Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-0IM10.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sajdak-Burska
Prowadzący grup: Anna Sajdak-Burska, Katarzyna Smoter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwój kompetencji dydaktycznych studentów pedagogiki, tzn. zdobycie wiedzy o procesach nauczania – uczenia się, umiejętności projektowania zajęć oraz kompetencji społecznych umożliwiających wspieranie procesu uczenia się innych osób.

Efekty kształcenia:

W wyniku zajęć student uzyska następujące efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. Posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów myślenia o szkolnej edukacji i o szkole, na temat paradygmatyczności podejścia do procesów nauczania-uczenia się.

2. Posiada podstawową wiedzę na temat charakterystyki dydaktyki behawiorystycznej, humanistycznej, konstruktywistycznej oraz podejścia krytyczno-emancypacyjnego

3. Posiada podstawową wiedzę o procesie kształcenia i jego elementach (celach kształcenia, treściach kształcenia, zasadach regulujących jego przebieg, dyrektywnych i niedyrektywnych modelach procesu kształcenia, metodach i formach kształcenia)

4. Posiada podstawową wiedzę na temat teorii kształcenia wielostronnego W.Okonia oraz o strategiach kształcenia

5. Posiada podstawową wiedzę o rezultatach procesu kształcenia, kategoriach rezultatów oraz systemie oceniania

6. Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach niepowodzeń szkolnych, dynamice procesu narastania niepowodzeń

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Posiada umiejętność samodzielnego opisu, interpretacji i modyfikacji sytuacji dydaktyczno-wychowawczej jako podstawowej kategorii analizy procesu kształcenia

2. Posiada umiejętność konstruowania celów edukacyjnych, operacjonalizacji celów ogólnych do szczegółowych, dobierania strategii i metod kształcenia do zakładanych celów oraz warunków podmiotowych procesu kształcenia oraz umiejętność konstruowania oceny wspierającej rozwój ucznia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Posiada nastawienie na elastyczność w doborze strategii, metod, form, środków kształcenia na etapie planowania i realizacji procesu kształcenia oraz nastawienie na tworzenie przyjaznego środowiska sprzyjającego uczeniu się


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w postaci pisemnej


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składają się:

80% obecności na zajęciach, zaliczenie minimum 60% kolokwium


pozytywnie ocenione prace zaliczeniowe w postaci

1. mapy lub eseju dotyczącego wybranej alternatywy dydaktycznej

2. złożenie recenzji wybranej pozycji wydawniczej z zakresu dydaktyki ogólnej

Rozliczenie prac zaliczeniowych odbywać się będzie przez platformę PEGAZ

Termin rozliczenia prac zaliczeniowych: do ustalenia z osobą prowadzącą ćwiczenia

Ocena końcowa – ocena z egzaminu końcowego. Ocena bdb z ćwiczeń podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin w postaci pisemnej


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składają się:

80% obecności na zajęciach, zaliczenie minimum 60% kolokwium


pozytywnie ocenione prace zaliczeniowe w postaci

1. mapy lub eseju dotyczącego wybranej alternatywy dydaktycznej

2. złożenie recenzji wybranej pozycji wydawniczej z zakresu dydaktyki ogólnej

Rozliczenie prac zaliczeniowych odbywać się będzie przez platformę PEGAZ

Termin rozliczenia prac zaliczeniowych: do ustalenia z osobą prowadzącą ćwiczenia

Ocena końcowa – ocena z egzaminu końcowego. Ocena bdb z ćwiczeń podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia


Metody dydaktyczne:

Podstawowymi metodami dydaktycznymi są;

• wykład konwersatoryjny

• metoda warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących i problemowych (metaplan, drzewko decyzyjne, rybi szkielet, gry dydaktyczne)

• dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do colloqium 7

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie eseju 8
Sumaryczna liczba punktów ECTS: 90 h

3 punkty ECTS


Skrócony opis:

Tematyka wykładów

1. Główne nurty myślenia o edukacji i o szkole. Wieloparadygmatyczność podejścia do procesów nauczania-uczenia się. Charakterystyka dydaktyki behawiorystycznej, humanistycznej, konstru-ktywistycznej

2. Treści kształcenia Źródła treści kształcenia, kryteria oraz zasady doboru treści kształcenia, układy treści kształcenia

3. Proces kształcenia ogólnego. Właściwości procesu kształcenia, dyrektywne i niedyrektywne modele procesu kształcenia, zasady organizujące przebieg procesów nauczania-uczenia się.

4. Metody nauczania - uczenia się. Metody asymilacji wiedzy, problemowe, praktyczne, waloryzacyjne. E-Learnig

5. Rezultaty procesu kształcenia. Kategorie rezultatów, kontrola i ocena, błędy oceniania, zewnątrzszkolny i wewnątrzszkolny system oceniania, ocenianie wspierające

6. Niepowodzenia szkolne. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, zjawisko narastania niepowodzeń szkolnych, profilaktyka.

Tematyka ćwiczeń:

1.Sytuacja dydaktyczno-wychowawcza jako podstawowa kategoria analizy i konstruowania procesu kształcenia

2.Formułowanie celów i zadań kształcenia przez ucznia i nauczyciela - taksonomiczne ujęcie celów kształcenia, strategia operacjonalizacji celów kształcenia – jej struktura, zalety i ograniczenia.

3.Jak uczy się nasz mózg? Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Podstawowe zagadnienia z zakresu neurodydaktyki i organizacji pamięci

4.Metody nauczania – uczenia się w praktyce

5.Teoria i praktyka kształcenia wielostronnego. Strategie kształcenia (strategia informacyjna, problemowa, emocjonalna, praktyczna) jako relacje działań nauczycieli i uczniów.

6.Indywidualizacja procesu kształcenia. Alternatywne rozwiązania dydaktyczne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Główne nurty myślenia o edukacji i o szkole. Wieloparadygmatyczność podejścia do procesów nauczania-uczenia się. Charakterystyka dydaktyki behawiorystycznej, humanistycznej, konstru-ktywistycznej

2. Treści kształcenia Źródła treści kształcenia, kryteria oraz zasady doboru treści kształcenia, układy treści kształcenia

3. Proces kształcenia ogólnego. Właściwości procesu kształcenia, dyrektywne i niedyrektywne modele procesu kształcenia, zasady organizujące przebieg procesów nauczania-uczenia się.

4. Metody nauczania - uczenia się. Metody asymilacji wiedzy, problemowe, praktyczne, waloryzacyjne. E-Learnig

5. Rezultaty procesu kształcenia. Kategorie rezultatów, kontrola i ocena, błędy oceniania, zewnątrzszkolny i wewnątrzszkolny system oceniania, ocenianie wspierające

6. Niepowodzenia szkolne. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, zjawisko narastania niepowodzeń szkolnych, profilaktyka.

Tematyka ćwiczeń:

1.Sytuacja dydaktyczno-wychowawcza jako podstawowa kategoria analizy i konstruowania procesu kształcenia

2.Formułowanie celów i zadań kształcenia przez ucznia i nauczyciela - taksonomiczne ujęcie celów kształcenia, strategia operacjonalizacji celów kształcenia – jej struktura, zalety i ograniczenia.

3.Jak uczy się nasz mózg? Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Podstawowe zagadnienia z zakresu neurodydaktyki i organizacji pamięci

4.Metody nauczania – uczenia się w praktyce

5.Teoria i praktyka kształcenia wielostronnego. Strategie kształcenia (strategia informacyjna, problemowa, emocjonalna, praktyczna) jako relacje działań nauczycieli i uczniów.

6.Indywidualizacja procesu kształcenia. Alternatywne rozwiązania dydaktyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001,

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987 i następne.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 3013;

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Brunerem i Wygotskim w tle, GWP, Sopot 2012

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot 2010

Uwagi:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001,

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987 i następne.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 3013;

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Brunerem i Wygotskim w tle, GWP, Sopot 2012

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.