Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo szkolne i zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT9.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo szkolne i zawodowe
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Olszewska-Gniadek
Prowadzący grup: Joanna Olszewska-Gniadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności związane z orientacją i poradnictwem zawodowym, m.in. strukturą organizacyjno-prawną systemu doradztwa zawodowego w Polsce, czynnikami wyboru zawodu, metodyką pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. zna strukturę organizacyjną-prawną systemu doradztwa zawodowego w Polsce

2. zna podstawowe pojęcia związane z orientacją i poradnictwem zawodowym

3. zna główne czynniki wyboru zawodu

4. zna cele, zadania, formy, metody i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodu.


UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. potrafi wymienić i objaśnić główne czynniki wyboru zawodu

2. umie wymienić i objaśnić etapy etapy rozmowy doradczej

3. potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę zawodoznawczą z

wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi (testy, kwestionariusze)

4. potrafi opracować scenariusz zajęć zawodoznawczym dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi stosowanych w nowoczesnym poradnictwie (testy, filmy, platforma e-learningowa).


KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. jest przekonany o potrzebie realizacji zadań z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji szkolnej,

2. posiada nastawienie na elastyczność w doborze form, metod i narzędzi na etapie projektowania zajęć zawodoznawczych.
Wymagania wstępne:

brak wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia z oceną:

• Obecność na zajęciach (min. 80%)

• Aktywność w czasie zajęć (branie udziału w dyskusji, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi)

• Przygotowanie pracy pisemnej (studium przypadku) klienta objętego diagnozą zawodoznawczą

• Stworzenie scenariusza zajęć zawodoznawczych skierowanych do dzieci lub młodzieży.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami:

• Przygotowanie pracy pisemnej (studium przypadku) klienta objętego diagnozą zawodoznawczą - (1,0)

• Stworzenie scenariusza zajęć zawodoznawczych dla dzieci lub młodzieży – (1,0)

• aktywność podczas zajęć (stawiane pytań, udzielanie odpowiedzi, udział w dyskusji) - (1,0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt kształcenia (metody sprawdzania i kryteria oceny)

Wiedza:

1. zna strukturę organizacyjną-prawną systemu doradztwa zawodowego w Polsce (udział w dyskusji podczas zajęć)

2. zna podstawowe pojęcia związane z orientacją i poradnictwem zawodowym (udział w dyskusji podczas zajęć)

3. zna główne czynniki wyboru zawodu (udział w dyskusji podczas zajęć)

4. zna cele, zadania, formy, metody i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodu (udział w dyskusji podczas zajęć).

Umiejętności:

1. potrafi wymienić i objaśnić główne czynniki wyboru zawodu (udział w dyskusji podczas zajęć)

2. umie wymienić i objaśnić etapy rozmowy doradczej (udział w dyskusji podczas zajęć)

3. potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę zawodoznawczą z

wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi (testy, kwestionariusze) - zawartość merytoryczna pracy pisemnej (studium przypadku)

4. potrafi opracować scenariusz zajęć zawodoznawczych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi stosowanych w nowoczesnym poradnictwie (testy, filmy, platforma e-learningowa) - udział w dyskusji podczas zajęć, zawartość formalna i merytoryczna przygotowanego scenariusza.

Kompetencje:

1. jest przekonany o potrzebie realizacji zadań z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji szkolnej (udział w dyskusji podczas zajęć)

2. posiada nastawienie na elastyczność w doborze form, metod i narzędzi na etapie projektowania zajęć zawodoznawczych (udział w dyskusji podczas zajęć, zawartość formalna i merytoryczna przygotowanego scenariusza).


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta: Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe: 20

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji: 2

Studium przypadku: 5

Przygotowanie scenariusza zajęć zawodoznawczych: 3

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1 30


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z orientacją i poradnictwem zawodowym, m.in. strukturą organizacyjno-prawną systemu doradztwa zawodowego w Polsce, czynnikami wyboru zawodu, metodyką pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Pełny opis:

1. Orientacja i poradnictwo zawodowe - ustalenia definicyjne.

2. System doradztwa zawodowego w Polsce - podstawy organizacyjno-prawne.

3. Czynniki wyboru zawodu.

4. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.

5. Szkolny doradca zawodowy - cechy osobowe, kwalifikacje, kompetencje.

6. Metodyka doradztwa zawodowego w szkole (cele, zadania, formy, treści, metody, narzędzia).

7. E-learning w poradnictwie zawodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe. Warszawa 2009.

2. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Łuakaszewicz A., Sołtysińska G., Szkolny doradca zawodowy (projekt), KOWEZiU. Warszawa 2003.

2. Nowacki T., Zawodoznawstwo. Radom 1999.

3. Wybrane materiały dostępne na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.