi, kosmetykami i suplementami diety (S7),


E.U14 Potrafi opisać rolę i zadania poszczególnych organów samorządu zawodowego oraz wskazać prawa i obowiązki jego członków

- Porównuje rolę i zadania poszczególnych organów samorządu zawodowego (W2,W3)

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga wykazania się przez studenta znajomością podstawowych regulacji prawnych związanych wykonywaniem zawodu farmaceuty, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności aptek oraz zasad dokonywania obrotu produktem leczniczym, a także zasad nadzoru wykonywanego przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej


Zaliczenie modułu następuję w formie testu. Celem uzyskania zaliczenia konieczne jest uzyskanie ponad 50% punktów z całościowej punktów możliwych do uzyskania. Każde pytanie, na którego udzielono prawidłowej odpowiedzi oceniane jest na 1 pkt.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metodą sprawdzenia efektów kształcenia uzyskanych przez studentów jest:

a) test

b) analiza studium przypadku (kazus)

c) sporządzanie projektu i analiza treści określonych kategorii umów lub pism procesowych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące – seminarium


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin


Zapoznanie z materiałami niezbędnymi do realizacji pracy w trakcie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego: 30 godzin


Utrwalenie i zrozumienie zagadnień przekazanych podczas zajęć: 30 godzin


Łącznie: 90 godzin nakładu pracy studenta


Skrócony opis:

Prawo farmaceutyczne należy do grupy przedmiotów z zakresu praktyki farmaceutycznej. Przedmiot zawiera treści dotyczące regulacji prawnych polskich i unijnych obowiązujących w obszarach związanych z rynkiem farmaceutycznym w Polsce.

Pełny opis:

Wykład:

1. Prawne podstawy wykonywania zawodu farmaceuty,

2. Funkcje i zasady organizacji samorządu aptekarskiego

3. Prawne podstawy i rodzaje odpowiedzialności farmaceuty z tytułu świadczenia usług farmaceutycznych

4. Prawne podstawy i zasady prowadzenia obrotu produktami leczniczymi w Polsce

5. Apteka jako przedsiębiorstwo stanowiące placówkę ochrony zdrowia publicznego

6. Prawne uwarunkowania podejmowania i zasady prowadzenia działalności aptekarskiej.

Seminarium:

1. Podstawy prawne realizacji recept w aptece ogólnodostępnej. Wymogi formalne i merytoryczne realizacji recept. Realizacja recept na leki recepturowe.

2. Aspekty prawne obrotu lekami psychotropowymi i odurzającymi. Zasady przechowywania i wydawania z apteki tych środków.

3. System źródeł prawa i zasady wykładni i stosowania prawa

4. Procesowa pozycja farmaceuty w postępowaniu przez organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

5. Sądowo-administracyjna kontrola w kontekście funkcjonowania rynku usług aptekarskich

6. Prawne aspekty marketingu w aptece

7. Zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Literatura:

1. Jachowicz R. (red.), 2016, Farmacja Praktyczna, PZWL, Warszawa

2. Kondrat M. (red.), 2016, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

3. Krekora M., Adamczyk J. (red.), 2016, Meritum Prawo Farmaceutyczne, Wolters Kluwer, Warszawa

4. Kwiatkowska M., 2017, Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I, Wolters Kluwer, Warszawa

5. Kwiatkowska M., 2017, Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II, Wolters Kluwer, Warszawa

6. Ogiegło L. (red.), 2015, Prawo farmaceutyczne. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa

7. Olszewski W.L. (red.), 2016, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

9. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.