Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT11.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Michalik-Surówka
Prowadzący grup: Jadwiga Michalik-Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do uczenia się poprzez doświadczanie różnych sytuacji bycia w grupie i rozwijanie motywacji do ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności organizowania i prowadzenia grupy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. posiada wiedzę na temat specyfiki grup terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi

2. zna procesy grupowe, reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu grupowego w regulacji zachowania członków grupy

3. zna podstawowe metody i techniki pracy terapeutycznej

UMIEJĘTNOŚCI:

1. rozwija w sobie umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się i współpracy w grupie

2. doskonali umiejętność posługiwania się metodami i technikami terapeutycznymi; poddaje krytycznemu osądowi własne działania i członków grupy

KOMPETENCJE:

1. posiada motywację do ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności organizowania i prowadzenia grupy socjoterapeutycznej.

Wymagania wstępne:

ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej oraz kurs dotyczący zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną uzyska student po aktywnym udziale w ćwiczeniach (100% wymaganych obecności) oraz przygotowanie projektu zajęć terapeutycznych na podstawie dowolnego programu socjoterapeutycznego i jego praktyczne zastosowanie w grupie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia i metody ich sprawdzania:


1. posiada wiedzę na temat specyfiki grup terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi

- poprzez udział w ćwiczeniach grupowych i w dyskusji (ważna poprawność merytoryczna wypowiedzi)

2. zna procesy grupowe, reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu grupowego w regulacji zachowania członków grupy

- poprzez udział w pracach grupy, w dyskusjach, udzielanie informacji zwrotnych

3. zna podstawowe metody i techniki pracy terapeutycznej

- poprzez udział w ćwiczeniach, prezentacje wybranego programu socjoterapeutycznego

4. rozwija w sobie umiejętności w zakresie komunikowania się i współpracy w grupie

- poprzez ewaluacje sytuacji grupowych, udzielanie informacji zwrotnych

5. doskonali umiejętność posługiwania się metodami i technikami terapeutycznymi; poddaje krytycznemu osądowi własne działania i członków grupy

- poprzez samodzielnie przygotowane i przeprowadzone zajęcia o charakterze terapeutycznym z grupą, informacje zwrotne

6. posiada motywację do ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności organizowania i prowadzenia grupy socjoterapeutycznej

- poprzez samodzielnie przygotowane i przeprowadzone zajęcia o charakterze terapeutycznym z grupą i ich ewaluacje.

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład problemowy)

- metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusja

dydaktyczna),

- metody eksponujące (pokaz),

- metody praktyczne (symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin


Godziny kontaktowe 30

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 15

Przygotowanie prezentacji programu terapeutycznego 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (w sumie godzin) 55


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się mini wykłady i ćwiczenia. Cały cykl zajęć tworzy pewną dynamiczną całość warunkowaną określonymi etapami pracy z grupą terapeutyczną.

Pełny opis:

1. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Integracja i rozwój grupy. Poziomy komunikacji w socjoterapii. Style komunikacji interpersonalnej u osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

2. Specyfika kontaktu terapeutycznego i istota kontraktu w pracy z grupą. Diagnoza dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Rozumienie procesu zmian.

3. Terapeutyczna funkcja czasu. Wykorzystanie Neurolingwistycznego programowania w leczeniu zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych.

4. Udział Analizy Transakcyjnej w praktyce terapeutycznej.

5. Terapeutyczne walory twórczości plastycznej – arteterapia.

6. Socjoterapeutyczne właściwości dramy.

7. Rola muzykoterapii w pracy indywidualnej i grupowej; ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące.

8. Psychoterapia ciała w pracy z grupą.

9. /10. Trening umiejętności socjoterapeutycznych. Analiza przykładowych programów zajęć socjoterapeutycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jagieła J. (2007) Socjoterapia w szkole. Kraków: Rubikon

2. Socjoterapia. Red. K.Sawicka (1999) Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

3. Yalom I.D. Leszcz M. (2006) Psychoterapia grupowa Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ

Literatura uzupełniająca:

1. Dąbrowska M. Rozesłaniec M. (2004) Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej.Toruń: Wydawnictwo A.Marszałek

2. Michalik–Surówka J. (2003) Działania edukacyjne w nowoczesnej profilaktyce społecznej, w: Edukacyjne problemy czasu globalizacji. Red. A.Karpińska Białystok: Wydawnictwo Trans Humana

3. Michalik-Surówka J. (2004) W poszukiwaniu porozumienia, w: Zdrowie w edukacji elementarnej. Red. D.Skulicz Kraków: Wydawnictwo UJ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Michalik-Surówka
Prowadzący grup: Jadwiga Michalik-Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do uczenia się poprzez doświadczanie różnych sytuacji bycia w grupie i rozwijanie motywacji do ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności organizowania i prowadzenia grupy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. posiada wiedzę na temat specyfiki grup terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi

2. zna procesy grupowe, reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu grupowego w regulacji zachowania członków grupy

3. zna podstawowe metody i techniki pracy terapeutycznej

UMIEJĘTNOŚCI:

1. rozwija w sobie umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się i współpracy w grupie

2. doskonali umiejętność posługiwania się metodami i technikami terapeutycznymi; poddaje krytycznemu osądowi własne działania i członków grupy

KOMPETENCJE:

1. posiada motywację do ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności organizowania i prowadzenia grupy socjoterapeutycznej.

Wymagania wstępne:

ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej oraz kurs dotyczący zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną uzyska student po aktywnym udziale w ćwiczeniach (100% wymaganych obecności) oraz przygotowanie projektu zajęć terapeutycznych na podstawie dowolnego programu socjoterapeutycznego i jego praktyczne zastosowanie w grupie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia i metody ich sprawdzania:


1. posiada wiedzę na temat specyfiki grup terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi

- poprzez udział w ćwiczeniach grupowych i w dyskusji (ważna poprawność merytoryczna wypowiedzi)

2. zna procesy grupowe, reguły pracy grupy, rozumie znaczenie kontraktu grupowego w regulacji zachowania członków grupy

- poprzez udział w pracach grupy, w dyskusjach, udzielanie informacji zwrotnych

3. zna podstawowe metody i techniki pracy terapeutycznej

- poprzez udział w ćwiczeniach, prezentacje wybranego programu socjoterapeutycznego

4. rozwija w sobie umiejętności w zakresie komunikowania się i współpracy w grupie

- poprzez ewaluacje sytuacji grupowych, udzielanie informacji zwrotnych

5. doskonali umiejętność posługiwania się metodami i technikami terapeutycznymi; poddaje krytycznemu osądowi własne działania i członków grupy

- poprzez samodzielnie przygotowane i przeprowadzone zajęcia o charakterze terapeutycznym z grupą, informacje zwrotne

6. posiada motywację do ciągłej pracy nad doskonaleniem umiejętności organizowania i prowadzenia grupy socjoterapeutycznej

- poprzez samodzielnie przygotowane i przeprowadzone zajęcia o charakterze terapeutycznym z grupą i ich ewaluacje.

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe (wykład problemowy)

- metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusja

dydaktyczna),

- metody eksponujące (pokaz),

- metody praktyczne (symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin


Godziny kontaktowe 30

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 15

Przygotowanie prezentacji programu terapeutycznego 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 (w sumie godzin) 55


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się mini wykłady i ćwiczenia. Cały cykl zajęć tworzy pewną dynamiczną całość warunkowaną określonymi etapami pracy z grupą terapeutyczną.

Pełny opis:

1. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Integracja i rozwój grupy. Poziomy komunikacji w socjoterapii. Style komunikacji interpersonalnej u osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

2. Specyfika kontaktu terapeutycznego i istota kontraktu w pracy z grupą. Diagnoza dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Rozumienie procesu zmian.

3. Terapeutyczna funkcja czasu. Wykorzystanie Neurolingwistycznego programowania w leczeniu zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych.

4. Udział Analizy Transakcyjnej w praktyce terapeutycznej.

5. Terapeutyczne walory twórczości plastycznej – arteterapia.

6. Socjoterapeutyczne właściwości dramy.

7. Rola muzykoterapii w pracy indywidualnej i grupowej; ćwiczenia relaksacyjne i koncentrujące.

8. Psychoterapia ciała w pracy z grupą.

9. /10. Trening umiejętności socjoterapeutycznych. Analiza przykładowych programów zajęć socjoterapeutycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jagieła J. (2007) Socjoterapia w szkole. Kraków: Rubikon

2. Socjoterapia. Red. K.Sawicka (1999) Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

3. Yalom I.D. Leszcz M. (2006) Psychoterapia grupowa Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ

Literatura uzupełniająca:

1. Dąbrowska M. Rozesłaniec M. (2004) Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej.Toruń: Wydawnictwo A.Marszałek

2. Michalik–Surówka J. (2003) Działania edukacyjne w nowoczesnej profilaktyce społecznej, w: Edukacyjne problemy czasu globalizacji. Red. A.Karpińska Białystok: Wydawnictwo Trans Humana

3. Michalik-Surówka J. (2004) W poszukiwaniu porozumienia, w: Zdrowie w edukacji elementarnej. Red. D.Skulicz Kraków: Wydawnictwo UJ

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.