Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT13.6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kołodziejczak
Prowadzący grup: Karolina Kołodziejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

1. Nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy matematycznej pod kątem dojrzałości do uczenia się matematyki.

2. Nabycie umiejętności rozpoznawania i różnicowania nadmiernych oraz specyficznych trudności w uczeniu się matematyki.

3. Poznanie sposobów pracy z dziećmi ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

4. Nabycie umiejętności opracowania programu edukacyjno-terapeutycznego w zakresie matematyki.

5. Nabycie umiejętności indywidualnego doboru ćwiczeń, stawiania zadań i określania wymagań - na miarę sfery najbliższego rozwoju dziecka.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. Zna kryteria diagnozowania specyficznych zaburzeń umiejętności arytmetycznych.

2. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych prawideł kształtowania systemu wiadomości i umiejętności matematycznych.

3. Zna metodykę wspomagania rozwoju oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

4. Ma wiedzę na temat zasad konstruowania programów terapeutycznych, doboru ćwiczeń, stawiania zadań i wymagań - na miarę sfery najbliższego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi przeprowadzić badanie dziecka pod kątem dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych,

2. Potrafi określić poziom funkcjonowania dziecka w zakresie kształtowania się operacji konkretnych.

3. Potrafi rozpoznać charakterystyczne symptomy specyficznych trudności dziecka w nauce matematyki oraz różnicować je w kontekście nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki.

4. Potrafi dokonać poprawnej analizy treści opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w przedmiotowym zakresie.

5. Umie zaplanować pomoc dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

6. Potrafi określać/formułować:

- cele edukacyjne/terapeutyczne (główne i szczegółowe) - uwzględniające konkretne sprawności/umiejętności, w które należy wyposażyć ucznia,

- treści kształcenia/terapii, dzięki którym uczeń osiągnie założone cele edukacyjne/terapeutyczne,

- procedury osiągania celów - metody, formy, środki dydaktyczne, którymi posłuży się terapeuta, aby uczeń osiągnął sukces,

- rodzaje pomocy i wsparcia oraz przewidywane osiągnięcia,

- ocenę osiągnięć ucznia i przeprowadzić ewaluację programu.

7. Potrafi pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

8. Potrafi dostosować wymagania edukacyjne z edukacji matematycznej w sposób uwzględniający specyfikę występujących trudności.

KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. Ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

2. Posiada nastawienie na identyfikowanie problemów edukacyjnych dotyczących uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki i jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w celu rozwiązywania tych problemów.

3. Jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz przejęcia odpowiedzialności za przygotowanie do pracy, podejmowane działania i ich skutki.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

- 90% obecności na zajęciach - stanowi to warunek dopuszczenia do zaliczenia,

- przygotowanie do zajęć i aktywna praca na zajęciach,

- skonstruowanie programu pracy z uczniem z trudnościami w nauce matematyki,

- pozytywny wynik kolokwium (min. 55%)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 30h

Przygotowanie do zajęć - 15h

Przygotowanie programu pracy terapeutycznej wraz ze scenariuszem przykładowych zajęć - 10h

Przygotowanie do kolokwium - 5h


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Gruszczyk-Kolczyńska E., Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa 1999.

2) Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1997.

3) Kurczab M., Dyskalkulia w pytaniach i odpowiedziach. Podstawowe informacje dla nauczycieli, Instytut Edukacji Matematycznej ARS Mathematica ISBN, Warszawa 2005

4) Oszwa U., Dyskalkulia, Remedium 2002 nr 2, 8-9.

5) Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

6) Stryczniewicz B., Praca z uczniem mającym trudności z matematyką, Wydawnictwo Nowik, Opole 2004.

Literatura uzupełniająca:

1) Grabowska A., Rymarczyk K., Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, s. 291-302 – Dysleksja i inne zaburzenia w Europie, Instytut Badań Dydaktycznych PAN, Warszawa 2004.

2) Košč L., Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych. Problem diagnozy i terapii, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1982.

3) Kurczab M., Kurczab E., Tomaszewski P., Dyskalkulia - przyczyny, charakterystyka, sposoby pomocy, ARS MATHEMATICA, Instytut Edukacji Matematycznej, materiały konferencyjne, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kołodziejczak
Prowadzący grup: Karolina Kołodziejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.