Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT10.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gaweł
Prowadzący grup: Anna Gaweł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat współczesnej koncepcji zdrowia, teoretycznych i metodycznych podstaw edukacji zdrowotnej, założeń programowych szkolnej edukacji zdrowotnej, zagadnień merytorycznych z zakresu wybranych bloków tematycznych edukacji zdrowotnej adresowanej do młodzieży szkolnej oraz podstaw teoretycznych promocji zdrowia.

Kształtowanie kompetencji w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia przez pedagoga szkolnego


Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość zagadnień zawartych w programie przedmiotu „Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia” oraz teoretycznych podstaw kształcenia w zakresie efektów kształcenia, ewaluacji oraz metod i środków dydaktycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 obecność (możliwe 1 nb) oraz aktywność na zajęciach

 udział w moderowaniu dyskusji

 opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych

prezentacja referatu

 pozytywne zaliczenie colloquium w formie testu jednokrotnego wyboru.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami: colloquium – 2,0; scenariusz zajęć edukacyjnych - 2,0; aktywność na zajęciach (przygotowanie do moderowania dyskusji, prezentacja referatu) - 1,0.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 12 h

Przygotowanie się do colloquium – 8 h

Przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych – 10 h

Łączna ilość godzin: 60 h

SUMARYCZNA LICZNA PUNKTÓW: 2 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pełny opis:

Współczesna koncepcja zdrowia

Atrybuty, wymiary i mierniki zdrowia

Uwarunkowania zdrowia

Podmiotowe zasoby dla zdrowia

Modele zachowań zdrowotnych

Biomedyczne aspekty dojrzewania i prokreacji

Edukacja do zdrowia seksualnego

Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej

Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Szkoła promująca zdrowie

Metodyka edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna w wybranych obszarach tematycznych – konstruowanie scenariusza zajęć edukacyjnych i ich prezentacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

Woynarowska B. (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: PWN

Gaweł A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: WUJ

Modrzewski J. (2008). Socjalizacja wartości zdrowia. „Chowanna” 2008, Tom 2 (31).

Gaweł A. (2016). Rozwój teorii i praktyki wychowania zdrowotnego i jego konteksty w późnej nowoczesności [w:] A. Gaweł, B. Bieszczad (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania. Kraków: Wydawnictwo LIBRON

Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN

Beisert M. (2006) (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., (2010). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2009), Edukacja zdrowotna, Warszawa.

Kowalski M., Gaweł A (2006)., Zdrowie, wartość, edukacja, Kraków: Impuls.

Woynarowska B. (2007, 2010). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Łosiak-Pilch
Prowadzący grup: Julia Łosiak-Pilch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat współczesnej koncepcji zdrowia, teoretycznych i metodycznych podstaw edukacji zdrowotnej, założeń programowych szkolnej edukacji zdrowotnej, zagadnień merytorycznych z zakresu wybranych bloków tematycznych edukacji zdrowotnej adresowanej do młodzieży szkolnej oraz podstaw teoretycznych promocji zdrowia.

Kształtowanie kompetencji w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia przez pedagoga szkolnego


Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość zagadnień zawartych w programie przedmiotu „Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia” oraz teoretycznych podstaw kształcenia w zakresie efektów kształcenia, ewaluacji oraz metod i środków dydaktycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 obecność (możliwe 1 nb) oraz aktywność na zajęciach

 udział w moderowaniu dyskusji

 opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych

prezentacja referatu

 pozytywne zaliczenie colloquium w formie testu jednokrotnego wyboru.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami: colloquium – 2,0; scenariusz zajęć edukacyjnych - 2,0; aktywność na zajęciach (przygotowanie do moderowania dyskusji, prezentacja referatu) - 1,0.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 12 h

Przygotowanie się do colloquium – 8 h

Przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych – 10 h

Łączna ilość godzin: 60 h

SUMARYCZNA LICZNA PUNKTÓW: 2 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pełny opis:

Współczesna koncepcja zdrowia

Atrybuty, wymiary i mierniki zdrowia

Uwarunkowania zdrowia

Podmiotowe zasoby dla zdrowia

Modele zachowań zdrowotnych

Biomedyczne aspekty dojrzewania i prokreacji

Edukacja do zdrowia seksualnego

Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej

Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Szkoła promująca zdrowie

Metodyka edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna w wybranych obszarach tematycznych – konstruowanie scenariusza zajęć edukacyjnych i ich prezentacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

Woynarowska B. (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: PWN

Gaweł A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: WUJ

Modrzewski J. (2008). Socjalizacja wartości zdrowia. „Chowanna” 2008, Tom 2 (31).

Gaweł A. (2016). Rozwój teorii i praktyki wychowania zdrowotnego i jego konteksty w późnej nowoczesności [w:] A. Gaweł, B. Bieszczad (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania. Kraków: Wydawnictwo LIBRON

Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN

Beisert M. (2006) (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., (2010). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2009), Edukacja zdrowotna, Warszawa.

Kowalski M., Gaweł A (2006)., Zdrowie, wartość, edukacja, Kraków: Impuls.

Woynarowska B. (2007, 2010). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.