Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia II - metody analizy jakościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A03b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metodologia II - metody analizy jakościowej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

OGÓLNY CEL KURSU:

Zaznajomienie studentów z zapleczem teoretycznym, specyfiką i metodyką metod jakościowych, stosowanych współcześnie w psychologii, z zasadami planowania i prowadzenia takich badań oraz analizy materiału zgromadzonego w ich rezultacie.

Pełny opis:

OGÓLNY CEL KURSU:

Zaznajomienie studentów z zapleczem teoretycznym, specyfiką i metodyką metod jakościowych, stosowanych współcześnie w psychologii, z zasadami planowania i prowadzenia takich badań oraz analizy materiału zgromadzonego w ich rezultacie.

PROBLEMATYKA:

Wykład i ćwiczenia podzielone są na dwie części tak, by metody jakościowe były przedstawiane , poznawane i stosowane praktycznie odrębnie w dwóch paradygmatach: przyrodniczym (naturalistycznym) i humanistycznym (antynaturalistycznym), przy respektowaniu specyfiki ich założeń na temat tego kim/czym jest osoba badana, jakie są założenia na temat natury badanych procesów, specyfiki danych, oczekiwanych rezultatów analizy, ich statusu i miejsca w procesie poznania naukowego.

SPODZIEWANY EFEKT:

Orientacja w podstawach teoretycznych najczęściej stosowanych strategii i metod (a także technik) w zakresie analizy jakościowej, takich jak: teoria ugruntowana, narracja, analiza biografii, analiza treści, badania fokusowe, ich opanowanie od strony technicznej i obliczeniowej (poprzez odpowiednie programy). W drugiej części zajęć: analizy doświadczenia indywidualnego, metody fenomenologiczne, analiza hermeneutyczna, specyfika technik opartych na egzystencjalizmie i psychoanalizie.

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

Wykład 1: Wprowadzenie do jakościowej analizy danych. Struktura teorii naukowych: poziom opisowy a wyjaśniający. Funkcje teorii. Status badań jakościowych w psychologii.

Wykład 2: Strategie badań jakościowych. Pięć strategii (wg Creswella): badania narracyjne, fenomenologiczne, teoria ugruntowana, badania etnograficzne, analizy przypadku. Inne strategie (badania fokusowe).

Wykład 3: Projektowanie badań jakościowych i strategie ich doskonalenia.

Wykład 4: Wprowadzenie do wykorzystania programów do analizy danych jakościowych. Zalety i ograniczenia zastosowania oprogramowania komputerowego w analizie danych jakościowych. Rodzaje programów i ich specyfika.

Wykład 5: Teoria ugruntowana – koncepcja, strategia, kontrowersje. Przykłady jej wykorzystania.

Wykład 6: Narracja jako narzędzie wyjaśniania i badania. Brunerowskie i poznawcze ujęcie narracji.

Wykład 7: Badania biograficzne. Rodzaje biografii i klasyfikacje danych biograficznych. Wywiad biograficzny.

Wykład 8: Metody analizy treści i dyskursu. Analiza treści (analiza pól semantycznych, przykłady ilościowej analizy treści), analiza konstytucji znaczenia i analiza dyskursu.

Wykład 9: Analiza jakościowa w badaniach marketingowych.

Wykład 10: Doświadczenie indywidualne – prawda i metoda badań jakościowych w psychologii.

Wykład 11: Inspiracje fenomenologiczne w badaniach psychologicznych.

Wykład 12: Inspiracje hermeneutyczne w badaniach psychologicznych.

Wykład 13: Inspiracje psychoanalityczne w badaniach psychologicznych.

Wykład 14: Inspiracje egzystencjalne w badaniach psychologicznych.

Wykład 15: Inspiracje postmodernistyczne w badaniach psychologicznych.

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

Ćwiczenia 1: Wprowadzenie do badań jakościowych Ich miejsce i status w kontekście typologii nauk i specyfiki psychologii. Wymagania i organizacja pracy.

Ćwiczenia 2: Status badań jakościowych w psychologii. Przykłady badan jakościowych.

Ćwiczenia 3: Projektowanie badań jakościowych i sposoby zwiększania ich jakości.

Ćwiczenia 4: CAQDAS: wprowadzenie do wykorzystywanie programów do analizy danych jakościowych. Zalety i ograniczenia zastosowania oprogramowania komputerowego w analizie danych jakościowych. Rodzaje programów i ich specyfika.

Ćwiczenia 5: Teoria ugruntowana – podstawy koncepcji, strategia badawcza, kontrowersje. Przykłady wykorzystania: badania K. Koneckiego.

Ćwiczenia 6: Podstawy teoretyczne, metody i techniki badań narracyjnych.

Ćwiczenia 7: Badania biograficzne osób i postaci historycznych. Wywiad Historii Życia McAdamsa. Wywiad narracyjny Schützego.

Ćwiczenia 8: Analiza treści (analiza pól semantycznych, przykłady ilościowej analizy treści), analiza konstytucji znaczenia i analiza dyskursu.

Ćwiczenia 9: Analiza jakościowa w badaniach marketingowych (badania fokusowe).

Ćwiczenia 10: Doświadczenie indywidualne w kontekście badań jakościowych w psychologii.

Ćwiczenia 11: Metoda fenomenologiczna w badaniach psychologicznych

Ćwiczenia 12: Inspiracje hermeneutyczne w badaniach psychologicznych

Ćwiczenia 13: Inspiracje psychoanalityczne w badaniach psychologicznych

Ćwiczenia 14: Inspiracje egzystencjalne w badaniach psychologicznych.

Ćwiczenia 15: Inspiracje postmodernistyczne w badaniach psychologicznych

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADU

Literatura obowiązkowa:

Grobler. A. (2008). Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak. R. II. Typy nauk i ich odmienności metodologiczne. (s.209-251).

Stemplewska-Żakowicz , K. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej. [W:] Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Narracja. Teoria i praktyka. (s.75-103). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miles, M. B. i Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. (s. 1-16). Przekł. S. Zabielski. Białystok: Trans Humana. Białystok.

Barsky, F., Gabińska, A. i Zalewski, B. (2005). Programy komputerowe wspomagające analizę tekstu. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Krejtz (red.). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s. 250-258). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Charmaz. K. (2013). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przekł. B. Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Reserach Design. Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.

Flick. U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Przekł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. R.3. Dobór próby, selekcja materiałów i zdobywanie dostępu ( 55-71). R. 4. Projekt badań jakościowych (73-93).

Konecki, K. (2005). Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno - symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar.

Krejtz, I., Krejtz, K. (2005). Wybrane statystyki zgodności między sędziami w analizie treści. W:] Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s. 231-249). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Krejtz, K. i Krejtz, I. (2005). Metoda analizy treści – teoria i praktyka badawcza. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Kreutz (red.). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s.129-149). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Krejtz, K., Krejtz, I. (2005). Rzetelność w a

Literatura uzupełniąjąca:

Całek, A. (2012). Adam Mickiewicz-Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dryll, E., Cierpka, A. (red.) (2011). Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza. (253-263). Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Gałdowa, A. (2000). Powszechność i wyjątek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

Haverkamp, B., Morrow, S., Ponterotto, J., (2005). A Time and Place for Qualitative and Mixed Methods in Counseling Psychology Research, Journal of Counseling Psychology, 52 (2), 123-125.

Janusz, B., Gdowska, K., de Barbaro, B. (red.). (2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kember, D., Hong, C. and Ho, A. (2008). Characterizing the motivational orientation of students in higher education: A naturalistic study in three Hong Kong universities. British Journal of Educational Psychology, 78, 313–329. The British Psychological Society.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Konecki, K. (2005). Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury. Przegląd Socjologiczny, 4, 267-282.

Maison, D., Noga-Bogomilski, Artur (red.) (2011). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Mayntz, R., Holm, K. i Hubner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej.

Piechota A., Tokarz, A. (2014) Zastosowanie Analizy Konstytucji Znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 10, nr 1, s. 158-186. ISSN: 1733-8069. www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.

Silverman, D. (2008). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN..

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.). (2005). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa; Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Straś – Romanowska, M. (red.). (2000). Metody jakościowe w psychologii współczesnej

LITERATURA DO ĆWICZEŃ

Ćwiczenia 1

Grobler. A. (2008). Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak. R. II. Typy nauk i ich odmienności metodologiczne. (s.209-251).

Stemplewska-Żakowicz , K. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej. [W:] Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Narracja. Teoria i praktyka. (s.75-103). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Straś – Romanowska, M. (2000). O metodzie jakościowej w kontekście rozważań nad tożsamością psychologii. W: M. Straś – Romanowska (red.). Metody jakościowe w psychologii współczesnej. (s.15-32). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ćwiczenia 2

Gałdowa, A. (2000). Powszechność i wyjątek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

Bartosz, B. (2000). Metody jakościowe – rodzaje, dylematy i perspektywy. W: M. Straś – Romanowska (red.). Metody jakościowe w psychologii współczesnej. (s. 39 – 52). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej wrażliwości badawczej. W: B. Janusz, K. Gdowska i B. de Barbaro (red.). Narracja. Teoria i praktyka. (s.75-103). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ćwiczenia 3

Flick. U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Przekł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. R.3. Dobór próby, selekcja materiałów i zdobywanie dostępu ( 55-71). R. 4. Projekt badań jakościowych (73-93).

Krejtz, K., Krejtz, I. (2005). Rzetelność w analizie treści. [W:] Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s.271-230). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Krejtz, I., Krejtz, K. (2005). Wybrane statystyki zgodności między sędziami w analizie treści. W:] Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s. 231-249). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Ćwiczenia 4

Barsky, F., Gabińska, A. i Zalewski, B. (2005). Programy komputerowe wspomagające analizę tekstu. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Krejtz (red.). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s. 250-258). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Carvajal, D. (2002). The Artisan’s Tools. Critical Issues When Teaching and Learning CAQDAS, Forum: Qualitative Social Research 3 (2), http://www.qualitative-research.net/fgs-texte/2-02/2-02carvajal-e.htm

Paluchowski, W. J. (2000). Metodologiczne problemy analizy treści a wykorzystanie komputerów w badaniach jakościowych. W: M. Straś – Romanowska (red.). Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Str. 53-64.

Ćwiczenia 5

Charmaz. K. (2013). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przekł. B. Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki, K. (2005). Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno - symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar.

Ćwiczenia 6

Oleś, P. K. i Drat-Ruszczak, K. (2008). Psychologia narracyjna. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 723-731). Tom 1. GWP.

Trzebiński, J. (2008). Problematyka narracji we współczesnej psychologii. [W:] B. Janusz, K. Gdowska i B. de Barbaro (red.). Narracja. Teoria i praktyka. (s. 9- 17). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Straś-Romanowska, M. (2008). Psychologiczne badania

Zięba, M. (2008). „Historyjki obrazkowe” – wzbudzanie narracyjnego trybu przetwarzania informacji i jego konsekwencje. [W:] B. Janusz, K. Gdowska i B. de Barbaro (red.). Narracja. Teoria i praktyka. (s. 313-328). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pikul. M, Tokarz, A. (2011). Narracje osób zaangażowanych w hippikę. Próba określenia funkcji aktywności hippicznych. [W:] E. Dryll, A. Cierpka (red.) Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza. (253-263). Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo psychologii i Kultury.

Ćwiczenia 7

Żurko, M. (1995). O przydatności metody biograficznej. W: M. Straś – Romanowska (red.). Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. PWN. Warszawa - Wrocław. Str. 69-78

The Live Story Interview – referat na podstawie informacji ze strony Centrum Badań Historii Życia: http://www.sesp.northwestern.edu/foley/

Helling, I. K. (1990). Metoda badań biograficznych. W: J. Włodarek i M. Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa- Poznań: PWN. (Fragmenty o wywiadzie narracyjnym Schützego).

Całek, A., Tokarz, A.(2004). Metoda psychobiograficzna w badaniu procesu twórczego. W: S. Popek, R.E. Bernacka, C.W Domański, B. Gawda, D. Turska (red.)Twórczość w teorii i praktyce. (155-167) Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Ćwiczenia 8

Krejtz, K. i Krejtz, I. (2005). Metoda analizy treści – teoria i praktyka badawcza. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Kreutz (red.). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s.129-149). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Piechota A., Tokarz, A. (2014) Zastosowanie Analizy Konstytucji Znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 10, nr 1, s. 158-186. ISSN: 1733-8069. www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.

Mayntz, R., Holm, K. i Hubner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN. Rozdział 8: Analiza treści. Str.192-212.

Grzesiak-Feldman, M. (2005). Kilka słów o sztuce interpretacji. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Krejtz (red.). Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze. (s.117-128). Warszawa; Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Ćwiczenia 9

Maison, D., Noga-Bogomilski, Artur (red.) (2011). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Maison, D. (2011). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta? Warszawa: PWN.

Ćwiczenia 10

Węgrzecki A., Drugi człowiek w perspektywie spotkania w: O poznawaniu drugiego człowieka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992, s. 86-112.

Żymełka A., Ekscentryczna antropologia badania idiograficznego. [W:]. Opoczyńska M. (red.), Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne. (s.x-x). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kałwak W., Opoczyńska M., (2014). Nomotetyzm i idiografizm – spór normy z rzeczywistością. [W:]. Opoczyńska M. (red.), Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne. (s.x-x). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ćwiczenia 11

Giorgi A. (2003). Szkic psychologicznej metody fenomenologicznej. [W:] w: Fenomenologia i badanie psychologiczne. (s.23-39). Przeł. S. Zabielski. Białystok:Trans Humana.

Piechota A., Tokarz, A. (2014) Zastosowanie Analizy Konstytucji Znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 10, nr 1, s. 158-186. ISSN: 1733-8069. www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.

Koczanowicz-Dehnel, I. (1995). Fenomenologia a psychologia – o pewnych możliwościach implikacji.[W:] M. Straś – Romanowska (red.). Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. (s.69-78). Warszawa: PWN.

Ćwiczenia 12

Ricoeur P. Zadanie hermeneutyki w: Język, tekst, interpretacja. Wybór pism , PIW, Warszawa 1989, s. 191-223.

Gadamer H-G., Człowiek i język w w: Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa 2000, 52-62

Olejnik, M. (2000). Podejście hermeneutyczne w badaniu prywatnych teorii rozwoju. W: M. Straś – Romanowska (red.). Metody jakościowe w psychologii współczesnej. (s. 115-120). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Widera-Wysoczańska, A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ćwiczenia 13

Ogden T. H., O „rozmawianiu-jak-we-śnie” w: Ponowne odkrywanie psychoanalizy. Myślenie i śnienie, uczenie się i zapominanie, Oficyna Ingenium, Warszawa 2010, s. 23-39.

Lang H., Wprowadzenie w: Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques’a Lacana, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 33-72

Segal H.(2006). Psychoanaliza a wolność myśli. [W:] Teoria Melanie Klein w praktyce klinicznej, (288-302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ćwiczenia 14

Laing R. D. (19960. Osoba i doświadczenie. [W:] Laing R. D., Polityka doświadczenia. Rajski ptak. (s.17-46). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Gajda A., Opoczyńska M. (2014). Schizofrenia od kuchni w: Opoczyńska M. (red.), Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne. (s.x-x). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ćwiczenia 15

Burzyńska A., Idee narracyjności w humanistyce. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej. [W:] Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Narracja. Teoria i praktyka. (s.21-36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stemplewska-Żakowicz , K. (2008). Obiektywność i inne metodologiczne cnoty z perspektywy postmodernistycznej. [W:] Janusz B., Gdowska K., de Barbaro B., Narracja. Teoria i praktyka. (s.75-103). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 1: Umie samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych. Potrafi poddać analizie zebrane dane empiryczne i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu lub prezentacji multimedialnej.

KOMPETENCJE

K_K04 1: Prowadząc badania empiryczne, potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami badania, w sposób zrozumiały formułować instrukcje i prezentować uczestnikom zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak i cel samego badania. Współpracuje w zespole badawczym. Jest skłonny do dzielenia się swoją wiedzą. Dba o wartość aplikacyjną prowadzonych badań.

WIEDZA

K_W01 1: Posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwiów i prac kontrolnych, które są punktowane. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń.

Zdanie egzaminu wymaga uzyskania w teście wyboru 50% poprawnych odpowiedzi + 1. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za ćwiczenia i egzamin.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kałwak, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Prowadzący grup: Anna Bańbura-Nowak, Weronika Kałwak, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.