Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna II – relacje interpersonalne, grupowe i międzygrupowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A12b-ns Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna II – relacje interpersonalne, grupowe i międzygrupowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ogólny cel kursu:

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, szczególnie relacji interpersonalnych, grupowych i międzygrupowych, zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi, przygotowanie do samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Problematyka: W trakcie kursu zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych (atrakcyjność interpersonalna, miłość, związki romantyczne, zaufanie), relacji grupowych (grupa, normy, konformizm, zachowania prospołeczne, antyspołeczne, kooperacja) i międzygrupowych (konflikt, dominacja, władza, agresja, dyskryminacja, legitymizacja nierówności społecznych).

Pełny opis:

Ogólny cel kursu:

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, szczególnie relacji interpersonalnych, grupowych i międzygrupowych, zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi, przygotowanie do samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Problematyka:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych (atrakcyjność interpersonalna, miłość, związki romantyczne, zaufanie), relacji grupowych (grupa, normy, konformizm, zachowania prospołeczne, antyspołeczne, kooperacja) i międzygrupowych (konflikt, dominacja, władza, agresja, dyskryminacja, legitymizacja nierówności społecznych).

Po zakończeniu kursu student powinien dysponować wiedzą umożliwiającą rozumienie złożonych sytuacji społecznych, diagnozę problemów społecznych, oraz przygotowanie procedur zmiany społecznej. W trakcie kursu student powinien rozwinąć umiejętności konstrukcji narzędzi do pomiaru postaw, projektowania eksperymentów, wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem ludzi (np. rozwiązywanie konfliktów).

SYLABUS DO WYKŁADÓW:

1. Podstawy zaufania społecznego

2. Zachowania prospołeczne

3. Zachowania antyspołeczne

4. Typy relacji międzyludzkich i sposoby ich reprezentownia

5. Grupa i procesy grupowe

6. Władza

7. Uprzedzenia - źródła, mechanizmy i konsekwencje

8. Teorie relacji międzygrupowych w wyjaśnianiu uprzedzeń -rola tożsamości społecznej i autokategoryzacji

9. Zagrożenie w relacjach międzygrupowych

10. Redukowanie uprzedzeń - strategie rekategoryzacyjne

11. Redukowanie uprzedzeń - kontakt międzygrupowy

12. Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów i walk między ludźmi

13. Radzenie sobie z konfliktami

14. Przykłady udanych interwencji na terenach post konfliktowych

15. Ekstremizm - jego źródła i skutki

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1. Wprowadzenie do problematyki relacji interpersonalnych, grupowych i międzygrupowych

2. Miłość

3. Bliskie związki

4. Kobiety i mężczyźni w relacjach interpersonalnych

5. Altruizm

6. Agresja

7. Grupa społeczna - aspekty strukturalne

8. Grupy zadaniowe

9. Przywództwo

10. Relacje międzygrupowe

11. Konflikt

12. Dylematy społeczne

13. Prezentacja projektów

14. Prezentacja projektów

15. Prezentacja projektów

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW:

Literatura obowiązkowa:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 13-20). Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Kossowska, M. i Kofta, M. (red.) (2009). Poznanie społeczne: Nowe idee (roz. 15-16). Gdansk: GWP.

Kofta, M. i Bilewicz, M. (red.) (2011). Wobec obcych. Warszawa: PWN.

LITERATURA DO ĆWICZEŃ:

1. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 13). Gdańsk: GWP.

2. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 13). Gdańsk: GWP.

3. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 13). Gdańsk: GWP.

4. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 20). Gdańsk: GWP.

5. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 14). Gdańsk: GWP.

6. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 15). Gdańsk: GWP.

7. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 18). Gdańsk: GWP.

8. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 18). Gdańsk: GWP.

9. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 17). Gdańsk: GWP.

10. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 19). Gdańsk: GWP.

11. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 16). Gdańsk: GWP.

12. Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna (r. 16). Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U10 3: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii społecznej. Sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu. Potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii. Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej. Potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań.

KOMPETENCJE

K_K10 3: Jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną. Cechuje się poszanowaniem praw mniejszości. Unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur alternatywnych. Uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi. Jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym.

WIEDZA

K_W10 3: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii społecznej. Rozumie jej powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi dziedzinami psychologii. Zna główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej. Posiada wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Kurs kończy się egzaminem testowym (możliwość kilku krótkich pytań otwartych). Egzamin obejmuje materiał z zajęć (ćwiczenia + wykłady + lektura). Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1. Do punktów uzyskanych na egzaminie dolicza się punkty, które zdobywa się na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.