Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT15.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Mediacje w szkole
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Michalik-Surówka
Prowadzący grup: Jadwiga Michalik-Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:


Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczenia się negocjowania i prowadzenia mediacji

w kontaktach międzyludzkich.

Efekty kształcenia:


WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. zna metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji,

2. charakteryzuje procedurę mediacji i standardy postępowania mediacyjnego,

3. zna prawa i obowiązki mediatora.

UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. stosuje strategie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu symulowanych sytuacji konfliktowych,

2. rozwija swoje kompetencje w zakresie asertywnego komunikowania się.

KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. posiada przekonanie, iż konflikt między ludźmi można rozwiązać w drodze negocjacji i mediacji we współpracy skonfliktowanych stron,

2. posiada gotowość do współdziałania i dzielenia się doświadczeniami

z zakresu własnej praktyki rozwiązywania konfliktów w szkole.

Wymagania wstępne:


Ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej

Forma i warunki zaliczenia:


Zaliczenie z oceną student uzyska na podstawie stuprocentowej obecności na zajęciach, aktywnego w nich udziału oraz przygotowanej prezentacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


1. Student zna metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji, o czym świadczy jego udział w ćwiczeniach, dyskusjach

i przygotowana prezentacja.

2. Student charakteryzuje procedurę mediacji i standardy postępowania mediacyjnego, co dowodzi jego udział w dyskusjach, poprawność merytoryczna wypowiedzi i przeprowadzona prezentacja.

3. Student zna prawa i obowiązki mediatora, co pokazuje jego udział

w dyskusjach, poprawność merytoryczna wypowiedzi i prezentacja.

4. Student stosuje strategie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu symulowanych sytuacji konfliktowych w grupie.

5. Student rozwija swoje kompetencje w zakresie asertywnego komunikowania się w wyniku prowadzenia mediacji i jej samooceny.

6. Student posiada przekonanie, iż konflikt między ludźmi można rozwiązać

w drodze negocjacji i mediacji we współpracy skonfliktowanych stron, o czym świadczy jego udział w dyskusjach I rozmowy indywidualne.

7. Student posiada gotowość do współdziałania i dzielenia się doświadczeniami z zakresu własnej praktyki rozwiązywania konfliktów w szkole, o czym świadczy jego udział w dyskusjach i rozmowy indywidualne.


Metody dydaktyczne:


- metody problemowe (wykład problemowy)

- metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

- metody eksponujące (film i pokaz)

- metody praktyczne (symulacja sytuacji konfliktowej i jej rozwiązanie)

Bilans punktów ECTS:


Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin


Godziny kontaktowe 20

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 20

Przygotowanie prezentacji 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 w sumie 50


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji

2. Kompetencje interpersonalne podstawą skuteczności działań negocjacyjnych i mediacyjnych. Warunki efektywnego porozumiewania się

i techniki asertywnej komunikacji.

3. Diagnoza konfliktu: typy konfliktów i ich dynamika, style reagowania

w konflikcie. Symulacja sytuacji konfliktowej.

4. Negocjacje w konflikcie; rodzaje negocjacji, interesy w negocjacjach. Typy negocjatorów i ich strategie. Ćwiczenie negocjacyjne.

5. Zasady mediacji i procedura mediacji. Symulacja modelowa mediacji.

6. Trening mediacyjny.

7. Konstruowanie ugody. Koło satysfakcji. Prawa i obowiązki mediatora. Kodeks etyczny mediatora.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hauk D. (2006) Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą Poradnik do treningu mediacji. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ

2. Kuc A. (2008) Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Warszawa

3. Rutkowska E. (2014) Mediacje i inne sposoby rozwiązywania konfliktów w gimnazjum. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Leszczyńska E. (2011) Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów, w: Czy polska szkoła ceni dobrą rozmowę? Komunikacja interpersonalna w edukacji. Red. W.Heller Poznań

2. Michalik – Surówka J. (2010) Rola mediacji w budowaniu poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole,„Hejnał Oświatowy” Nr 6-7/94, s. 2-4

3. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? Red. D.Borecka – Biernat (2010) Warszawa: Wydawnictwo Difin

4. Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Red. I.Zajączkowska (2006) Szczecin: Oficyna wydawnicza CD i DN.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Michalik-Surówka
Prowadzący grup: Jadwiga Michalik-Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:


Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczenia się negocjowania i prowadzenia mediacji

w kontaktach międzyludzkich.

Efekty kształcenia:


WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. zna metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji,

2. charakteryzuje procedurę mediacji i standardy postępowania mediacyjnego,

3. zna prawa i obowiązki mediatora.

UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. stosuje strategie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu symulowanych sytuacji konfliktowych,

2. rozwija swoje kompetencje w zakresie asertywnego komunikowania się.

KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. posiada przekonanie, iż konflikt między ludźmi można rozwiązać w drodze negocjacji i mediacji we współpracy skonfliktowanych stron,

2. posiada gotowość do współdziałania i dzielenia się doświadczeniami

z zakresu własnej praktyki rozwiązywania konfliktów w szkole.

Wymagania wstępne:


Ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej

Forma i warunki zaliczenia:


Zaliczenie z oceną student uzyska na podstawie stuprocentowej obecności na zajęciach, aktywnego w nich udziału oraz przygotowanej prezentacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


1. Student zna metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji, o czym świadczy jego udział w ćwiczeniach, dyskusjach

i przygotowana prezentacja.

2. Student charakteryzuje procedurę mediacji i standardy postępowania mediacyjnego, co dowodzi jego udział w dyskusjach, poprawność merytoryczna wypowiedzi i przeprowadzona prezentacja.

3. Student zna prawa i obowiązki mediatora, co pokazuje jego udział

w dyskusjach, poprawność merytoryczna wypowiedzi i prezentacja.

4. Student stosuje strategie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu symulowanych sytuacji konfliktowych w grupie.

5. Student rozwija swoje kompetencje w zakresie asertywnego komunikowania się w wyniku prowadzenia mediacji i jej samooceny.

6. Student posiada przekonanie, iż konflikt między ludźmi można rozwiązać

w drodze negocjacji i mediacji we współpracy skonfliktowanych stron, o czym świadczy jego udział w dyskusjach I rozmowy indywidualne.

7. Student posiada gotowość do współdziałania i dzielenia się doświadczeniami z zakresu własnej praktyki rozwiązywania konfliktów w szkole, o czym świadczy jego udział w dyskusjach i rozmowy indywidualne.


Metody dydaktyczne:


- metody problemowe (wykład problemowy)

- metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

- metody eksponujące (film i pokaz)

- metody praktyczne (symulacja sytuacji konfliktowej i jej rozwiązanie)

Bilans punktów ECTS:


Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin


Godziny kontaktowe 20

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 20

Przygotowanie prezentacji 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 w sumie 50


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji

2. Kompetencje interpersonalne podstawą skuteczności działań negocjacyjnych i mediacyjnych. Warunki efektywnego porozumiewania się

i techniki asertywnej komunikacji.

3. Diagnoza konfliktu: typy konfliktów i ich dynamika, style reagowania

w konflikcie. Symulacja sytuacji konfliktowej.

4. Negocjacje w konflikcie; rodzaje negocjacji, interesy w negocjacjach. Typy negocjatorów i ich strategie. Ćwiczenie negocjacyjne.

5. Zasady mediacji i procedura mediacji. Symulacja modelowa mediacji.

6. Trening mediacyjny.

7. Konstruowanie ugody. Koło satysfakcji. Prawa i obowiązki mediatora. Kodeks etyczny mediatora.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hauk D. (2006) Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą Poradnik do treningu mediacji. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ

2. Kuc A. (2008) Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Warszawa

3. Rutkowska E. (2014) Mediacje i inne sposoby rozwiązywania konfliktów w gimnazjum. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Leszczyńska E. (2011) Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów, w: Czy polska szkoła ceni dobrą rozmowę? Komunikacja interpersonalna w edukacji. Red. W.Heller Poznań

2. Michalik – Surówka J. (2010) Rola mediacji w budowaniu poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole,„Hejnał Oświatowy” Nr 6-7/94, s. 2-4

3. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? Red. D.Borecka – Biernat (2010) Warszawa: Wydawnictwo Difin

4. Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Red. I.Zajączkowska (2006) Szczecin: Oficyna wydawnicza CD i DN.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.