Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonala PSKzT- poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT.9.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonala PSKzT- poziom zaawansowany
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Michalik-Surówka
Prowadzący grup: Jadwiga Michalik-Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom samooceny umiejętności asertywnych ważnych w kontaktach międzyludzkich, stworzenie warunków korzystnych do uczenia się nowych zachowań i sprawdzenie wynikających

z nich konsekwencji.

Efekty kształcenia:

Wiedza

1.Student zna reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu w regulacji zachowania jej członków.

2. Zna koncepcję asertywności, prawa Fensterheima i techniki asertywnego porozumiewania się.

3. Rozumie znaczenie emocji i uczuć w zachowaniach asertywnych.

Umiejętności

1. Student diagnozuje własny styl komunikowania się asertywnego i i ocenia jego skuteczność.

2. Rozwija umiejętności asertywne biorąc aktywny udział w ćwiczeniach.

3. Doskonali umiejętność empatii w procesie skutecznego porozumiewania się w grupie i udziela informacji zwrotnych.

Kompetencje

Student posiada przekonanie, iż zachowania człowieka będące w zgodzie

z zasadą: ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku, wymagają świadomego doskonalenia w pracy z ludźmi.

Wymagania wstępne:

ukończony podstawowy kurs z komunikacji interpersonalnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną uzyska student po aktywnym udziale w ćwiczeniach (90% wymaganych obecności) oraz przygotowanie projektu zajęć o tematyce asertywnej oraz jego praktyczne zastosowanie w grupie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza

1. Student zna reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu grupowego

w regulacji zachowania jej członków co ukazuje udział w dyskusji, dzielenie się informacjami zwrotnymi.

2. Student zna koncepcję asertywności, prawa Fensterheima i techniki asertywnego porozumiewania się o czym świadczą rozmowy, dyskusje

i ćwiczenia grupowe.

3. Student rozumie znaczenie emocji i uczuć w zachowaniach asertywnych

o czym świadczą informacje zwrotne po ćwiczeniach z tego zakresu.

Umiejętności

1. Student diagnozuje własny styl komunikowania się asertywnego na podstawie testu i swobodnych wypowiedzi.

2.Student rozwija umiejętności asertywne biorąc aktywny udział

w ćwiczeniach, w dyskusji i udziela informacji zwrotnych.

3. Student doskonali umiejętność empatii w procesie skutecznego porozumiewania się w grupie w wyniku pozytywnie ocenionych ćwiczeń z tego zakresu realizowanych na zajęciach, dyskusji, udzielonych informacji zwrotnych.

Kompetencje

1. Student posiada przekonanie, iż postawa człowieka dorosłego, którego zachowanie wynika z przyjętej zasady: ja jestem w porządku i ty jesteś

w porządku, wymaga świadomego doskonalenia w pracy z ludźmi, o czym świadczy ewaluacja formatywna – obserwacja oraz grupowa sesja podsumowująca.Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład konwersatoryjny)

- metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

- metody eksponujące (film, pokaz)

- metody praktyczne (symulacje)

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin


Godziny kontaktowe 30

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 20

Przygotowanie prezentacji 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 w sumie 60


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Umiejętności komunikacyjne nabywane są w drodze uczenia się. W sposób aktywny można je rozwijać i doskonalić. Skuteczność działań pedagogicznych będzie wzrastać, o ile nauczyciele i wychowawcy będą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne.

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do rozwijania zachowań asertywnych ważnych w kontaktach międzyludzkich.

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Nawiązywanie kontaktu; ustanawianie reguł pracy w grupie; badanie własnego stylu komunikowania się. Postawa asertywna warunkiem rozwojowej relacji interpersonalnej.

2. Budowanie zespołu; określanie poziomów zaufania i poziomów komunikacji; analizowanie Mapy Asertywności.

3. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych (film, ćwiczenie, informacje zwrotne).

4. Asertywne wyrażanie zakłopotania, własnej opinii i przekonań.

5. Asertywne reagowanie na krytykę i atak.

6. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

7. Asertywność w kontakcie z samym sobą: istota dialogu wewnętrznego.

8. Zachowania asertywne w sytuacjach wychowawczych.

9. Rola nauczyciela w rozwijaniu asertywności u wychowanków.

10. Podsumowanie pracy w grupie; możliwości usprawniania porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Król-Fijewska M. (1993) Trening asertywności. Warszawa

2. Zubrzycka-Maciąg T. (2007) Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. Lublin

Literatura uzupełniająca:

1. Cloud H. Townsend J. (2000) Sztuka mówienia nie. Warszawa

2. Gordon T. Burch N. (2001) Jak dobrze żyć z ludźmi. Warszawa

3. Michalik – Surówka J. (2004) W poszukiwaniu porozumienia, w: Zdrowie w edukacji elementarnej, red. D. Skulicz, Kraków

4. Michalik – Surówka J. (2005) W poszukiwaniu zaufania, w: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty, red. A. Sajdak. Kraków

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Michalik-Surówka
Prowadzący grup: Jadwiga Michalik-Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom samooceny umiejętności asertywnych ważnych w kontaktach międzyludzkich, stworzenie warunków korzystnych do uczenia się nowych zachowań i sprawdzenie wynikających

z nich konsekwencji.

Efekty kształcenia:

Wiedza

1.Student zna reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu w regulacji zachowania jej członków.

2. Zna koncepcję asertywności, prawa Fensterheima i techniki asertywnego porozumiewania się.

3. Rozumie znaczenie emocji i uczuć w zachowaniach asertywnych.

Umiejętności

1. Student diagnozuje własny styl komunikowania się asertywnego i i ocenia jego skuteczność.

2. Rozwija umiejętności asertywne biorąc aktywny udział w ćwiczeniach.

3. Doskonali umiejętność empatii w procesie skutecznego porozumiewania się w grupie i udziela informacji zwrotnych.

Kompetencje

Student posiada przekonanie, iż zachowania człowieka będące w zgodzie

z zasadą: ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku, wymagają świadomego doskonalenia w pracy z ludźmi.

Wymagania wstępne:

ukończony podstawowy kurs z komunikacji interpersonalnej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną uzyska student po aktywnym udziale w ćwiczeniach (90% wymaganych obecności) oraz przygotowanie projektu zajęć o tematyce asertywnej oraz jego praktyczne zastosowanie w grupie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza

1. Student zna reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu grupowego

w regulacji zachowania jej członków co ukazuje udział w dyskusji, dzielenie się informacjami zwrotnymi.

2. Student zna koncepcję asertywności, prawa Fensterheima i techniki asertywnego porozumiewania się o czym świadczą rozmowy, dyskusje

i ćwiczenia grupowe.

3. Student rozumie znaczenie emocji i uczuć w zachowaniach asertywnych

o czym świadczą informacje zwrotne po ćwiczeniach z tego zakresu.

Umiejętności

1. Student diagnozuje własny styl komunikowania się asertywnego na podstawie testu i swobodnych wypowiedzi.

2.Student rozwija umiejętności asertywne biorąc aktywny udział

w ćwiczeniach, w dyskusji i udziela informacji zwrotnych.

3. Student doskonali umiejętność empatii w procesie skutecznego porozumiewania się w grupie w wyniku pozytywnie ocenionych ćwiczeń z tego zakresu realizowanych na zajęciach, dyskusji, udzielonych informacji zwrotnych.

Kompetencje

1. Student posiada przekonanie, iż postawa człowieka dorosłego, którego zachowanie wynika z przyjętej zasady: ja jestem w porządku i ty jesteś

w porządku, wymaga świadomego doskonalenia w pracy z ludźmi, o czym świadczy ewaluacja formatywna – obserwacja oraz grupowa sesja podsumowująca.Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład konwersatoryjny)

- metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

- metody eksponujące (film, pokaz)

- metody praktyczne (symulacje)

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin


Godziny kontaktowe 30

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 20

Przygotowanie prezentacji 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 w sumie 60


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Umiejętności komunikacyjne nabywane są w drodze uczenia się. W sposób aktywny można je rozwijać i doskonalić. Skuteczność działań pedagogicznych będzie wzrastać, o ile nauczyciele i wychowawcy będą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne.

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do rozwijania zachowań asertywnych ważnych w kontaktach międzyludzkich.

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Nawiązywanie kontaktu; ustanawianie reguł pracy w grupie; badanie własnego stylu komunikowania się. Postawa asertywna warunkiem rozwojowej relacji interpersonalnej.

2. Budowanie zespołu; określanie poziomów zaufania i poziomów komunikacji; analizowanie Mapy Asertywności.

3. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych (film, ćwiczenie, informacje zwrotne).

4. Asertywne wyrażanie zakłopotania, własnej opinii i przekonań.

5. Asertywne reagowanie na krytykę i atak.

6. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

7. Asertywność w kontakcie z samym sobą: istota dialogu wewnętrznego.

8. Zachowania asertywne w sytuacjach wychowawczych.

9. Rola nauczyciela w rozwijaniu asertywności u wychowanków.

10. Podsumowanie pracy w grupie; możliwości usprawniania porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Król-Fijewska M. (1993) Trening asertywności. Warszawa

2. Zubrzycka-Maciąg T. (2007) Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. Lublin

Literatura uzupełniająca:

1. Cloud H. Townsend J. (2000) Sztuka mówienia nie. Warszawa

2. Gordon T. Burch N. (2001) Jak dobrze żyć z ludźmi. Warszawa

3. Michalik – Surówka J. (2004) W poszukiwaniu porozumienia, w: Zdrowie w edukacji elementarnej, red. D. Skulicz, Kraków

4. Michalik – Surówka J. (2005) W poszukiwaniu zaufania, w: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty, red. A. Sajdak. Kraków

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.