Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia postaci leku III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-TecPo3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku III
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Jakub Boratyński, Witold Brniak, Anna Cedro-Niwińska, Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Anna Krupa, Mateusz Kurek, Ewelina Łyszczarz, Aldona Maciejewska, Aleksander Mendyk, Krzysztof Niwiński, Adam Pacławski, Jolanta Pyteraf, Jakub Szlęk, Krzysztof Woyna-Orlewicz
Strona przedmiotu: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-i-zaklad-technologii-postaci-leku-i-biofarmacji/dydaktyka/farmacja/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest:

• zapoznanie studentów z charakterystyką postaci leku aplikowanych różnymi drogami podania,

• wskazanie wpływu wybranych substancji pomocniczych na jakość produktu leczniczego w zależności od właściwości i procesu technologicznego,

• zapoznanie z farmakopealnymi i niefarmakopealnymi metodami kontroli jakości postaci leku,

• zapoznanie z problematyką radiofarmaceutyków,

• zapoznanie ze stosowanymi w lecznictwie materiałami medycznymi,

• pogłębienie wiedzy studentów i zapoznanie z metodami zwiększania rozpuszczalności substancji leczniczych,

• nabycie umiejętności interpretacji wyników badań,

• identyfikowanie trudności występujących w trakcie procesów technologicznych, w tym podczas sporządzania leku recepturowego,

• zapoznanie z zasadami homeopatii klasycznej, rodzajami preparatów homeopatycznych, recepturą homeopatyczną.Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W22 potrafi stosować nazewnictwo, wyjaśniać właściwości poszczególnych postaci leku recepturowego

C.W23 potrafi wymienić wymagania stawiane różnym postaciom produktów leczniczych, w szczególności zna wymagania farmakopealne

C.W25 demonstruje metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku w skali laboratoryjnej, potrafi wyjaśnić zasadę pracy urządzeń do ich wytwarzania;

C.W27 wyjaśnia właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych i potrafi dokonać ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku;

C.W28 wymienia rodzaje opakowań opakowań i systemów dozujących oraz decyduje o ich doborze w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku;

C.W29 opisuje i stosuje metody badań oceny jakości postaci leku;

C.W30 identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na trwałość leku, procesy, jakim może podlegać lek podczas przechowywania

C.W34 potrafi wyjaśnić i zademonstrować zasady sporządzania leków homeopatycznych;

C.W35. potrafi wymienić i opisać metody sporządzania radiofarmaceutyków;


w zakresie umiejętności:

C.U10 opisuje znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu leczniczego dla jego działania;

C.U12 identyfikuje charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość postaci leku, bada ich wpływ na jej trwałość, wybiera warunki przechowywania oraz rodzaj opakowania, które gwarantują jakość postaci leku

C.U27 potrafi korzystać z farmakopei, receptariuszy i przepisów farmakopealnych, wytycznych oraz literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku w szczególności w odniesieniu do leków recepturowych;

C.U33 potrafi zaplanować badania trwałości produktu leczniczego


w zakresie kompetencji społecznych

B.K1 potrafi korzystać z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji

B.K3 potrafi pracować w zespole


Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów:

• technologia postaci leku I i II,

• przedmiotów warunkujących dopuszczenie do technologii postaci leku I i II,

• farmakologia z farmakodynamiką,

• praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej,

• farmakokinetyka.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i egzamin.


Ocena formująca (ćwiczenia/zaliczenie ćwiczeń) studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

• w zakresie wiedzy - sprawdziany pisemne (eseje),

• w zakresie umiejętności - wykonanie praktyczne zaplanowanych zadań wskazanych przez prowadzących,

• w zakresie postaw- ocena aktywności studenta przez opiekuna zajęć.


Ocena podsumowująca studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności:

• w zakresie wiedzy: test wyboru, krótkie ustrukturyzowane pytania i zadania obliczeniowe,

• w zakresie umiejętności: egzamin praktyczny.


Podsumowującą ocenę efektów kształcenia uzyskuje się poprzez końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

Część teoretyczna egzaminu jest połączeniem metod oceny polegających na generowaniu odpowiedzi (krótkie ustrukturyzowane pytania, zadania obliczeniowe) oraz rozpoznawaniu odpowiedzi (test wyboru).

Część praktyczna egzaminu polega na: wykonaniu przez studenta leku recepturowego na podstawie wylosowanej recepty. Ocenie podlegają: merytoryczna ocena recepty, opis sposobu wykonania leku recepturowego, praktyczne wykonanie leku recepturowego.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia modułu Technologia postaci leku III.


Szczegółowy regulamin określający formę i warunki zaliczenia modułu oraz regulamin egzaminu dostępne są na stronie internetowej Jednostki.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na podstawie:

• uczestnictwa i aktywności w zajęciach,

• prawidłowego i terminowego wykonania zadań wyznaczonych przez prowadzących zajęcia

• sprawdzenia wiedzy z zakresu poszczególnych tematów zajęć.

Ocena podsumowująca w zakresie wiedzy w oparciu o wyniki sprawdzianów w formie esejów lub testów wyboru.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Aktywizowanie studentów poprzez zachęcanie ich do dyskusji, formułowania opinii i samodzielnego uzupełnienia wiedzy.


Podział stosowanych metod nauczania:

• metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie,

• metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna,

• metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.


Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta.

Godziny kontaktowe:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia 40 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz.:

- opracowanie wyników badań i przygotowanie raportów 15 godz.,

- czytanie wskazanej literatury 15 godz.


Przygotowanie do egzaminu 100 godz.:

- analiza nabytych informacji 40 godz.

- czytanie wskazanego piśmiennictwa 10 godz.,

- utrwalenie wiadomości 50 godz.


Łączna ilość godzin: 200 co odpowiada 8 punktom ECTS.

Skrócony opis:

Kształcenie jest przygotowaniem teoretycznym i praktycznym w zakresie technologii nowoczesnych postaci leku. Ma na celu poznanie nowych rozwiązań w zakresie procesów technologicznych, przewidywania ich wpływu na właściwości i trwałość postaci leku. W oparciu o przykłady wybranych grup substancji pomocniczych poznanie możliwości ich zastosowania oraz wpływu na jakość produktu leczniczego w zależności od właściwości i procesu technologicznego. Zapoznanie z farmakopealnymi i niefarmakopealnymi metodami kontroli jakości postaci leku. Ponadto kształcenie ma na celu zapoznanie z problematyką radiofarmaceutyków, a także stosowanymi w lecznictwie materiałami medycznymi.

Pełny opis:

Kształcenie w ramach przedmiotu technologia postaci leku III ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów w zakresie technologii nowoczesnych postaci leku. Zwłaszcza poznanie nowych rozwiązań w zakresie poszczególnych procesów technologicznych, umiejętności ich klasyfikacji, przewidywania ich wpływu na właściwości i trwałość postaci leku, identyfikowanie trudności występujących w trakcie procesów technologicznych oraz zapobieganie im. W oparciu o przykłady wybranych grup substancji pomocniczych poznanie możliwości ich zastosowania oraz wpływu na jakość produktu leczniczego w zależności od właściwości i procesu technologicznego. Zapoznanie z farmakopealnymi i niefarmakopealne metodami kontroli jakości postaci leku. Ponadto kształcenie ma na celu zapoznanie z problematyką radiofarmaceutyków, a także stosowanymi w lecznictwie materiałami medycznymi. Treści merytoryczne przekazywane w trakcie kursu: nowe rozwiązania technologiczne w zakresie wielokompartmentowych postaci leku – mikro-, nanocząstki, mikroemulsje, emulsje submikronowe, liposomy; przykłady preparatów i nowe kierunki badań, postacie leku o modyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej (flotacyjne, adhezyjne, peletki); systemy terapeutyczne: doustne, transdermalne, do oczu; założenia konstrukcyjne, przykłady preparatów; trwałość preparatów farmaceutycznych, czynniki decydujące o zmianie stabilności w zależności od składu formulacji; metody oceny jakości postaci leku; poprawa dostępności farmaceutycznej trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych, przewidywanie i rozwiązywanie niezgodności recepturowych; receptura homeopatyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sznitowska M. (red.) „Farmacja stosowana. Technologia postaci leku” PZWL, Warszawa 2017.

2. Jachowicz R. „Postać leku” PZWL, Warszawa 2013.

3. Jachowicz R. „Receptura apteczna. Sporządzanie leków jałowych i niejałowych” wyd. I, PZWL, Warszawa, 2021.

4. Jachowicz R. „Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej”, PZWL, Warszawa, 2013.

5. Prost M, Jachowicz R. Nowak J."Kliniczna farmakologia okulistyczna", Edra Urban&Partner, Wrocłąaw 2016

6. Farmakopea Polska XII, 2017.

7. Homöopatisches Arzeinbuch, 1, RFN, 1978.

8. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. “Homeopatyczna materia medica”, Warszawa 2001.

9. Janicki S., Krysiński J., Partyka D. „Leki homeopatyczne. Postacie i zasady sporządzania”, PZWL, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Sarfaraz K. Niazi, ”Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations” CRC Press, 2004.

2. Edith Mathiovitz, ”Encyclopedia of Controlled Drug Delivery” John Wiley & Sons, Nowy Jork, 1999.

3. James C. Boylan, ”Encyclopedia of Pharmaceutical Technology” Marcel Dekker, Nowy Jork. 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.